Kursen devops (v1)

By , . Latest revision .

Kursen Kontinuerlig integration och driftsättning i molnet, a.k.a. devops, lär ut hur man jobbar med utveckling och it-drift tillsammans genom att lära grunderna i att sätta upp och automatisera processer för kontinuerlig integration och driftsättning i en molnbaserad miljö.

#Förkunskaper

Det formella förkunskapskravet är:

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser motsvarande 45 högskolepoäng inom området datavetenskap/programvaruteknik/telekommunikation varav minst 20hp inom programmering och databaser.

#Innehåll

Kursen omfattar följande områden:

 • Innebörden av arbetsfilosofin DevOps

 • Kontinuerlig integration (Continuous Integration CI)

 • Kontinuerlig driftsättning (Continuous Deployment - CD)

 • Automatisering av processer för testning, byggning och driftsättning.

 • Virtualisering med Docker för utveckling, test och driftsättning

 • Testning av kod och applikation

 • Versionshantering av kod

 • Relaterade verktyg och tekniker.

#Mål

Följande är kursens mål, indelat i undergrupper.

#Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • vara väl bevandrad i arbetsfilosofin DevOps och ha en övergripande förståelse för dess användning, fördelar och nackdelar.

 • ingående redogöra för utveckling baserat på DevOps och de tekniker som omfattas genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar.

 • kunna visa goda kunskaper i att använda valda tekniker genom att tillämpa dessa tekniker i praktiska övningar.

#Färdighet och förmåga

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • ha en grundlig, både teoretisk och praktisk, förmåga att förstå och använda Docker

 • kunna utveckla, dokumentera och presentera ett projekt som använder verktyg och processer för automatisk CI och CD.

 • ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och utvecklingsmiljöer som används vid utveckling och felsökning vid CI och CD.

#Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • översiktligt förstå, kunna förklara samt allmänt kunna argumentera val av miljö och verktyg för DevOps och CI.

#Kursmoment

Kursen är uppdelad i kursmoment där varje kursmoment uppskattas till 20h studerande i form av programmering, undersökning, läsande, övningar, uppgifter, redovisning och eftertanke. Alla kursmoment skall redovisas och du samlar alla redovisningar i din me-sida.

Kursen avslutas med ett större avslutande moment som examinerar kursen.

#Kmom01: Introduktion till DevOps

I kmom01 ska vi börja med bekanta oss med konceptet DevOps och börja på ett projekt. Introduktion till DevOps och bekanta med koden. Köra tester osv… Skaffa DO. Manuellt sätt upp projektet att fungera?

Logging från start? Skaffa cloud miljö, City networks/DO, och Domän.

Läs instruktionen till kursmoment 01.

#Kmom02: Docker

Lära oss Docker, docker-compose och skapa en image för ert projekt. Kör docker i CI miljön. Simple CD miljö till molnet?

Läs instruktionen till kursmoment 02.

#Kmom03: IaC/CM

Vi går vidare med Continues Deployment och fixar så vi automatisk kan bygga miljön vi deployar koden i. Packer/Terraform/Ansible? Ni ska även fixa HTTPS till er domän.

Läs instruktionen till kursmoment 03.

#Kmom04: Monitoring och logging

Nu när vi har ett system upper och rullande behöver vi veta när något går fel, vi ska börja övervaka systemet och sätta upp notification när något går fel. Vi kollar även på hur vi kan hantera att samla ihop loggar från flera olika VMs. Litet kmom?

Läs instruktionen till kursmoment 04.

#Kmom05: Container orchestration

Hur kan vi skala vårt program på ett bra sätt? Vi kollar på Container orchestration för att lära oss hur vi kan skapa flera containrar av samma image och dela på arbetsbörndan mellan dem. Swarm/Kubernets?

Caching och load balancing, flytta något till kmom04/06?

Läs instruktionen till kursmoment 05.

#Kmom06:

Vi dyker ner i säkerhet kring Docker och lär oss sätta upp en staging miljö.

Läs instruktionen till kursmoment 06.

#Kmom07/10: Uppsats

Avslutningsvis skriver du en uppsats. Uppsatsen är det sista som du gör och tillsammans med alla redovisningar som finns på din me-sida så används detta som underlag för att examinera dig från kursen.

Läs instruktionen till kursmoment 07/10.

#Kurslitteratur

Måste jag skaffa kurslitteraturen?

#Kurslitteratur

Det finns ingen speciell kursbok utan det är ersatt med läsanvisningar i varje kursmoment i form av exempelvis artiklar, guider, manualer.

#Referenslitteratur

Följande böcker har jag valt som referenslitteratur. De kan vara bra att ha tillhands och ger lite extra läsmöjligheter. De behövs inte för att klara kursen men vill du bemästra kursens område så är dessa böcker bra startpunkter. Välj och vraka och ta ett eget beslut om de böcker du vill använda.

 • The Pheonix Project – Gene Kim, Kevin Behr, George Spafford
  En roman om en IT chef som går över till DevOps.

#Övrig litteratur

I varje kursmoment kan det tillkomma läsanvisningar i till exempel artiklar, manualer och webbmaterial.

#Rekommenderad studieplan

Kursen har en rekommenderad studieplan som visar en översikt över kursens olika moment och när de i tiden bör utföras för att studenten skall ligga i fas med kursens planering.

I studieplanen visas när rättning sker av respektive inlämnat moment samt när det finns möjligheter att göra restinlämningar.

Läs mer om den rekommenderade studieplanen.

#Lektionsplan

Det finns en lektionsplan som visar en detaljplanering för undervisningen i kursen, vecka för vecka.

Läs mer om lektionsplanen.

#Handledning

Förutom den planerade undervisningen enligt lektionsplanen så kan du få hjälp och stöd i kursens chatt och i forumet. Chatten lämpar sig för korta enkla frågor och forumet för mer utredande och längre frågor och svar. Om du inte får svar i chatten så rekommenderas att du postar i forumet.

Läs om lärarstöd och handledning.

#Betygsättning

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur bedömning och betygsättning sker.

#Ladok

Enligt kursplanen finns ett antal ladokmoment och de är kopplade till kursens kursmoment enligt följande.

Kursens moment Ladok moment enligt kursplan
Kmom01 + kmom02 Inlämningsuppgift 1 á 2.5hp
Kmom03 + kmom04 Inlämningsuppgift 2 á 2.5hp
Kmom07 - kmom10 Inlämningsuppgift 3 á 2.5hp

Den sista inlämningen bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas när samtliga moment godkänts.

Totalt omfattar kursen 7.5hp.

Läs mer om rapportering av resultat.

#Kursutvärdering och kursutveckling

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur arbetet med kursutvärderingar och kursutveckling sker. Det är oerhört viktigt för mig att du säger till vad du tycker om kurs och kursmaterial, du kan alltid hojta till i både forum, chatt eller mail.

Läs om hur vi jobbar med kursutvärdering och kursutveckling.

#Kursplan

Kursens namn är “Kontinuerlig integration och driftsättning i molnet”. Du hittar kursplanen genom att söka på kurskoden DV1617 via BTH’s hemsida.

#Revision history

 • 2019-04-16: (B, aar) Uppdaterad inför V1.
 • 2018-12-06: (A, mos) Första revisionen efter kursens inrättande.

Document source.