Kursen mvc (v1)

By . Latest revision .

Kursen Objektorienterade webbteknologier, a.k.a. mvc, fokuserar på objektorienterade programmeringstekniker i programmeringsspråket PHP. Klassiska objektorienterade konstruktioner hanteras tillsammans med objektorienterad programmering i webbaserat ramverk tillsammans med databaser samt enhetstestning.

Läs vidare för en översikt för kursens innehåll, struktur och planering.

#Kursintro

Här är en video som “pratar” dig igenom kursens upplägg och delar av innehållet i detta dokumentet.

Kursintroduktion till kursen mvc med Mikael.

#Förkunskaper

Det formella förkunskapskravet är:

För tillträde till kursen krävs genomgången kurs Webbteknologier, 7,5 hp samt genomgången kurs i databaser motsvarande 7,5 hp.

#Innehåll

Kursen omfattar följande områden:

 • Programmering i webbmiljö, syntax, semantik, koppling mot databaser, datastrukturer och inbyggda funktioner.

 • Objektorienterad programmering i PHP med språkkonstruktioner och begrepp. Objektorientering som sätt att strukturera och återanvända kod. Enkla designmönster.

 • SQL med en databas tillsammans med PHP Data Objects.

 • Utveckling av webbapplikationer i ett ramverk där tekniker såsom webbserver (Apache), PHP, HTML, CSS, och SQL integreras tillsammans med ett webbaserat ramverk.

 • Användning av verktyg och tekniker som lämpar sig för utveckling av webbapplikationer, tex UNIX/Linux, installation på extern webbserver, ssh, ftp/sftp, databasklienter såsom PHPMyAdmin, MySQL Workbench och kommandoklienter.

#Mål

Följande är kursens mål, indelat i undergrupper.

#Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • kunna redogöra för utveckling med objektorienterad programmering och databaser i webbmiljö, genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.

#Färdighet och förmåga

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • kunna tillämpa de objektorienterade programmeringsparadigmen genom praktiska övningar och projekt.
 • självständigt, utefter en specifikation, kunna utveckla och driftsätta en webbapplikation där objektorienterad programmering i ramverk tillsammans med databaser har en central roll.
 • kunna hantera de verktyg och miljöer som används vid utveckling av databasdrivna webbapplikationer i ett ramverk för webbutveckling.

#Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • översiktligt förstå, kunna förklara samt argumentera kring objektorienterad programmering i ett webbaserat ramverk.

#Kursmoment

Kursen är uppdelad i 10 kursmoment där varje kursmoment uppskattas till 20h studerande i form av programmering, undersökning, läsande, övningar, uppgifter, redovisning och eftertanke. Alla kursmoment skall redovisas och du samlar alla redovisningar i din me-sida.

Kursen avslutas med ett större avslutande moment som examinerar kursen.

#Kmom01: Objektorientering

To Be Defined.

Läs instruktionen till kursmoment 01.

#Kmom02: Controller

To Be Defined.

Läs instruktionen till kursmoment 02.

#Kmom03: Enhetstestning

Vi jobbar vidare med klasser och objekt och denna gången tittar vi på hur klasser kan enhetstestas med verktyget PHPUnit. PHPUnit är ett av de verktyg som vanligen används inom PHP för att utföra enhetstestning av koden.

Läs instruktionen till kursmoment 03.

#Kmom04: Ramverk

To Be Defined.

Läs instruktionen till kursmoment 04.

#Kmom05: Autentisering

To Be Defined.

Läs instruktionen till kursmoment 05.

#Kmom06: Automatiserad test

To Be Defined.

Läs instruktionen till kursmoment 06.

#Kmom07/10: Projekt och examination

Avslutningsvis gör du ett projekt enligt en specifikation. Projektet är det sista som du gör och tillsammans med alla redovisningar som finns på din me-sida så används detta som underlag för att examinera dig från kursen.

Läs instruktionen till kursmoment 07/10.

#Kurslitteratur

#Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av egenskrivna och länkade online-resurser såsom artiklar och guider.

Det finns läsanvisningar i samband med varje kursmoment.

#Referenslitteratur

Referensdokumentationen är främst olika online-resurser i form av manualer.

#Övrig litteratur

Följande böcker har jag valt som referenslitteratur. De kan vara bra att ha tillhands och ger lite extra läsmöjligheter. De behövs inte för att klara kursen men vill du bemästra kursens område så är dessa böcker bra startpunkter. Välj och vraka och ta ett eget beslut om de böcker du vill använda.

 • Webbutveckling med PHP och MySQL – Montathar Faraon
  En svensk bok som ger en god intro för den som är ny i PHP och programmering. Innehåller en del PHP och en del databaser och MySQL. Det är ingen objektorienterad PHP. Boken passar för den som behöver ett stöd i att lära grunderna i PHP eller hellre köper denna boken än boken i Databasteknik.

