HTML formulär

Vi ser hur du kan posta ett HTML formulär och ta emot det i ett PHP skript. Vi tittar på både GET och POST, två olika sätt att posta ett formulär till servern.

Kursrepot för htmlphp innehåller exempelprogram till denna sektion, du hittar dem, strukturerade som en multisida, i katalogen example/html-form.

Det finns även exempelprogram i kursrepot i katalogen example/guide-php/06.

Det bästa är alltid om du skriver dina egna exempelprogram när du jobbar igenom guiden. Det är så man lär sig, skriv egen kod.

#Revision history

  • 2018-09-03: (A, mos) Första versionen, kort introduktion.

Document source.