#Skapa en namnbaserad virtuell host

Vi skapar en struktur lokalt för att underlätta hanteringen. Kom ihåg hur mappningen sker i den virtuella hosten. Vi passar även på att skapa en .html-fil så vi kan visa upp något.

$ mkdir vhosts
$ mkdir me.vlinux.se
$ touch me.vlinux.se/index.html
$ echo "<h1>It's working</h1>" > me.vlinux.se/index.html
$ touch vhosts/me.vlinux.se.conf
$ touch Dockerfile

Sedan är det dags att editera config-filen.

#Konfigurera den virtuella hosten

Vi fyller på filen med följande konfiguration, editera den så den blir din egna:

<VirtualHost *:80>
  Define site me.vlinux.se
  Define path /var/www/vhosts

  ServerAdmin klw@dbwebb.se

  ServerName ${site}
  ServerAlias www.${site}

  DocumentRoot ${path}/${site}

  ErrorLog ${path}/${site}/error.log
  CustomLog ${path}/${site}/access.log combined

  <Directory />
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>

#Kopiera in och aktivera hosten

Nu har vi en tom Dockerfile och en Apache2 configfil. Vi editerar Dockerfile och kopierar in configen till rätt plats:

FROM ubuntu:22.04

RUN apt update && apt install -y apache2

COPY vhosts/me.vlinux.se.conf /etc/apache2/sites-available/me.vlinux.se.conf

RUN a2ensite me.vlinux.se.conf

RUN echo "ServerName 127.0.0.1" >> /etc/apache2/apache2.conf

CMD apachectl -D FOREGROUND

Vi passar även på att aktivera den med kommandot a2ensite (add to enabled sites).

Nu bygger vi imagen: $ docker build -t apachetest .

#Starta containern

Låt säga att vi har byggt imagen med namnet “apachetest” med ovan Dockerfile.

Det som återstår nu är att snurra igång containern och ge servern något att visa. Vi behöver ange port, volym samt lägga till hosten i /etc/hosts inuti containern. Mycket att hålla reda på.

När vi bygger en Dockerimage har vi inte rättigheter att ändra i filen /etc/hosts i containern. Till vår hjälp har vi istället ett option vi kan köra antingen till build-kommandot eller run-kommandot:

$ docker build --add-host <host:ip> ...
$ docker run --add-host <host:ip> ...

För att snurra igång containern och kunna visa våra filer blir hela run-kommandot då:

$ docker run -it -p 8080:80 -v $(pwd)/me.vlinux.se:/var/www/vhosts/me.vlinux.se --add-host me.vlinux.se:127.0.0.1 apachetest

Det enda vi behöver göra nu för att kunna nå den utifrån containern är att lägga till 127.0.0.1 me.vlinux.se i vår lokala hosts-fil. Var var den nu igen?

Linux/MacOS: /etc/hosts
Windows: C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts

#Revision history

 • 2020-03-11: (A, lew) Första versionen.

Document source.