Kmom02: Privacy

By , , , , . Latest revision .

Kursmomentet ger en introduktion till konceptet privacy genom att förklara centrala definitioner. Särskilt belyses avvägningen mellan privacy och att som slutanvändare dela med sig av sin information för att möjliggöra diverse IT-baserade tjänster. Därutöver kommer exempel på vanliga privacy-förbättrande tekniker förklaras. Slutligen ges exempel på omfattande attacker som påverkat slutanvändarnas privacy negativt samt förslag på relevanta mekanismer för att försvåra dessa attacker.

Kursutveckling pågår

Kursen planeras ge hösten 2019.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Labbmiljön

(ca: 2-4 studietimmar)

Behövs någon särskild labbmiljö för detta kmom?

#Läs & Studera

(ca: 8-10 studietimmar)

Föreläsningar: - Introduktion till privacy samt exempel på skyddstekniker

Läsanvisningar, video?

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-10 studietimmar)

Exempel på uppslag för labbar:

  • POST vs GET
  • SQL-injection och datahantering
  • url dataläckage
  • spara lösenord.

#Övningar

Finns det övningar som studenten gör för att förbereda sig inför uppgifterna?

#Uppgifter

  1. Gör uppgiften “Vad är privat egentligen?”. Ni ska i grupp diskutera frågorna och anteckna vad ni kommer fram till. Spara allt i me/redovisa.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

  • Skriv ett stycke där du reflekterar över vad ni diskuterat i gruppen. Kanske har du fått en annan syn på vilken information som ligger ute eller så har du stenkoll på din data.
  • Är privacy något du kommer tänka på/argumentera för när du kommer ut i arbetslivet? Varför/varför inte?
  • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

  • 2018-12-04: (PA1, mos) Arbetskopia.

Document source.