Kursen javascript1 (v1)

By . Latest revision .

Kursen Programmering med JavaScript, a.k.a. javascript1, lär ut programmering och problemlösning med programmeringsspråket JavaScript tillsammans med HTML och CSS i en webbmiljö.

Vi startar med att skapa rutiner för problemlösning och felsökning via enkla grundkonstruktioner i språket. Vi bygger upp en utvecklingsmiljö med relevanta verktyg i en webbmiljö. Vi använder JavaScript tillsammans med HTML och CSS för att skapa klientbaserade webbapplikationer. Du får se hur dessa tekniker samverkar.

Via litteraturstudier och praktiska övningar får du möjlighet att lära dig programmeringsspråket JavaScript tillsammans med HTML och CSS. Du lär dig grunderna i att skapa en klientbaserad webbapplikation. I slutet av kursen får du visa dina färdigheter i ett praktiskt programmeringsprojekt.

#Förkunskaper

Det formella förkunskapskravet är:

Genomgången kurs i programmering om 7.5hp.

#Innehåll

Kursen omfattar följande områden:

 • Allmän problemlösning och strukturerad programmering.
 • Tekniker att felsöka och debugga.
 • Grundläggande konstruktioner med variabler, loopar, funktioner, argument.
 • Datastrukturer arrayer och objekt.
 • Översikt av standardbiblioteket i JavaScript.
 • Javascript Document Object Model (DOM) tillsammans med HTML och CSS.
 • Utveckling av webbapplikation med JavaScript, HTML och CSS.
 • Utvecklingsmiljö och verktyg för webbutveckling med JavaScript, HTML och CSS.

#Mål

#Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • kunna visa grundläggande kunskaper i klientbaserad webbprogrammering med JavaScript genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
 • kunna visa grundläggande kunskaper i att använda JavaScript, HTML och CSS genom att tillämpa dessa tekniker i praktiska övningar och projekt.

#Färdighet och förmåga

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • självständigt utifrån en specifikation kunna utveckla, dokumentera och presentera ett projekt baserat på klientbaserad kodning i JavaScript, HTML och CSS.
 • ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och utvecklingsmiljöer som används vid utveckling och felsökning med klientbaserade webbtekniker.

#Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • via redovisningstexter kunna visa grundläggande förmåga att reflektera över bra och mindre bra kod i sammanhanget kodstruktur och lösningar på definierade problem.

#Kursmoment

Kursen är uppdelad i kursmoment där varje kursmoment uppskattas till 20h studerande i form av programmering, undersökning, läsande, övningar, uppgifter, redovisning och eftertanke. Alla kursmoment skall redovisas och du samlar alla redovisningar i din me-sida.

#Kmom01: Utvecklingsmiljö

Låt oss komma i gång med en labbmiljö, och en miljö för kursen, tillsammans med en introduktion i HTML, CSS och JavaScript.

Instruktion till kursmoment 01.

#Kmom02: Variabler och loopar

Vi skall nu komma i gång med att koda JavaScript. Vi bekantar oss med grundkonstruktionerna i språket och använder strängar, siffror, variabler och loopar tillsammans med en del inbyggda funktioner för strängar, matematiska operationer och datum.

Instruktion till kursmoment 02.

#Kmom03: Funktioner

I JavaScript handlar det mycket om funktioner och språket är delvis ett funktionsorienterat programmeringsspråk. Låt oss nu träna på funktioner i alla dess varianter för att komma i gång med hur de fungerar , är uppbyggda och strukturerade. Att organisera sin kod i funktioner är första steget mot att skriva större och väl organiserade program.

Instruktion till kursmoment 03.

#Kmom04: Arrayer och objekt

I JavaScript finns strukturer för arrayer och objekt tillsammans med en del inbyggda funktioner. För att skriva bra och effektiva program är det en förutsättning att man förstår hur dessa är uppbyggda och vilket stöd som erbjuds i form av inbyggda funktioner som hjälper oss att arbete mot arrayer och objekt.

Instruktion till kursmoment 04.

#Kmom05: DOM och events

När vi använder JavaScript i webbläsaren handlar det mycket om att modifiera HTML-sidan och tillföra effekter. För att göra det manipulerar HTML-sidans DOM träd via JavaScript. Det handlar om att modifiera elementen på sidan och förändra deras style för att uppnå önskat beteende.

Instruktion till kursmoment 05.

#Kmom06: Modul och closure

När vår kodbas växer blir det mer och mer viktigt att ha en bra struktur på den. Annars blir det svårt att vidareutveckla koden och underhålla den. När man dessutom skall använda olika moduler av kod från olika tillverkare så är det viktigt att de olika kod-delarna inte krockar. Att använda ett konstruktion som heter module hittar vi ett sätt att bättre strukturera vår kod.

Instruktion till kursmoment 06.

