Bedömning och betygsättning (projekt och quiz)

Denna mall gäller för kurser som avslutas med ett individuellt projekt och där quizzer används under kursens gång för reflektion och som en del i adaptiv undervisning.

Här är de riktlinjer som används vid betygsättning. Detta dokument är också en mall som blir ett underlag till varje student så att de kan se grunderna för sitt betyg.

#Grunder för betygsättning

Följande använder vi som underlag och riktlinje när vi sätter kursens slutbetyg.

#Betyg A eller B (VG)

Projektet fungerar i stort sett felfritt med så gott som all funktionalitet implementerad, inklusive optionella krav.

Kursmomenten är utförda med utmärkt resultat och redovisade enligt instruktionen. Inget saknas eller är bristfälligt utfört.

#Betyg C, D eller E (G)

Projektet fungerar väl med grundläggande funktionalitet implementerad. Kanske även något av de optionella kraven implementerade.

Kursmomenten är utförda och redovisade enligt instruktionerna. Inget är undermåligt utfört.

#Poängbedömning

#Kursmoment & Redovisningstexter

Följande tabell används vid bedömning av genomförda kursmoment och redovisningstexterna. Underlaget är din kompletta me-sida.

Bedömningspunkt Poäng Din poäng
Kursmomenten är utförda enligt instruktion. 30
Quizerna i kursen är genomförda. Antal korrekta svar ger 0-10 poäng. 10
TOTALT 40

#Projektarbete

Följande tabell används vid bedömning av projektet.

Bedömningspunkt Poäng Din poäng
Krav 1 är implementerat och fungerar felfritt. 10
Krav 2 är implementerat och fungerar felfritt. 10
Krav 3 är implementerat och fungerar felfritt. 10
Krav 4 är implementerat och fungerar felfritt. 10
Krav 5 är implementerat och fungerar felfritt. 10
Krav 6 är implementerat och fungerar felfritt. 10
TOTALT 60

#Slutbetyg

Ditt slutbetyg redovisas i tabellen nedan.

A-F, ECTS U, G, UX U, G, VG U, 3-5 Definition Poäng nivå Ditt betyg
A G VG 5 UTMÄRKT – enastående resultat. 90+
B G VG 4 MYCKET BRA – klart över medelstandard. 80+
C G G 4 BÄTTRE ÄN BRA – allmänt bra arbete. 70+
D G G 3 BRA – en fullgod prestation. 60+
E G G 3 GODKÄNT – resultatet uppfyller minimikriterierna. 55+
FX UX - - KOMPLETTERA – mer arbete krävs innan betyg kan sättas. 54-
F U U U OTILLRÄCKLIGT – (avsevärt) mer arbete krävs. 50-

Övergripande kommentar

Här skrivs en avslutande kommentar om betyget.

#Revision history

  • 2021-10-01: (A, efo) Kopierade över den vanliga mallen, ändrade från redovisningstext till quiz.

Document source.