Funktioner, scope, closure och callbacks

Låt oss ta en djupare titt på funktioner och hur de kan användas.

#Funktioner och scope

I ett programmeringsspråk innebär “scope” den synlighet och levnadstid som variabler och parameterar har. Det handlar om minneshantering och namnkonflikter. De flesta C-liknande programmeringsspråk har “block”-scope, alla variabler är synliga i det blocket de är definierade och försvinner ur scoopet när man går ur blocket.

JavaScript har numera block-scope, tack vare let och const som kom med ES6. Tidigare hade JavaScript bara “function”-scope vilket betyder att variabler som definierats i en funktion är inte synliga utanför den funktionen och en variabel i en funktion är synlig inom hela den funktionen, inklusive i funktioner som definierats i funktionen.

function f1 (a) {
  let b = a + 1;

  function f2 (c) {
    let d = c + 1;
    return a + b + c + d - 2; // a, b, c, d is available
  }

  return f2(b);
}

f1(10); // Returns 42
f2(); // Not callable

I programmeringsspråk med block-scope säger man att variabler skall definieras så sent som möjligt, precis innan de används eller i det blocket de används. I JavaScript definierar vi variablerna överst i funktionen, helst inom en enda var/let-deklaration separerade med kommatecken.

#Closure

I exemplet ovan har den inre funktionen f2() tillgång till allt som är definierat i funktionen f1(). Detta kallas för “closure” vilket är ett välkänt begrepp i programmeringspråk som stödjer funktionell programmering, programmeringsspråket Lisp är till exempel ett annat sådant språk.

Här är ett exempel på en closure där den inre funktionen har tillgång till de icke lokala variabler som fanns när funktionen definierades.

// Example on closure where inner function has access to non-local variables
window.accessToInner = (function() {
  let a = 1;

  function inner (b) {
    a += b;
    return a;
  }

  return inner;
})();


accessToInner(1) // returns 2
accessToInner(1) // returns 3
accessToInner(1) // returns 4
accessToInner(1) // returns 5

I fallet ovan blir window.accessToInner samma sak som funktionen inner() eftersom en anonyma funktionen exekveras och returnerar funktionen inner.

Studera följande kodrader för att se skillnanden.

myFunc = function() { console.log("hej"); }
myFunc(); // calls the function

myString = (function() { return "hej"; })()
console.log(myString); // just the string

Paranteserna gör att funktionen anropas direkt och är ett designmönster som hjälper att skapa ett closure. Detta sättet att automatiskt exekvera en funktion kallas self-invoking-anonymous-function (siaf), eller immediately-invoked-function-expression (iife/iffy) [^11].

En funktion har det scope som finns när den definieras, oavsett var den anropas. Man kan alltså definiera en funktion i en miljö och sedan förutsätta att funktionen exekveras i samma miljö. Detta ger möjligheter till inkapsling och låter oss undvika globala variabler. Därför är closure viktigt i JavaScript.

#Callbacks

En funktion utan namn kallas ibland för anonym funktion eller lambda-funktion[^4]. Lambda kommer från matematiken,

Ett vanligt sätt att använda anonyma funktioner är för callbacks, följande exempel visar en event-hanterare, skapad med addEventListener() som tar hand om ett klick på en knapp via en anonym funktion som callback funktion.

let button = document.getElementById('button');

button.addEventListener('click', function () {
  console.log('Great - you clicked the button!');
});

Enda gången som funktionen kommer anropas är i samband med att någon klickar på den specifika knappen. Det finns ingen anledning att spara undan funktionen i en variabel någonstans, eller att definiera funktionen i det globala scopet. Det räcker bra med att definiera funktionen precis där den används, som en anonym funktion.