Kursen python (v1)

By . Latest revision .

Kursen Programmering och Problemlösning i Python, a.k.a. python, lär ut grunderna i strukturerad programmering och problemlösning med programmerinsspråket Python.

Detta är en grundkurs i programmering vilket innebär att vi startar med att skapa rutiner för problemlösning och felsökning via enkla grundkonstruktioner i Python. Vi bygger en utvecklingsmiljö som hjälper oss med utveckling och felsökning. Efterhand bygger vi mer och mer avancerade konstruktioner i Python, men fortfarande på en rimlig nivå som passar en nybörjare i programmering.

Programmeringsspråket Python är ett högnivåspråk med stöd för olika programmeringsparadigmer som objektorientering och funktionell programmering. Du använder Python för att bekanta dig med dessa olika sätt att skriva sin kod. Du får pröva på att använda Pythons inbyggda standardbibliotek med funktioner för stränghantering, filhantering och datastrukturer.

Via litteraturstudier och praktiska övningar får du möjlighet att via programmeringsspråket Python, lära dig grunderna i strukturerad programmering och problemlösning. I slutet av kursen får du visa dina färdigheter i ett praktiskt programmeringsprojekt.

#Förkunskaper

Det formella förkunskapskravet är:

Grundläggande behörighet.

#Innehåll

Kursen omfattar följande områden:

 • Allmän problemlösning och strukturerad programmering.
 • Grundläggande programmering med variabler, loopar, funktioner med argument och returvärde.
 • Grunden i och användande av datastrukturer och algoritmer.
 • Översikt av standardbibliotek samt introduktion till externa moduler.
 • Organisation av större kodmassa i moduler.
 • Felsökning, felkoder och tekniker att debugga sitt program.
 • Utvecklingsmiljö och verktyg för programvaruutveckling med Python.

#Mål

#Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • kunna visa grundläggande kunskaper i problemlösning med strukturerad programmering i Python genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
 • kunna visa grundläggande kunskaper i att lösa definierade problem via programmering i Python.

#Färdighet och förmåga

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • utifrån en specifikation kunna utveckla en lösning i Python samt dokumentera och via text kunna presentera denna lösning.
 • ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och utvecklingsmiljöer som används vid utveckling och felsökningar med Python.

#Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • via redovisningstexter kunna visa grundläggande förmåga att reflektera över bra och mindre bra kod i sammanhanget kodstruktur och lösningar på definierade problem.

#Kursmoment

Kursen är uppdelad i kursmoment där varje kursmoment uppskattas till 20h studerande i form av programmering, undersökning, läsande, övningar, uppgifter, redovisning och eftertanke. Alla kursmoment skall redovisas och du samlar alla redovisningar i din me-sida.

#Kmom01: Kom i gång med Python

Det första vi skall göra är att skaffa oss en utvecklingsmiljö och kika i kurslitteraturen. Sedan måste vi börja skriva våra första enkla program också.

Instruktion till kursmoment 01.

#Kmom02: Villkor, funktioner och loopar

Kom i gång med grunderna i Python och öva hur du skriver kod med variabler, if-satser, loopar och hur du använder de inbyggda funktionerna. Därefter är det dags att skriva egna funktioner i ditt första lite större program där Marvin skall få lite intelligens så han kan svara på frågor.

Instruktion till kursmoment 02.

#Kmom03: Strängar och filer

Lär dig om strängar och filhantering i Python samt börja strukturera din kod i moduler genom att dela upp den i olika filer.

Instruktion till kursmoment 03.

#Kmom04: Listor och filer

Lär dig grunderna i datastrukturen listor samt hur man läser och skriver till fil. En lista är en linjär datastruktur som är inbyggd i Python. Värdena i en lsita behöver inte vara av samma typ, utan kan variera, beroende på vilket användningsområde den används i.

Du kommer även lära dig hur man kan läsa information från en fil samt att lagra information i en fil.

Instruktion till kursmoment 04.

#Kmom05: Dictionaries och Tupler

Lär dig mer om datastrukturer i Python, nu handlar det om dictionaries och tupler. Bygg vidare på ditt curses-program och gör ett litet spel.

Instruktion till kursmoment 05.

#Kmom06: Externa moduler

Lär dig att installera och använda externa moduler i Python med pip. Momentet är inriktat på en samling av moduler som hjälper dig att koppla upp dig mot webbplatser och hämta information från dem.

Instruktion till kursmoment 06.

#Kmom07/10: Projekt och examination

Avslutningsvis gör du ett projekt enligt en specifikation. Projektet är det sista som du gör och tillsammans med alla redovisningar som finns på din me-sida så används detta som underlag för att examinera dig från kursen.

