Kopiera filer till/från containern

För att vi ska kunna få tag på filerna vi skapar så kan vi kopiera filer och mappar hårddisken och en startad container.

Det enda vi behöver är containerns id.

$ docker ps
CONTAINER ID  IMAGE          COMMAND         CREATED     STATUS     PORTS           NAMES
5490e0ab02da  ubuntu:22.04      "bash"          9 seconds ago  Up 8 seconds               nostalgic_mccarthy

#Kopiera från containern

Om vi till exempel har en fil i mappen /myfolder/myfile.txt så kan vi köra kommandot:

$ docker cp 5490e0ab02da:/myfolder/myfile.txt .

: markerar att vi börjar sökvägen inuti containern. . är som bekant den nuvarande mappen vi står i så filen kommer lägga sig där vi står när vi kör kommandot.

#Kopiera till containern

För att kopiera in till containern vänder vi bara på kommandot:

$ docker cp myfile.txt 5490e0ab02da:/myfolder/

#Revision history

 • 2022-04-13: (A, lew) Ny inför HT22.

Document source.