#Kmom07/10: Projekt och examination

Avslutningsvis gör du ett projekt enligt en specifikation. Projektet är det sista som du gör och tillsammans med alla redovisningar som finns på din me-sida så används detta som underlag för att examinera dig från kursen.

Instruktion till kursmoment 10.

#Kurslitteratur

Måste jag skaffa kurslitteraturen?

#Kurslitteratur

Följande bok är kurslitteratur tillsammans med övrigt material som finns i respektive kursmoment.

Det finns läsanvisningar i samband med varje kursmoment.

#Referenslitteratur

Följande böcker har jag valt som referenslitteratur som är en fördjupning av kurslitteraturen. De behövs inte för att klara kursen men vill du bemästra kursens område så är litteraturn en god startpunkt.

 • JavaScript: The definitive Guide – D. Flanagan
  En tegelsten, komplett med allt du vill veta om språket JavaScript med dess Core, DOM och eventhantering, inklusive en referens till olika funktioner. Perfekt för dig som verkligen vill JavaScript.

#Övrig litteratur

Det finns närliggande litteratur som är intressant för den som vill fördjupa sig i ämnet eller den som vill skaffa sig förkunskaper innan kursen.

#Lektionsplan och rekommenderad studieplan

Läser du kursen inom ramen för programmet Webbprogrammering (campus/distans) så finns det en rekommenderad studieplan inom programmet samt en lektionsplan.

Läser du kursen som en del i ett kurspaket så finns det en studieplan som är kopplad till kurspaketet webutv.

För dig som studerar kursen som enskild kurs finns det en rekommenderad studieplan kopplad till de kurstillfällen som erbjuds.

Vissa av kurstillfällena kan ha en lektionsplan som du får i samband med kursstart. Lektionsplanen visar de tillfällena som är schemalagda träffar.

Finns det en lektionsplan så finns ofta bokningar av salar gjorda i bokningsschemat.

Studieplan, eventuell lektionsplan och eventuellt schema finns tillgängligt via kurstillfället på ITs.

Läs mer om den rekommenderade studieplanen och lektionsplanen.

#Lärarstöd och handledning

Schemalagda labbtillfällen, hangouts samt forum och chatt de viktigaste källorna för handledning. Läs om handledning och hjälp-till-självhjälp.

#Ladok

Enligt kursplanen finns ett antal ladokmoment och de är kopplade till kursens kursmoment enligt följande.

Kursens moment Ladok moment enligt kursplan Betyg
Kmom01 + kmom02 Inlämning 1 á 2.5hp G-U
Kmom03 + kmom04 Inlämning 2 á 2.5hp G-U
Kmom05 - kmom10 Inlämning 3 á 2.5hp A-F

Den sista inlämningen bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas när samtliga moment godkänts.

Läs mer om rapportering av resultat.

#Betygsättning

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur bedömning och betygsättning sker.

#Kursutvärdering och kursutveckling

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur arbetet med kursutvärderingar och kursutveckling sker. Det är oerhört viktigt att du säger till vad du tycker om kurs och kursmaterial, du kan alltid hojta till i både forum, chatt eller mail.

Läs om hur vi jobbar med kursutvärdering och kursutveckling.

#Kursplan

Kursplanen är kursens formella dokument som fastställts av högskolan. När kursen utvärderas görs det mot kursplanen. I kursplanen kan du läsa om kursens klassificering, syfte, innehåll, mål, generella förmågor, lärande och undervisning, bedömning och examination, litteratur, mm.

Du hittar kursplanen genom att söka på kurskoden DV1561 via BTH’s hemsida.

Från och med höstterminen 2017 byter kursen namn till “Programmering med JavaScript” och får en ny kurskod DV1561 samt ändrar förkunskapskrav till G1F (kräver någon form av förkunskaper).

Kursen hette fram till och med hösten 2016 “Programmering med JavaScript, HTML och CSS”, kurskoden var DV1532 och hade förkunskapskrav G1N (grundläggande).

Se kursplan för DV1532.

#Revision history

 • 2017-10-31: (I, mos) Referens till bok om ES6.
 • 2017-06-07: (H, mos) Uppdatering av kursplan med ny kurskod.
 • 2016-11-01: (G, mos) Ladok moment och skrev om lektionsplan/studieplan.
 • 2016-03-04: (F, mos) Notis om nytt namn och ny kurskod.
 • 2015-03-02: (E, mos) Uppdatering av referenslitteratur till Staflins bok om HTML & CSS.
 • 2015-01-19: (D, mos) Bort blå ruta om kursutveckling.
 • 2015-01-09: (C, mos) Text om studieplan för kurspaket.
 • 2014-11-02: (B, mos) Samtliga kursmoment klara (förutom projektet).
 • 2014-06-18: (A, mos) Första revisionen inför kursstart HT2014.

Document source.