Bedömning och betygsättning (individuell)

Denna mall gäller för kurser som har en me-sida och avslutas med en individuell examination.

Här är de riktlinjer som används vid betygsättning. Detta dokument är också en mall som blir ett underlag till varje student så att de kan se grunderna för sitt betyg.

#Grunder för betygsättning

Följande använder vi som underlag och riktlinje när vi sätter kursens slutbetyg.

#Betyg A eller B (VG)

Den individuella examinationen fungerar enligt specifikation och minst tre av fem uppgifter är lösta.

Kursmomenten är utförda med utmärkt resultat och redovisade enligt instruktionen. Inget saknas eller är bristfälligt utfört.

Redovisningstexterna är kompletta, väl strukturerade och insiktsfulla. Via redovisningarna ger studenten en utomordentligt god bild av att förstå övningarna och dess innebörd. Studenten har mycket god förmåga att reflektera över kursmomenten, dess innehåll och sitt eget lärande.

#Betyg C, D eller E (G)

Den individuella examinationen fungerar enligt specifikation och du har minst 20 poäng.

Kursmomenten är utförda och redovisade enligt instruktionerna. Inget är undermåligt utfört.

Redovisningstexterna är välskrivna, kompletta och ger en god bild av att studenten har förstått de olika övningarna. Studenten har god förmåga att reflektera över innehållet i övningarna och sin egen insats i kursmomentet.

#Poängbedömning

#Kursmoment & Redovisningstexter

Följande tabell används vid bedömning av genomförda kursmoment och redovisningstexterna. Underlaget är din kompletta me-sida.

Bedömningspunkt Poäng Din poäng
Kursmomenten är utförda enligt instruktion och redovisningstexterna är kompletta. 30
Kursmomenten är mycket väl utförda och har det lilla extra. Redovisningstexterna är mycket välskrivna, insiktsfulla och visar på en mycket god förmåga att reflektera över kursmomenten, dess innehåll och studentens eget lärande. 10
TOTALT 40

#Individuell examination

Följande tabell används vid bedömning av den individuella examinationen.

Bedömningspunkt Poäng Din poäng
Uppgift 1 är implementerat och fungerar enligt specifikationen. 20
Uppgift 2 är implementerat och fungerar enligt specifikationen. 10
Uppgift 3 är implementerat och fungerar enligt specifikationen. 10
Uppgift 4 är implementerat och fungerar enligt specifikationen. 10
Uppgift 5 är implementerat och fungerar enligt specifikationen. 10
TOTALT 60

#Slutbetyg

Ditt slutbetyg redovisas i tabellen nedan.

A-F, ECTS U, G, UX U, G, VG U, 3-5 Definition Poäng nivå Ditt betyg
A G VG 5 UTMÄRKT – enastående resultat. 90+
B G VG 4 MYCKET BRA – klart över medelstandard. 80+
C G G 4 BÄTTRE ÄN BRA – allmänt bra arbete. 70+
D G G 3 BRA – en fullgod prestation. 60+
E G G 3 GODKÄNT – resultatet uppfyller minimikriterierna. 50+
F U U U OTILLRÄCKLIGT – (avsevärt) mer arbete krävs. 49-

Övergripande kommentar

Här skrivs en avslutande kommentar om betyget.

#Revision history

  • 2019-10-22: (B, aar) Bytte från klara första uppgift till 20 poäng för godkänt.
  • 2018-08-13: (A, aar) Kopia av projektexamination och individuell, uppdaterad för examination minus projekt.

Document source.