Bedömning och betygsättning G/Ux/U (projekt)

Denna mall gäller för kurser som har en me-sida och avslutas med ett individuellt projekt som betygssätts med G/Ux/U.

Här är de riktlinjer som används vid betygsättning. Detta dokument är också en mall som blir ett underlag till varje student så att de kan se grunderna för sitt betyg.

#Grunder för betygsättning

Följande använder vi som underlag och riktlinje när vi sätter kursens slutbetyg.

#Betyg G

Projektet fungerar väl med grundläggande funktionalitet implementerad.

Kursmomenten är utförda och redovisade enligt instruktionerna. Inget är undermåligt utfört.

Redovisningstexterna är välskrivna, kompletta och ger en god bild av att studenten har förstått de olika övningarna. Studenten har god förmåga att reflektera över innehållet i övningarna och sin egen insats i kursmomentet.

#Poängbedömning

#Kursmoment & Redovisningstexter

Följande tabell används vid bedömning av genomförda kursmoment och redovisningstexterna. Underlaget är din kompletta me-sida.

Bedömningspunkt Poäng Din poäng
Kursmomenten är utförda enligt instruktion och redovisningstexterna är kompletta. 30
TOTALT 30

#Projektarbete

Följande tabell används vid bedömning av projektet.

Bedömningspunkt Poäng Din poäng
Krav 1 är väl beskrivit samt implementerat och fungerar felfritt. 10
Krav 2 är väl beskrivit samt implementerat och fungerar felfritt. 10
Krav 3 är väl beskrivit samt implementerat och fungerar felfritt. 10
TOTALT 30

#Slutbetyg

Ditt slutbetyg redovisas i tabellen nedan.

U, G, UX Definition Poäng nivå Ditt betyg
G GODKÄNT – resultatet uppfyller kriterierna. 50+
UX KOMPLETTERA – mer arbete krävs innan betyg kan sättas. -50
U OTILLRÄCKLIGT – (avsevärt) mer arbete krävs. -40

Övergripande kommentar

Här skrivs en avslutande kommentar om betyget.

#Revision history

 • 2018-09-24: (O, efo) Anpassade för G/Ux/U betygsskala, till webbgl.
 • 2018-02-27: (N, mos) Specificerade att det är projektexamination.
 • 2015-10-07: (M, mos) Lade till stöd för betygsskala U/G/UX.
 • 2015-09-28: (L, mos) Formulerade om text om extrauppgifter i betyg AB.
 • 2015-08-31: (K, mos) Tog bort tabell för htmlphp v1.
 • 2013-10-22: (J, mos) Ändrade bedömningspunkter för projektet till 6 krav för att matcha nya oophp-kursen, samt fokus på A-F betygsskala istället för G/VG.
 • 2012-12-06: (I, mos) Ändrade TILLRÄCKLIGT till GODKÄNT och TILLFREDSSTÄLLANDE till BRA och BRA TILl BÄTTRE ÄN BRA.
 • 2012-06-27: (H, mos) Flyttade dokumentet till Lydia och skrev om i markdown.
 • 2012-02-03: (G, mos) Ändrade Redovisningstexter till Övningar & Redovisningstexter i poängbedömning.
 • 2012-01-18: (F, mos) Justerade förklarande texten av betygsnivåerna.
 • 2011-10-11: (E, mos) Justerade förklarande texten av betygsnivåerna.
 • 2011-09-22: (D, mos, rgi) Justerade bedömningspunkter, skalan för betygsättning och texter. Ett dokument för alla kurser.
 • 2011-03-09: (C, rgi) Merge på ex/proj.
 • 2010-11-12: (B, mos, rgi) Uppdaterad med poängbedömning.
 • 2010-05-30: (A) Första utgåvan

Document source.