 • Databasteknik – Radron-McCarthy och Risch
  Komplett med det man vill veta om databasteknik, både grunder, modellering och SQL. En databasbok helt enkelt.

#Planering och studieplaner

Eftersom kursen ges kombinerat på campus och distans så är kursens planering fördelad på ett antal olika dokument. Bekanta dig med dem så att du har koll på hur kursens upplägg fungerar och vilket som är en normaltakt för kursen.

Kursen har en rekommenderad studieplan som visar en översikt, vecka för vecka, vilket kursmoment som är aktuellt att jobba med. Där finns även rättningsfönster som visar när saker rättas. Följer du denna planeringen så är du i fas med kursens normaltakt.

På Canvas finns datum för inlämningsuppgifter. Ett rättningsfönster pågår normalt sett 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum på uppgiften. Inlämningsdatumen på Canvas är ett par dagar senare än vad som visas i den rekommenderade studieplanen, det är för att ge dig lite slack/utrymme för att själv planera dina studier.

Kursen har en lektionsplan som visar när det är lärarledda tillfällen för undervisning/handledning på campus/distans.

Kursen har bokade tillfällen i BTHs schemabokningsprogram, “schemat”, som säger när en fysisk sal är bokad på campus. Det finns en länk till det aktuella schemar, via lektionsplanen.

#Läromaterial och resurser

Här kan du se en översikt av hur kurstillfället har valt att strukturera läromaterialet och vilka resurser och verktyg som används i undervisningen.

Här finner du även länkar till aktuella video streams och spellistor samt chatter och forum för handledning.

#Lärarteam och intressenter

Här kan du hitta detaljer om ett kurstillfälle och se lärarteamet som utför kurstillfället, deras roller och kontaktuppgifter tillsammans med de som “äger” kursen och kurstillfället och vilka studentgrupper som läser kursen samt övriga intressenter till kurstillfället.

#Ladok

Enligt kursplanen finns ett antal ladokmoment och de är kopplade till kursens kursmoment enligt följande.

Kursens moment Ladok moment enligt kursplan Betygsskala
Kmom01 + kmom02 Inlämningsuppgift 1 á 2.5hp U-G
Kmom03 + kmom04 Inlämningsuppgift 2 á 2.5hp U-G
Kmom05 - kmom10 Inlämningsuppgift 3 á 2.5hp A-F, Fx

Den sista inlämningen bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas när samtliga moment (kmom01-kmom10) godkänts.

Läs mer om rapportering av resultat.

#Betygsättning

Det finns ett särskilt dokument som beskriver grunderna för bedömning och betygsättning.

#Kursutvärdering och kursutveckling

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur arbetet med kursutvärderingar och kursutveckling sker. Det är oerhört viktigt för mig att du säger till vad du tycker om kurs och kursmaterial, du kan alltid hojta till i både forum, chatt eller mail.

Läs om hur vi jobbar med kursutvärdering och kursutveckling.

#Kursplan

Kursplanen är kursens formella dokument som fastställts av högskolan. När kursen utvärderas görs det mot kursplanen. I kursplanen kan du läsa om kursens syfte, innehåll, mål, generella förmågor, lärande och undervisning, bedömning och examination, litteratur, mm.

Kursen heter “Objektorienterade webbteknologier”.

Från och med våren 2019 hittar du kursplanen genom att söka på kurskoden DV1608 via BTH’s hemsida.

Mellan 2017 och 2018 hade kursen kurskoden PA1440.

Tidigare hette kursen “Databaser och objektorienterad programmering i PHP”.

Från 2013 och fram till och med höstterminen 2016 hade kursen kurskoden DV1485.

Fram till och med vårterminen 2013 hade kursen kurskoden DV1127.

#Versioner av kursen

Om du påbörjat den äldre version av kursen så skall du också slutföra denna versionen av kursen (eller göra om den nya kursen från start). Alternativt rådgör du med den som är kursansvarig.

Från och med vårterminen 2021 finns kursmaterialet i mvc (v1).

Från vårterminen 2019 – 2020 finns kursmaterialet i oophp (v5).

Från vårterminen 2018 finns kursmaterialet i oophp (v4).

Om du gick kursen under vårterminen 2017, så finns kursmaterialet i oophp (v3).

Om du gick kursen från hösten 2014 till och med vårterminen 2016, så finns kursmaterialet i oophp (v2).

Om du gick kursen tidigare, fram till och med vårterminen 2013, så finns kursmaterialet i oophp (v1).

#Revision history

 • 2021-03-25: (PA2, mos) Första utgåva vt21, kopierad från oophp-v5.

Document source.