Bedömning och betygsättning (tentamen + projekt)

Denna mall gäller för kurser som har en me-sida och avslutas med en obligatorisk tentamen och ett optionellt projekt. Alla delar i examinationen sker individuellt och självständigt.

Här är de riktlinjer som används vid betygsättning.

#Grunder för betygsättning

Följande använder vi som övergripande underlag och generella riktlinjer när vi sätter kursens slutbetyg.

#Betyg A eller B (VG)

Samtliga uppgifter i tentamen är utomordentligt väl genomförda och nästan inga brister kan noteras.

Projektet fungerar i stort sett felfritt med så gott som all funktionalitet implementerad.

Kursmomenten är utförda med utmärkt resultat och redovisade enligt instruktionen. Inget saknas eller är bristfälligt utfört.

Redovisningstexterna är kompletta, väl strukturerade och insiktsfulla. Via redovisningarna ger studenten en utomordentligt god bild av att förstå övningarna och dess innebörd. Studenten har mycket god förmåga att reflektera över kursmomenten, dess innehåll och sitt eget lärande.

#Betyg C, D eller E (G)

Tentamen är genomförd, godkänd och majoriteten av uppgifterna är lösta med gott resultat och få brister.

Projektet, om det är utfört, fungerar väl med viss funktionalitet implementerad.

Kursmomenten är utförda och redovisade enligt instruktionerna. Ingen del är undermåligt utförd.

Redovisningstexterna är på plats, eventuellt välskrivna, kompletta och ger en god bild av att studenten har förstått de olika övningarna. Studenten har (god) förmåga att reflektera över innehållet i övningarna och sin egen insats i kursmomentet.

#Poängbedömning

Varje delmoment poängsätts och bidrar på så vis till kursens slutbetyg.

#Tentamen (obligatorisk)

Följande tabell används vid bedömning av examinationen med programmeringstentan.

Bedömningspunkt Poäng Betyg
Tentamen visar att studenten behärskar området. >= 18 E
Tentamen är löst med någon extrauppgift med gott resultat. >= 23 D
Tentamen är löst med samtliga extrauppgifter med utmärkt resultat. >= 28 C

Tentamen anses normalt som godkänd då minst 60% av totalen är uppnådd. Om man inte uppnår godkänd på tentamen så måste man göra om den vid senare tillfälle. Man får inte komplettera en tentainlämning till högre betyg.

#Projekt (optionellt)

Följande tabell används vid bedömning av projektet.

Bedömningspunkt Poäng Betyg
Krav 1 är implementerat och fungerar felfritt. 10 1 nivå
Krav 2 är implementerat och fungerar felfritt. 10 1 nivå
Krav 3 är implementerat och fungerar felfritt. 10 1 nivå

Varje krav i projektet kan påverka slutbetyget med en nivå. Om du till exempel har E på tentan kan du nå till max B via projektet.

#Kursmoment & Redovisningstexter (obligatorisk)

Följande tabell används vid bedömning av genomförda kursmoment och redovisningstexterna. Underlaget är din kompletta me-sida.

Bedömningspunkt Poäng Betyg
Kursmomenten är utförda enligt instruktion och redovisningstexterna är kompletta. 30 Krävs för godkänt betyg i kursen.
Kursmomenten är mycket väl utförda och har det lilla extra. Redovisningstexterna är mycket välskrivna, insiktsfulla och visar på en mycket god förmåga att reflektera över kursmomenten, dess innehåll och studentens eget lärande. 10 När/om ett betyg står och väger används denna del, annars inte.

Redovisningstexten (och me-sidan) speglar allt arbete som studenten utfört i kursen. Den skall nå upp till de minimikrav som finns på redovisningstext och övriga kmom. Det leder till ett godkänt betyg. Är denna delen undermålig skall komplettering ges.

Om text och redovisa-sida är av utomordentlig/undermålig särart så kan det påverka ett betyg som står och väger, det kan påverka höjning eller sänkning av en betygsnivå. Detta används normalt sett enbart när ett betyg står och väger mellan två betyg, annars används inte denna bedömning.

#Slutbetyg

Tabellen ger en översikt av olika betygssystem och hur poängen löst mappar mot ett specifikt betyg.

A-F, ECTS U, G, UX U, G, VG U, 3-5 Definition Poäng nivå Ditt betyg
A G VG 5 UTMÄRKT – enastående resultat. 90+
B G VG 4 MYCKET BRA – klart över medelstandard. 80+
C G G 4 BÄTTRE ÄN BRA – allmänt bra arbete. 70+
D G G 3 BRA – en fullgod prestation. 60+
E G G 3 GODKÄNT – resultatet uppfyller minimikriterierna. 55+
FX UX - - KOMPLETTERA – mer arbete krävs innan betyg kan sättas. 54-
F U U U OTILLRÄCKLIGT – (avsevärt) mer arbete krävs. 50-

#Revision history

  • 2021-03-10: (D, mos) Mindre justering av text.
  • 2020-04-01: (C, mos) Uppdatering i beräkning hur betyget sätts.
  • 2019-03-05: (B, mos) Kopia av projekt+individuell och omskriven för tentamen+projekt individuellt.
  • 2018-02-27: (A, mos) Kopia av projektexamination, uppdaterad för projektexamination plus individuell examination.

Document source.