Kmom02: Privacy

By , , , . Latest revision .

Kursmomentet ger en introduktion till konceptet privacy genom att förklara centrala definitioner. Särskilt belyses avvägningen mellan privacy och att som slutanvändare dela med sig av sin information för att möjliggöra diverse IT-baserade tjänster. Därutöver kommer exempel på vanliga privacy-förbättrande tekniker förklaras. Slutligen ges exempel på omfattande attacker som påverkat slutanvändarnas privacy negativt samt förslag på relevanta mekanismer för att försvåra dessa attacker.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Föreläsningar & Seminarium

(ca: 2 studietimmar)

Du ska medverka på föreläsningen:

  • 10:00 (2020-11-10) via Zoom

Du ska även medverka i seminariet kring privacy:

  • 10:00-12:00 (2020-11-13) via Zoom

#Läs & Studera

(ca: 4-6 studietimmar)

#Uppgifter

(ca: 6-10 studietimmar)

  1. Gör uppgiften “Vad är privat egentligen?” i sal (virtuellt ht20). Ni ska i grupp diskutera frågorna och anteckna vad ni kommer fram till. Spara allt i me/redovisa.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Publicera dina filer till studentservern och svara på följande frågor i textfältet på Canvas:

  • Är privacy något du kommer tänka på/argumentera för när du kommer ut i arbetslivet? Varför/varför inte?
  • När du väljer tjänster eller mjukvara, är privacy något du tänker på? Varför/varför inte?
  • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

  • 2020-10-13: (B, nik) Uppdaterad inför HT20, me-sida borttagen.
  • 2019-10-21: (A, lew) First edition for HT19.

Document source.