Kmom02: Privacy

By , , , , . Latest revision .

Kursmomentet ger en introduktion till konceptet privacy genom att förklara centrala definitioner. Särskilt belyses avvägningen mellan privacy och att som slutanvändare dela med sig av sin information för att möjliggöra diverse IT-baserade tjänster. Därutöver kommer exempel på vanliga privacy-förbättrande tekniker förklaras. Slutligen ges exempel på omfattande attacker som påverkat slutanvändarnas privacy negativt samt förslag på relevanta mekanismer för att försvåra dessa attacker.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Föreläsningar & Seminarium

(ca: 4 studietimmar)

Föreläsningar:

 • 10:15 (2023-11-07) H430, med Martin om introduktion till säkerhet del 2.

 • NY TID 10:15 (2023-11-09) C245, med Martin om etik och privacy.

Obligatoriskt seminarie kring privacy: Om du inte deltar i seminariet, så kommer du att få en uppgift skickat till dig via Canvas efter seminariet.

 • 10:15-12:00 (2022-11-11) H430

#Läs & Studera

(ca: 4-6 studietimmar)

#Uppgifter

(ca: 6-10 studietimmar)

 1. Gör uppgiften “Vad är privat egentligen?” i sal (eller virtuellt). Ni ska i grupp diskutera frågorna och anteckna vad ni kommer fram till. Reflektionen skrivs individuellt.
 2. Gör uppgiften “Knäck lösenord” (individuellt)
 3. Gör Kmom02 quiz (individuellt).

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

På Canvas finns det ett Quiz för varje kursmoment. För att du ska kunna lämna in kursmomentet måste du ha lämnat in quizen.

 1. Resultatet från uppgiften “Knäck lösenord” redovisas i quizet.
 2. Ladda upp din fil (“Vad är privat egentligen?”) i uppgiften Kmom02 på Canvas.

#Revision history

 • 2022-05-20: (E, grm) Komplettering HT22.
 • 2021-11-10: (D, grm) Komplettering HT21.
 • 2021-10-01: (C, lew) Uppdaterad inför LP2 HT21.
 • 2020-10-13: (B, nik) Uppdaterad inför HT20, me-sida borttagen.
 • 2019-10-21: (A, lew) First edition for HT19.

Document source.