Kursen pattern (v1)

By . Latest revision .

Kursen Webbaserade ramverk och designmönster, a.k.a. pattern (ramverk1), lär ut programmering och objektorienterade kodstrukturer med designmönster och modultänkande kring återanvändbara moduler i webbaserade ramverk samt tekniker för automatiserad testning, byggsystem och flöde för kontinuerlig integration av programvaran.

#Förkunskaper

Det formella förkunskapskravet är:

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser eller moment från kurser i programmering och webbteknologier omfattande totalt 22,5 hp. Därutöver krävs genomgången kurs Objektorienterade webbteknologier, 7,5 hp.

#Innehåll

Kursen omfattar följande områden:

 • Webbaserad programmering i ramverk med designmönster implementerade i programmeringsspråket PHP.
 • Objektorienterade konstruktioner.
 • Utveckling av webbapplikation i ramverk.
 • Återanvändbara moduler, paketering och distribution.
 • Designmönster för ramverk.
 • Testdriven utveckling och tekniker för enhetstestning.
 • Automatiserad testning och byggning.
 • Relaterade verktyg och tekniker.

#Mål

Följande är kursens mål, indelat i undergrupper.

#Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • ingående redogöra för webbutveckling baserat på de tekniker som omfattas genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.
 • kunna visa goda kunskaper i att använda valda tekniker genom att tillämpa dessa tekniker i praktiska övningar och projekt.

#Färdighet och förmåga

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • självständigt utifrån en specifikation kunna utveckla, dokumentera och presentera ett projekt baserat på ramverksbaserad kodning och återanvändning av moduler.
 • ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och utvecklingsmiljöer som används vid utveckling och felsökning vid ramverksprogrammering.

#Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • via redovisningstexter kunna visa god förmåga att reflektera och argumentera över kodstruktur i ramverk med sammanhang i designmönster och återanvändbara moduler.

#Kursmoment

Kursen är uppdelad i kursmoment där varje kursmoment uppskattas till 20h studerande i form av programmering, undersökning, läsande, övningar, uppgifter, redovisning och eftertanke. Alla kursmoment skall redovisas och du samlar alla redovisningar i din me-sida.

#Kmom01/02: TBD

To Be Defined.

Instruktion till kursmoment 01/02.

#Kmom03/04: TBD

To Be Defined.

Instruktion till kursmoment 03/04.

#Kmom05/06: TBD

To Be Defined.

Instruktion till kursmoment 05/06.

#Kmom07/10: Projekt och examination

Avslutningsvis gör du ett projekt enligt en specifikation. Projektet är det sista som du gör och tillsammans med alla redovisningar som finns på din me-sida så används detta som underlag för att examinera dig från kursen.

Instruktion till kursmoment 10.

#Kurslitteratur

#Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av egenskrivna och länkade online-resurser såsom artiklar, guider, videor och referensmanualer.

Det finns läsanvisningar i samband med varje kursmoment.

#Referenslitteratur

Referensdokumentationen är främst olika online-resurser i form av manualer.

#Planering och studieplaner

Eftersom kursen ges kombinerat på campus och distans så är kursens planering fördelad på ett antal olika dokument. Bekanta dig med dem så att du har koll på hur kursens upplägg fungerar och vilket som är en normaltakt för kursen.

Kursen har en rekommenderad studieplan som visar en översikt, vecka för vecka, vilket kursmoment som är aktuellt att jobba med. Där finns även rättningsfönster som visar när saker rättas. Följer du denna planeringen så är du i fas med kursens normaltakt.

På Canvas finns datum för inlämningsuppgifter. Ett rättningsfönster pågår normalt sett 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum på uppgiften. Inlämningsdatumen på Canvas är ett par dagar senare än vad som visas i den rekommenderade studieplanen, det är för att ge dig lite slack/utrymme för att själv planera dina studier.

Kursen har en lektionsplan som visar när det är lärarledda tillfällen för undervisning/handledning på campus/distans.

Kursen har bokade tillfällen i BTHs schemabokningsprogram, “schemat”, som säger när en fysisk sal är bokad på campus. Det finns en länk till det aktuella schemar, via lektionsplanen.

#Läromaterial och resurser

Här kan du se en översikt av hur kurstillfället har valt att strukturera läromaterialet och vilka resurser och verktyg som används i undervisningen.

Här finner du även länkar till aktuella video streams och spellistor samt chatter och forum för handledning.

#Lärarteam och intressenter

Här kan du hitta detaljer om ett kurstillfälle och se lärarteamet som utför kurstillfället, deras roller och kontaktuppgifter tillsammans med de som “äger” kursen och kurstillfället och vilka studentgrupper som läser kursen samt övriga intressenter till kurstillfället.

#Ladok

Enligt kursplanen finns ett antal ladokmoment och de är kopplade till kursens kursmoment enligt följande.

Kursens moment Ladok moment enligt kursplan Betyg
Kmom01 + kmom02 Inlämningsuppgift 1 á 2.5hp G-U
Kmom03 + kmom04 Inlämningsuppgift 2 á 2.5hp G-U
Kmom05 - kmom10 Inlämningsuppgift 3 á 2.5hp A-F

Den sista inlämningen bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas när samtliga moment godkänts.

Läs mer om rapportering av resultat.

#Betygsättning

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur bedömning och betygsättning sker.

#Kursutvärdering och kursutveckling

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur arbetet med kursutvärderingar och kursutveckling sker. Det är oerhört viktigt att du säger till vad du tycker om kurs och kursmaterial, du kan alltid hojta till i både forum, chatt eller mail.

Läs om hur vi jobbar med kursutvärdering och kursutveckling.

#Kursplan

Kursplanen är kursens formella dokument som fastställts av högskolan. När kursen utvärderas görs det mot kursplanen. I kursplanen kan du läsa om kursens klassificering, syfte, innehåll, mål, generella förmågor, lärande och undervisning, bedömning och examination, litteratur, mm.

Från och med hösten 2019 är kursens namn “Webbaserade ramverk och designmönster” med kurskod DV1610 (se kursplanen).

Tidigare var kursens namn “Webbaserade ramverk 1” med kurskod PA1441 (se kursplan).

Kursen är en fristående vidarutveckling av kursen DV1486 “Databasdrivna webbapplikationer med PHP och MVC-ramverk”, aka phpmvc (se kursplan).

#Versioner av kursen

Om du påbörjat den äldre version av kursen så skall du också slutföra denna versionen av kursen (eller göra om den nya kursen från start). Alternativt rådgör du med den som är kursansvarig.

För tillfällen från höstterminen 2021 så finns kursmaterialet till pattern (v1) här.

Tidigare kursomgångar gick kursen under smeknamnet ramverk1.

För tillfällen från höstterminen 2018 till och med hösten 2020 så finns kursmaterialet till ramverk1 (v2) här.

För tillfället under höstterminen 2017, så finns kursmaterialet till den kursen ramverk1 (v1).

Tidigare utgåvor av närbesläktade kurser, innan hösten 2017, finns under kursen phpmvc.

#Revision history

 • 2021-05-20: (A, mos) Ny utgåva av kursen inför ht21 med pattern v1.

Document source.