Kmom03: Sårbarhetsanalys

By , , , . Latest revision .

Risk- och sårbarhetsanalysmomentet omfattar en introduktion till olika metoder för att modellera applikationers beteende, metoder för att genomföra sårbarhetsanalyser och attackscenarier. Vidare introduceras även riskanalys och riskhantering för att sätta sårbarheter i kontext.

Kursutveckling pågår

Kursen planeras ge hösten 2019.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läs & Studera

(ca: 8-10 studietimmar)

Föreläsningar: - Risker och riskanalys - Sårbarheter och sårbarhetsanalys.

Läsanvisningar: Ja. Bifogat finns läsmaterial för riskanalys.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-10 studietimmar)

#Övningar

Det finns inga övningar till detta kmom.

#Uppgifter

Uppgifter: Ja, (men har inte i huvudet just nu)

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

  • Fråga relaterad till kursmaterialet.
  • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

  • 2018-12-04: (PA1, mos) Arbetskopia.

Document source.