Fusk och Disciplinnämnden

Plagiering, fusk, att medvetet försöka vilseleda — är olika benämningar på otillåtna medel när man studerar på dessa kurser.

Vi har generellt en väldigt öppen syn på hur vi tittar på andras kodlösningar och hur vi återanvänder dem och exempelkod. Men det finns en gräns när studenten medvetet försöker vilseleda genom otillåten kopiering av kod eller texter.

Man skall alltid försöka göra koden till sin egen, inte råkopiera, så är grundtanken.

#Misstanke om medveten vilseledning

När vi uppmärksammar misstanke om medveten vilseledning så gör vi en egen undersökning och försöker se omfattning samt om vi kan styrka misstanken. Om vi finner misstanken styrkt så resulterar det i ett informationsmail till studenten och en anmälan till disciplinnämnden.

Normalt handlar det om vilseledning som kan styrkas i en större omfattning.

Eventuella inlämnande redovisningar som berörs av anmälan, låter vi vara orörda tills disciplinnämnden har kommit med sitt utslag. Därefter tar kursens examinator ett eget beslut om hur de skall hanteras. Examinatorns beslut kan inte överklagas.

I övrigt händer inget förräns disciplinnämnden är klar med ärendet. Tills vidare kan du fortsätta med dina studier som vanligt.

Om du blir anmäld kommer diciplinnämnden att kontakta dig för att höra din syn på saken.

#Disciplinnämnden

Du kan läsa om vilka som sitter i disciplinnämnden och på samma sida ser du när de sammanträder.

Här följer svar på en del vanliga frågor rörande disciplinnämndens arbete.

#Vad händer med examinationen…

…om en student fälls i disciplinnämnden?

Det är viktigt att känna till att disciplinnämnden eller rektor inte kan bestämma om en tentamen/uppsats ska godkännas eller underkännas, när en student misstänks för att ha försökt vilseleda med sin kunskap; disciplinnämndens prövning omfattar inte denna fråga. Läraren utsedd som examinator för kursen avgör detta. Det normala bör vara att bedömningen av examinationen uppskjuts tills frågan om studenten har fuskat är avgjord. Då kan läraren ta ställning i examinationsfrågan. Examinator har dock ingen skyldighet att examinera den aktuella tentamen eller uppsatsen om studenten gjort sig skyldig till fusk (Jareborg). Examinator behöver inte heller avvakta ett disciplinärt beslut om man bedömer att studentens prestation inte uppfyller kraven för godkänt betyg.

Ett betygsbeslut kan omprövas vid konstaterat fusk. Om fusk däremot inte har kunnat styrkas bör normalt examination ske.

…om en student frias i disciplinnämnden?

Om fusk inte kan bevisas bör examination normalt ske. I undantagsfall kan det vara motiverat att vägra att examinera ett prov, trots att det inte har kunnat styrkas att studenten handlat med avsikt att vilseleda om sina kunskaper.

Otillåtna hjälpmedel kan ha använts utan att kraven för disciplinära åtgärder i 10 kap. 1 § HF är uppfyllda. Så kan vara fallet om studenten använt otillåtet hjälpmedel utan att ha förstått att det inte var tillåtet. I sådant fall kan det vara rimligt att en bedömning av tentamen inte sker.

#Disciplinära åtgärder

De disciplinära åtgärder som kan komma i fråga vid förseelse är varning eller avstängning (enl. 10 kap 2 § HF). Disciplinära åtgärder får, enligt HF, inte vidtas senare än två år efter det att en förseelse har begåtts.

#Varning

Varning meddelas antingen av rektor eller av disciplinnämnden, om ärendet hänskjutits dit.

Om rektor beslutar att utdela varning, kan studenten begära att beslutet ska underställas disciplinnämnden för prövning. Det är viktigt att studenten underrättas om denna rättighet.

#Avstängning

Ett beslut om avstängning meddelas av disciplinnämnden och ska tillämpas genast, om annat inte föreskrivs i beslutet. Avstängning får ske under en eller flera perioder, dock högst sex månader. Ett beslut om avstängning innebär att studenten under tiden för avstängningen inte får delta i någon form av verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, d.v.s. förbud att delta i föreläsningar, seminarier, laborationer, examination, handledning eller dyl. Ett beslut om avstängning innebär också att studenten inte får använda högskolans IT-resurser samt vistas i högskolans lokaler.

När en student blir avstängd meddelas bl.a. berörd sektion, IT-avdelningen, Studerandeavdelningen vid högskolan och Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studenten kan överklaga ett beslut om avstängning och varning av disciplinnämnden hos Förvaltningsrätten.

#Mer funderingar?

Har du frågor och funderingar kring detta så kan du ställa dem i forumet som har en tråd kopplad till detta dokumentet.

#Revision history

  • 2016-11-09: (A, mos) Kopia av information från disciplinnämnden.

Document source.