Kursen vteam (v1)

By . Latest revision .

Kursen Programutveckling i virtuella team, a.k.a. vteam, lär ut avancerad programmering med webbteknologier och låter studenten fördjupa sig i ett flertal teknikområden inom nischen. Studenten får hantera verktyg och tekniker för att jobba med kodkvalitet och hur begrepp som “snygg kod” hanteras.

Kursen syftar även till att lära ut programutveckling i grupp där studenter på campus och distans kan blandas i samma grupp. Arbetssätt och metoder introduceras för att stödja arbetet i grupp. Kursen syftar också till att hantera förutsättningar för “vad är ett gott och gynnsamt gruppklimat”.

Läs vidare för en översikt för kursens innehåll, struktur och planering.

#Förkunskaper

Det formella förkunskapskravet är:

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser eller moment från kurser i programmering och/eller webbteknologier omfattande totalt 22,5 hp. Därutöver krävs genomgången kurs i Objektorienterade webbteknologier, 7,5 hp.

#Innehåll

Kursen omfattar följande områden:

 • Problemlösning, prioritering och implementering utifrån en kravspecifikation.
 • Utveckling i ramverk för webbapplikationer.
 • Test och kvalitetssäkring av kod.
 • Begreppet “god och snygg kod” (clean code).
 • Driftsättning av större projekt samt analys av projektets eventuella bidrag inom begreppet “hållbarhet”.
 • Arbete i team där team inte är bundna till tid eller fysisk plats.
 • Att tillsammans med teamet bygga ett större system efter en kravspecifikation och enligt en uppsatt tidplan.
 • Hur skapa ett gott och gynnsamt gruppklimat.

#Mål

Kursens mål är indelade i undergrupper.

#Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • Påvisa goda kunskaper i att designa större applikationer och system inom webbteknologier genom att skriftligen beskriva och sammanfatta arkitekturen för systemet.
 • Påvisa goda kunskaper att jobba i en grupp och aktivt delta i gruppens löpande arbete samt inse olika kriterier som kan ge en hälsosam grupp.

#Färdighet och förmåga

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • Utifrån en större kravspecifikation kunna designa, utveckla och leverera ett komplett och fungerande system där möjlighet till olika prioriteringar medges.
 • Visa mycket god förmåga att skapa kod som kan betraktas som ”god och snygg kod” genom att använda filosofier, tester och analysverktyg som hjälper att skapa en bild av det som kan vara “god kod”.

#Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

 • Självständigt och i grupp kritiskt kunna utvärdera och analysera sin tekniska lösning och de prioriteringar som ledde fram till den.
 • Självständigt och i grupp reflektera över de byggstenar som gör en god och hälsosam grupp och grupparbete.

#Kursmoment

Kursen är uppdelad i två delar där första delen handlar om att skapa en design av systemet och andra delen handlar om att implementera designen och leverera ett system.

I första delen levereras en designspec av systemet i form av ett dokument som innehåller olika vyer av systemet. Här är tanken att försöka förstå vad systemet skall innehålla och hur det beteer sig.

I andra delen implementeras systemet enligt den designen man skapat. I slutet av kursen levereras systemet och presenteras av gruppen. Avslutningsvis skriver man en erfarenhetsrapport där man försöker ta vara på de erfarenheter man fått under projektet, både tekniska och hur man planerar sitt arbetete och hur man får en väl fungerande grupp.

Löpande under kursen förekommer fler inlämningsuppgifter som sker i grupp eller individuellt.

#Kurslitteratur

Läsresurser tillhandahålls baserat på det projekt som gäller för respektive kursrunda.

Övriga läsresurser tilldelas i samband med olika moment i kursen. Läsresurser består främst av PDF-material och material som finns tillgängligt online.

En kursbok som rekommenderas att läsa i anslutning till kursen är:

 1. The Deadline: A Novel About Project Management, författare Tom DeMarco, ISBN 9780932633392, Engelska, utgiven 1997-06-01. Populär och utbildande novell om projektledning av ett utvecklingsprojekt. Smått humoristisk och allvarlig om hur man kan få ett projekt i mål. Boken börjar med att projektledaren blir drogad och kidnappad och sätts i en position där ett lyckat projekt är samma sak som att behålla sin livhanke.

#Planering och studieplaner

Varje studentgrupp gör sin egen planering för projketet och bestämmer hur de skall jobba och hålla kontakten. Förslagsvis har man möte någon gång per vecka och sedan håller man kontakten via chatt eller möte vid behov.

Varje vecka sker kursträffar med lärarteamet. Det finns en översiktlig veckoplanering som uppdateras löpande under kursens gång och visar vad som händer/hände vecka för vecka.

#Dialog & Samarbete

Kursen främjar att studenter för dialog och samarbeter. Diskutera med studiekollegor kring problem och lösningar på de övningar och uppgifter som finns. Använd de möjligheter som finns inom kursen för att samverka och hjälpa varandra. Tveka inte att starta egna studiegrupper där ni kan stödja varandra.

Det är också en fördel om de olika projekt-teamen sprider kunskap mellan varandra. Använd gärna kurschatten för att berätta hur ni jobbar med era lösningar inom projekten. Vi jobbar alla i “samma företag” så det är gynnsamt när vi sprider kunskap och lärdomar lemman projekten.

#Fusk & Disciplinnämnden

Läs om skolans syn och hantering av “Fusk och medveten vilseledning” samt var gränserna går mellan samarbete och fusk.

“Hjälp varandra och diskutera, men kopiera inte och skriv all kod/text själv.”

Misstanke om fusk anmäls alltid till Discplinnämnden.

#Ladok

Enligt kursplanen finns ett antal ladokmoment och de är kopplade till kursens kursmoment enligt följande.

Kursens Ladok moment enligt kursplan Betygsskala
Gruppens arbete (SDS) Inlämningsuppgift 1 á 2.5hp U-G
Enskilt arbete Inlämningsuppgift 2 á 2.5hp U-G
Gruppens arbete (slutleverans) Inlämningsuppgift 3 á 2.5hp A-F, Fx

Den sista inlämningen bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas när samtliga moment godkänts.

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräckligt, FX Underkänd, något mer arbete krävs, F Underkänd.

#Betygsättning

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur bedömning och betygsättning sker.

#Kursutvärdering och kursutveckling

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur arbetet med kursutvärderingar och kursutveckling sker. Det är oerhört viktigt för milärarteamet att du säger till vad du tycker om kurs och kursmaterial, du kan alltid hojta till i både forum, chatt eller mail.

Läs om hur vi jobbar med kursutvärdering och kursutveckling.

#Kursplan

Kursplanen är kursens formella dokument som fastställts av högskolan. När kursen utvärderas görs det mot kursplanen. I kursplanen kan du läsa om kursens klassificering, syfte, innehåll, mål, generella förmågor, lärande och undervisning, bedömning och examination, litteratur, mm.

Från och med hösten 2023 har kursen bytt kurskod DV1676.

Hösten 2022 finns kursplanen genom att söka på kurskoden PA1477 via BTH’s hemsida och kursen heter “Programutveckling i virtuella team”.

Kursen gick första gången på prov under hösten 2021 och då under kursen “DV1610 Webbaserade ramverk och designmönster”.

#Revision history

 • 2023-10-10: (B, mos) Ny kurskod till HT23.
 • 2022-10-10: (A, mos) Första revisionen inför kursstart HT22.

Document source.