Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Typografi för mobila enheter

I denna artikel går vi igenom hur vi anpassar typsnitt och typografin för våra mobila enheter. Fokus kommer ligga på att skapa användbara, men framför allt tillgängliga och lättlästa gränssnitt för textintensiva hemsidor. Vi kommer ta utgångspunkt i att göra en redovisningssida och kommer formatera den för läsbarhet.

Read more »

Category: javascript.

CRUD med Express, MySQL och lagrade procedurer

Vi skall jobba igenom begreppet CRUD som handlar om att göra operationer för Create, Read, Update och Delete mot databasen. Vi skall göra det via ett webbgränssnitt med HTML formulär och en applikation baserad på JavaScript i Node.js med Express och kopplat mot databasen MySQL.

Vi skall använda oss av lagrade procedurer i databasen för att skapa ett API mot databasen. Alla potentiella klienter kan sedan använda samma gränssnitt. Det ger oss ett exempel på hur vi kan kapsla in SQL-koden och förenkla för klienterna.

Read more »

Category: nodejs, javascript, express, mysql, crud, kursen databas.

Triggers i databas

Ibland vill man att en händelse skall trigga en annan. Säg att man flyttar pengar mellan konton (i en bank) och man vill att varje sådan flytt skall loggas i en loggtabell.

En flytt av pengarna, eller en UPDATE av kontotabellen, skall trigga igång en händelse som loggar information till loggtabellen.

Till vår hjälp kommer triggers.

Read more »

Category: databas, sql, kurs databas.

Lagrade procedurer i databas

Ibland räcker det inte till med enbart SQL utan man behöver någon form av ytterligare programmeringsmässig hantering av informationen. För att ta ett exempel, säg att man vill flytta pengar från ett konto till ett annat, men bara om det finns tillräckligt mycket pengar på kontot.

Man kan naturligtvis koda detta i godtyckligt externt programmeringsspråk. Men kan det finnas en möjlighet att koda sådant direkt i databasen?

Här kommer lagrade procedurer kommer till vår hjälp.

Read more »

Category: databas, sql, kurs databas.

Transaktioner i databas

En transaktion i en databas omsluter flera händelser och gör dem atomära – antingen utförs samtliga händelser, eller ingen.

För att ta ett exempel där man vill flytta pengar från en ägare till en annan och informationen om detta finns i en databas. Först plockar man bort pengen från den ena och sedan lägger man till pengen till den andre. Flytten som består av två SQL-satser måste utföras i sin helhet, eller inte alls. Här kommer en transaktion till hjälp. Transaktionen kan garantera att båda SQL-satserna utförs i sin helhet, eller ingen alls.

Read more »

Category: databas, sql, kurs dbjs, kurs oophp, kurs databas.

Koppla appservern Express till databasen MySQL

Vi skall koppla applikationsserven Express i Node.js till databasen MySQL.

Vi ställer ett par frågor och visar upp resultatet i webbsidor som genereras med templatemotorn EJS.

Vi kikar även på hur en gemensam sidlayout kan byggas upp med vyer och EJS.

Read more »

Category: nodejs, javascript, express, kursen databas.

Grunderna i Express.js med Node.js

Vi skall bygga en applikations- och webbserver med hjälp av Node.js och modulen Express.js.

Servern skall servera statiska filer som bilder, CSS och JavaScript (klientsidan) tillsammans med dynamiska routes som hanteras av JavaScript på serversidan tillsammans med Express.js och Node.js.

Som templatemotor använder vi Embedded JavaScript templating (EJS) vilken hjälper oss att rendera HTML-sidor med dynamisk information från JavaScript. Med en templatemotor kan vi generera delar av HTML-koden och skriva ut innehåll från variabler i JavaScript, så att sidornas innehåll blir dynamiskt.

Read more »

Category: nodejs, javascript, express, kursen databas.

Kom igång med MongoDB i Nodejs

Vi tar databasen MongoDB och ser hur vi kan integrera den i ett Nodejs projekt. Det tar det som en introduktion till databaser som inte kategoriseras som relationsdatabaser och saknar frågespråket SQL. De databastyperna går under samlingsbeteckningen NoSQL.

Read more »

Category: labbmiljo, kursen ramverk2, mongodb.

JavaScript och Node.js

Vi skall ta de första stegen för att bygga ett program med JavaScript som vi kan köra med Node.js. Vi börjar med den interaktiva interpretatorn för att sedan lägga koden i en fil och exekvera med programmet node.

Vi ser även hur vi kan lägga funktioner och klasser i separata moduler som inkluderas till vårt main-program.

Read more »

Category: nodejs, javascript, kursen databas.

Datastrukturer

Inom programmering är en ‘datastruktur’ en struktur för att organisera data. Valet av datastruktur är viktigt då de har olika betydelse för prestanda och presterar olika beroende på vilka algoritmer som har planerats att användas. En datastruktur är en abstrakt beskrivning till skillnad från ‘datatyper’. En datatyp kan vara exempelvis Integer, String eller boolean. Det har en fast betydelse medan en datastruktur beskriver något odefinierbart, till exempel en lista eller array.

Read more »

Category: oopython.