Instruktion till kursmoment 10.

#Kurslitteratur

Måste jag skaffa kurslitteraturen?

#Kurslitteratur

Följande bok är kurslitteratur tillsammans med övrigt material som finns i respektive kursmoment.

Det finns läsanvisningar i samband med varje kursmoment.

 • Python for Everybody - Exploring data in Python3 – Charles R Severance
  En introduktionsbok med öppen licens som gör att boken finns tillgänglig fritt på bokens webbplats. Boken ger en bra introduktion till nybörjaren i Python via fokus på informatik och informationsbehandling.

#Referenslitteratur

Följande bok är referenslitteratur. De kan vara bra att ha tillhands och ger lite extra läsmöjligheter.

 • Think Python - How to Think Like a Computer Scientist – Allen B. Downey
  En introduktionsbok med öppen licens som gör att boken finns tillgänglig fritt på bokens webbplats. Boken ger en bra introduktion till nybörjaren i Python via fokus på datavetenskap och matematik.

#Övrig litteratur

Det finns flera fria böcker till Python. Här följer ett par andra böcker som inte är kurslitteratur men som kan vara intressanta att kika på för den som ytterligare vill dyka ned i Python.

#Läsanvisningar

Här följer en sammanställning av de läsanvisningar till kurslitteraturen som ges i varje kursmoment.

Kursmoment Python for Everybody
Kmom01 Ch 1, 2
Kmom02 Ch 3, 5
Kmom03 Ch 4
Kmom04 Ch 7, 8
Kmom05 Ch 9, 10
Kmom06 Ch 12, 13, 15
Kmom10

Dessutom har varje kursmoment läsanvisningar i artiklar och videos.

#Lektionsplan och rekommenderad studieplan

Läser du kursen inom ramen för programmet Webbprogrammering (campus/distans) så finns det en rekommenderad studieplan inom programmet samt en lektionsplan.

Läser du kursen som en del i ett kurspaket så finns det en studieplan som är kopplad till kurspaketet webutv.

För dig som studerar kursen som enskild kurs finns det en rekommenderad studieplan kopplad till de kurstillfällen som erbjuds.

Vissa av kurstillfällena har även en lektionsplan som du får i samband med kursstart. Lektionsplanen visar de tillfällena som är schemalagda träffar.

Finns det en lektionsplan så finns ofta bokningar av salar gjorda i bokningsschemat.

Studieplan, eventuell lektionsplan och eventuellt schema finns tillgängligt via kurstillfället på ITs.

Läs mer om den rekommenderade studieplanen och lektionsplanen.

#Lärarstöd och handledning

Schemalagda labbtillfällen, hangouts samt forum och chatt de viktigaste källorna för handledning. Läs om handledning och hjälp-till-självhjälp.

#Ladok

Enligt kursplanen finns ett antal ladokmoment och de är kopplade till kursens kursmoment enligt följande.

Kursens moment Ladok moment enligt kursplan Betyg
Kmom01 + kmom02 Inlämning 1 á 2.5hp G-U
Kmom03 + kmom04 Inlämning 2 á 2.5hp G-U
Kmom05 - kmom10 Inlämning 3 á 2.5hp A-F

Den sista inlämningen bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas när samtliga moment godkänts.

Läs mer om rapportering av resultat.

#Betygsättning

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur bedömning och betygsättning sker.

#Kursutvärdering och kursutveckling

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur arbetet med kursutvärderingar och kursutveckling sker. Det är oerhört viktigt att du säger till vad du tycker om kurs och kursmaterial, du kan alltid hojta till i både forum, chatt eller mail.

Läs om hur vi jobbar med kursutvärdering och kursutveckling.

#Kursplan

Kursplanen är kursens formella dokument som fastställts av högskolan. När kursen utvärderas görs det mot kursplanen. I kursplanen kan du läsa om kursens klassificering, syfte, innehåll, mål, generella förmågor, lärande och undervisning, bedömning och examination, litteratur, mm.

Du hittar kursplanen genom att söka på kurskoden DV1531 via BTH’s hemsida.

#Revision history

 • 2017-05-29: (E, mos) Genomgång och mindre uppdatering kursplan, justering kurslitteratur.
 • 2016-11-01: (D, mos) Ladokmoment och studieplan omskrivna.
 • 2015-01-09: (C, mos) Text om studieplan kurspaket.
 • 2015-01-08: (B, mos) Bort blå ruta med kursutveckling pågår.
 • 2014-06-23: (A, mos) Första revisionen inför kursstart HT2014.

Document source.