#Sårbarhetsanalys

By , . Latest revision .

Uppgiften går ut på att analysera en applikation efter sårbarheter.

#Förkunskaper

Du har deltagit i föreläsningarna som tillhör kursmomentet.

Du har deltagit i föreläsningarna om Hot och Attacker i förra kursmomentet samt gjort övat på attacker på OWASP Juice shop.

#Analys

Ni ska analysera applikationen utifrån de metoder och tekniker som nämns under föreläsningarna. Utgå ifrån att det är blackbox testing, dvs att ni inte har tillgång till koden. Bortse ifrån säkerhetsbrister som baseras på hur miljön är uppsatt, t.ex. HTTPS i en lokal utvecklingsmiljö.

Applikationen jobbar emot en SQLite-databas, om ni av någon anledning behöver återställa den så är det bara kopiera över den ifrån example igen.

Det finns en LaTeX mall tillgänglig här som ni kan använda. Länken är till en read-only version, för att skapa er egna behöver ni vara inloggade och sen trycker ni “Menu” och sen “Copy Project”. Det går givetvis att använda valfritt program, så länge man uppfyller nedanstående krav:

 1. Försättsblad med titel, ert namn och datum.
 2. Innehållsförteckning.
 3. Sammanfattning av innehållet i analysen.
 4. Målet med analysen.
 5. En beskrivning av systemet och dess funktionalitet/flöde (mycket kort, ska utökas nästa vecka när du tittar på koden).
 6. En metodbeskrivning av hur ni gått tillväga för att identifiera sårbarheter.
 7. En lista med de sårbarheter ni identifierat
  • Risk/sårbarhet (namn)
  • Beskrivning av sårbarheten
  • Allvarlighetsgrad (Sannolikhet * Risk)
  • Estimerad kostnad att åtgärda (i timmar)
  • OWASP-kategori
 8. En överskådlig tabell som presenterar ovanstående lista tillsammans med en rangordning och motiveringen till rangordningen.

Metodbeskrivningen bör visa hur ni har gått tillväga, t.ex. om ni använt attackträd, use-cases, eller någon annan metodik. Era eventuella attackträd eller visualiseringar ska också tas med i rapporten.

Applikationen

Börja med att kopiera in mappen med applikationen till er me-katalog:

# Flytta till kurskatalogen
$ rsync -ravd example/bank-app me/kmom04/

Starta applikationen med docker-compose up -d. Du kan också välja att köra den lokalt med npm install && npm start.

Lämna in

 1. Analysera applikationen efter sårbarheter enligt de metoder som nämndes under föreläsningen (se här). Du bör hitta minst 3 sårbarheter med väldigt god förståelse eller 5–6 med god förståelse.

 2. Döp analysen till me/kmom04/analys.pdf.

#Tips från coachen

Gå igenom applikationen som en vanlig användare och bygg upp en visuell bild av hur flödet är. Det är lättare att leta säkerhetsbrister när man vet var de troligen finns.

Lycka till och hojta till i Discord om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2022-05-24: (C, grm) Uppdaterad inför ht22
 • 2020-12-02: (B, nik) Uppdaterad inför ht20
 • 2019-10-11: (A, lew, aurora) First edition.

Document source.

Category: itsec.