Bedömning och betygsättning (projekt)

Denna mall gäller för kurser som har en me-sida och avslutas med ett individuellt projekt.

Här är de riktlinjer som används vid betygsättning. Detta dokument är också en mall som blir ett underlag till varje student så att de kan se grunderna för sitt betyg.

#Grunder för betygsättning

Följande använder vi som underlag och riktlinje när vi sätter kursens slutbetyg.

#Betyg A eller B (VG)

Projektet fungerar i stort sett felfritt med så gott som all funktionalitet implementerad, inklusive optionella krav.

Kursmomenten är utförda med utmärkt resultat och redovisade enligt instruktionen. Inget saknas eller är bristfälligt utfört.

Redovisningstexterna är kompletta, väl strukturerade och insiktsfulla. Via redovisningarna ger studenten en utomordentligt god bild av att förstå övningarna och dess innebörd. Studenten har mycket god förmåga att reflektera över kursmomenten, dess innehåll och sitt eget lärande.

#Betyg C, D eller E (G)

Projektet fungerar väl med grundläggande funktionalitet implementerad. Kanske även något av de optionella kraven implementerade.

Kursmomenten är utförda och redovisade enligt instruktionerna. Inget är undermåligt utfört.

Redovisningstexterna är välskrivna, kompletta och ger en god bild av att studenten har förstått de olika övningarna. Studenten har god förmåga att reflektera över innehållet i övningarna och sin egen insats i kursmomentet.

#Poängbedömning

#Kursmoment & Redovisningstexter

Följande tabell används vid bedömning av genomförda kursmoment och redovisningstexterna. Underlaget är din kompletta me-sida.

Bedömningspunkt Poäng Din poäng
Kursmomenten är utförda enligt instruktion och redovisningstexterna är kompletta. 30
Kursmomenten är mycket väl utförda och har det lilla extra. Redovisningstexterna är mycket välskrivna, insiktsfulla och visar på en mycket god förmåga att reflektera över kursmomenten, dess innehåll och studentens eget lärande. 10
TOTALT 40

#Projektarbete

Följande tabell används vid bedömning av projektet.

Bedömningspunkt Poäng Din poäng
Krav 1 är implementerat och fungerar felfritt. 10
Krav 2 är implementerat och fungerar felfritt. 10
Krav 3 är implementerat och fungerar felfritt. 10
Krav 4 är implementerat och fungerar felfritt. 10
Krav 5 är implementerat och fungerar felfritt. 10
Krav 6 är implementerat och fungerar felfritt. 10
TOTALT 60

#Slutbetyg

Ditt slutbetyg redovisas i tabellen nedan.

A-F, ECTS U, G, UX U, G, VG U, 3-5 Definition Poäng nivå Ditt betyg
A G VG 5 UTMÄRKT – enastående resultat. 90+
B G VG 4 MYCKET BRA – klart över medelstandard. 80+
C G G 4 BÄTTRE ÄN BRA – allmänt bra arbete. 70+
D G G 3 BRA – en fullgod prestation. 60+
E G G 3 GODKÄNT – resultatet uppfyller minimikriterierna. 55+
FX UX - - KOMPLETTERA – mer arbete krävs innan betyg kan sättas. 54-
F U U U OTILLRÄCKLIGT – (avsevärt) mer arbete krävs. 50-

Övergripande kommentar

Här skrivs en avslutande kommentar om betyget.

#Revision history

 • 2018-02-27: (N, mos) Specificerade att det är projektexamination.
 • 2015-10-07: (M, mos) Lade till stöd för betygsskala U/G/UX.
 • 2015-09-28: (L, mos) Formulerade om text om extrauppgifter i betyg AB.
 • 2015-08-31: (K, mos) Tog bort tabell för htmlphp v1.
 • 2013-10-22: (J, mos) Ändrade bedömningspunkter för projektet till 6 krav för att matcha nya oophp-kursen, samt fokus på A-F betygsskala istället för G/VG.
 • 2012-12-06: (I, mos) Ändrade TILLRÄCKLIGT till GODKÄNT och TILLFREDSSTÄLLANDE till BRA och BRA TILl BÄTTRE ÄN BRA.
 • 2012-06-27: (H, mos) Flyttade dokumentet till Lydia och skrev om i markdown.
 • 2012-02-03: (G, mos) Ändrade Redovisningstexter till Övningar & Redovisningstexter i poängbedömning.
 • 2012-01-18: (F, mos) Justerade förklarande texten av betygsnivåerna.
 • 2011-10-11: (E, mos) Justerade förklarande texten av betygsnivåerna.
 • 2011-09-22: (D, mos, rgi) Justerade bedömningspunkter, skalan för betygsättning och texter. Ett dokument för alla kurser.
 • 2011-03-09: (C, rgi) Merge på ex/proj.
 • 2010-11-12: (B, mos, rgi) Uppdaterad med poängbedömning.
 • 2010-05-30: (A) Första utgåvan

Document source.