Funktioner och lokala varibler

När vi är inne i en funktion har vi en form av scope och kanske inte alltid vill peta på de globala variablerna, då alla variabler per default är globala i Bash. Vi kan med nyckelordet local skapa lokala variabler som enbart lever inuti sitt scope.

#Lokala varibler

Låt oss kika på ett exempel:

#!/usr/bin/env bash
#
# An example script on local variables

# A global variable
total=42

function count {
  # create a local variable
  local total
  for value in "$@"
  do
    (( total+=value ))
  done

  echo "$total"
}

echo "$total" # 42
count 1 2 3  # 6

Nu petar vi inte på den globala $total när vi använder funktionen, utan vi använder den lokala variabeln.

#Revision history

 • 2019-03-08: (A, lew) Första versionen.

Document source.