Bedömning och betygsättning (tentamen + projekt)

Denna mall gäller för kurser som har en me-sida och avslutas med en obligatorisk tentamen och ett optionellt projekt. Alla delar i examinationen sker individuellt och självständigt.

Här är de riktlinjer som används vid betygsättning.

#Grunder för betygsättning

Följande använder vi som övergripande underlag och generella riktlinjer när vi sätter kursens slutbetyg.

#Betyg A eller B (VG)

Samtliga uppgifter i tentamen är utomordentligt väl genomförda och nästan inga brister kan noteras.

Projektet fungerar i stort sett felfritt med så gott som all funktionalitet implementerad.

Kursmomenten är utförda med utmärkt resultat och redovisade enligt instruktionen. Inget saknas eller är bristfälligt utfört.

Redovisningstexterna är kompletta, väl strukturerade och insiktsfulla. Via redovisningarna ger studenten en utomordentligt god bild av att förstå övningarna och dess innebörd. Studenten har mycket god förmåga att reflektera över kursmomenten, dess innehåll och sitt eget lärande.

#Betyg C, D eller E (G)

Tentamen är genomförd, godkänd och majoriteten av uppgifterna är lösta med gott resultat och få brister.

Projektet, om det är utfört, fungerar väl med viss funktionalitet implementerad.

Kursmomenten är utförda och redovisade enligt instruktionerna. Ingen del är undermåligt utförd.

Redovisningstexterna är på plats, eventuellt välskrivna, kompletta och ger en god bild av att studenten har förstått de olika övningarna. Studenten har (god) förmåga att reflektera över innehållet i övningarna och sin egen insats i kursmomentet.

#Poängbedömning

Varje delmoment poängsätts och bidrar på så vis till kursens slutbetyg.

#Tentamen (obligatorisk)

Följande tabell används vid bedömning av examinationen med programmeringstentan.

Bedömningspunkt Poäng Din poäng
Tentamens samtliga uppgifter är felfritt implementerade. 30
TOTALT 30

Tentamen anses normalt som godkänd då minst 60% av totalen är uppnådd. Om man inte uppnår godkänd på tentamen så måste man göra om den vid senare tillfälle.

#Projekt (optionellt)

Följande tabell används vid bedömning av projektet.

Bedömningspunkt Poäng Din poäng
Krav 1 är implementerat och fungerar felfritt. 10
Krav 2 är implementerat och fungerar felfritt. 10
Krav 3 är implementerat och fungerar felfritt. 10
TOTALT 30

Man kan få slutbetyg i kursen, även om man inte utför projektet.

#Kursmoment & Redovisningstexter (obligatorisk)

Följande tabell används vid bedömning av genomförda kursmoment och redovisningstexterna. Underlaget är din kompletta me-sida.

Bedömningspunkt Poäng Din poäng
Kursmomenten är utförda enligt instruktion och redovisningstexterna är kompletta. 30
Kursmomenten är mycket väl utförda och har det lilla extra. Redovisningstexterna är mycket välskrivna, insiktsfulla och visar på en mycket god förmåga att reflektera över kursmomenten, dess innehåll och studentens eget lärande. 10
TOTALT 40

#Slutbetyg

Tabellen ger en översikt av olika betygssystem och hur poängen mappar mot ett specifikt betyg.

A-F, ECTS U, G, UX U, G, VG U, 3-5 Definition Poäng nivå Ditt betyg
A G VG 5 UTMÄRKT – enastående resultat. 90+
B G VG 4 MYCKET BRA – klart över medelstandard. 80+
C G G 4 BÄTTRE ÄN BRA – allmänt bra arbete. 70+
D G G 3 BRA – en fullgod prestation. 60+
E G G 3 GODKÄNT – resultatet uppfyller minimikriterierna. 55+
FX UX - - KOMPLETTERA – mer arbete krävs innan betyg kan sättas. 54-
F U U U OTILLRÄCKLIGT – (avsevärt) mer arbete krävs. 50-

#Revision history

  • 2019-03-05: (B, mos) Kopia av projekt+individuell och omskriven för tentamen+projekt individuellt.
  • 2018-02-27: (A, mos) Kopia av projektexamination, uppdaterad för projektexamination plus individuell examination.

Document source.