Web Components

By . Latest revision .

I denna övningen tittar vi på hur vi kan skapa återanvändbara delar av vår kod med hjälp av webbens inbyggda tekniker HTML, CSS och JavaScript, samt ett antal inbyggda API:er i webbläsaren.

#Förkunskaper

Du har gjort övningarna “Introduktion till Lager-API:t” och “Typografi i mobila enheter”.

#Exempelkod

Exempelkod för denna övningen finns i kursrepot under example/web-component-starter.

Om du skriver nedanstående kod i me/lager katalogen kan du återanvända koden i uppgiften “Lager appen del 1”.

#Web komponenter

När vi utvecklar mjukvara är det ett antal olika principer och best-practices som har vunnit mark och som karakteriserar bra mjukvara. Ofta har de lite olika roliga förkortningar och nedan är ett par av de som web components är ett försök på att efterleva.

DRY: Do not Repeat Yourself [1]

SRP: Single Responsibility Principle [2]

Encapsulation [c.f. 3]

Vi vill alltså kapsla in vår kod som har exakt ett (1) ansvarsområde för att kunna återanvända.

#Låt mig se lite kod Emil!

Nu får det räcka med massa torra forskningsartiklar, böcker och förkortningar, så låt oss titta på lite kod.

Vi börjar med att skapa en HTML-fil index.html där vi än så länge har en tom body-del, men laddar in en CSS-fil och en JavaScript-fil i head-elementet. Se till att skapa filerna style.css och main.js också. Vi ser till att definiera en viewport meta-tag. Och att vi laddar main.js scriptet med hjälp av defer-attributet. När vi använder defer exekveras JavaScript-filen först efter att hela dokumentet har laddats.

<!doctype html>
<html lang="sv">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
  <title>Lager-Components</title>

  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  <script type="module" src="main.js" defer></script>
</head>
<body>
</body>
</html>

I style.css filen lägger vi till grunden från övningen “Typografi i mobila enheter”. Så att filen ser ut så här:

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

html {
  font-size: 100%;
}

body {
  line-height: 1.4;
  font-family: sans-serif;
}

h1 {
  font-size: 1.8rem;
}

h2 {
  font-size: 1.6rem;
  margin-bottom: 1.4rem;
}

p {
  margin-bottom: 1.4rem;
  font-size: 1rem;
}

#Vår första komponent

Vi ska nu skriva vår första komponent. Tanken är att den ska skriva ut en titel på sidan allra längst upp. Detta hade vi kunnat göra med enbart HTML, men väljer att göra det som en web component. Både för att demonstrera konceptet, men även för att vi i kommande kursmoment kommer återanvända komponenten för att ändra titeln längst upp när vi byter vy.

I body-delen i index.html skriver vi in följande.

<body>
  <header class="header">
    <lager-title></lager-title>
  </header>
</body>

Vi lägger till ett vanligt header-element med .header och sedan inuti det elementet har vi vår första komponent. I vanliga fall hade det ovanstående kod inte gjort särskilt mycket, men med hjälp av WebAPI:t customElements kan vi definiera element på webbplatsen som inte i vanliga fall finns i HTML-specifikationen. Alla web components som vi skapar med hjälp av customElements bör innehålla ett bindestreck (-). Detta för att särskilja de från de elementen som finns fördefinierade i HTML-specifikationen.

I main.js skriver vi in följande rader.

import LagerTitle from "./components/lager-title.js";

customElements.define('lager-title', LagerTitle);

Först importerar vi klassen LagerTitle från en fil och klass som vi kommer skapa om en liten stund. Sedan definierar vi vårt element lager-title och skickar med klassen LagerTitle så den anrops när webbläsaren parser vår HTML med den taggen/elementet.

#Elementets klass

Vi börjar med att skapa en katalog components och här är tanken att vi under utvecklandet av vår lager-app lägger våra egna komponenter. I katalogen skapar vi filen lager-title.js som innehåller klassen LagerTitle.

export default class LagerTitle extends HTMLElement {
  // connect component
  connectedCallback() {
    this.innerHTML = `<h1>Lager-app</h1>`;
  }
}

Det första vi gör är att ärva från den generella HTMLElement klassen som är JavaScripts representation av alla de HTML Element som finns specificerade. Detta för att vi då kan komma attribut som textContent, innerHTML osv. Vi definierar sedan funktionen connectedCallback, viktigt att den heter exakt så då den anropas när komponenten ritas ut i webbläsaren. connectedCallback är ett exempel på en såkallad life-cycle method där det finns ett antal fördefinierade life-cycle methods. Dessa funktioner med specifika fördefinierade namn anropas av webbläsaren under komponentens livs-cykel.

Om du öppnar upp index.html i webbläsaren via din webbserver lokalt. Din webbserver lokalt kan vara XAMPP eller så kan man använda Python’s inbyggda webbserver genom att köra kommandot python3 -m http.server 9000 i me/lager i terminalen. Då kan du gå till http://localhost:9000 i terminalen och din app bör då visas i webbläsaren.

Nu gör detta inte så mycket mer än att vi i HTML-filen hade kunnat skriva <h1>Lager-app</h1>, så låt oss titta vidare på hur vi kan jobba med komponenterna.

#Elementets attribut

Vi börjar med att lägga till en konstruktor i vår LagerTitle klass. Här ser vi först till att klassen vi ärver ifrån HMTLElement’s konstruktor anrops för att sedan definiera en instansvariabel för objekten som skapas utifrån klassen. Instansvariabeln skapas med kodraden this.name = "Andreas"; där this i klasser i JavaScript alltid pekar tillbaka på instansen som skapats.

export default class LagerTitle extends HTMLElement {
  constructor() {
    super();

    this.name = "Andreas";
  }

  // connect component
  connectedCallback() {
    this.innerHTML = `<h1>Lager-app</h1>`;
  }
}

Vi skapar sedan en getter-metod i klassen returnerar en array med de attribut vi vill ska vara observable.

export default class LagerTitle extends HTMLElement {
  constructor() {
    super();

    this.name = "Andreas";
  }

  // component attributes
  static get observedAttributes() {
    return ['name'];
  }

  // connect component
  connectedCallback() {
    this.innerHTML = `<h1>Lager-app</h1>`;
  }
}

För att komponenten sedan ska kunna upptäcka att ett attribut ändrats använder vi ytterligare en livscykel-metod attributeChangedCallback som ändrar vår instansvariabel om attributets värde skiljer sig från tidigare värdet. I samma veva passar vi på att även ändra den HTML som skrivs ut i connectedCallback metoden.

export default class LagerTitle extends HTMLElement {
  constructor() {
    super();

    this.name = "Andreas";
  }

  // component attributes
  static get observedAttributes() {
    return ['name'];
  }

  // attribute change
  attributeChangedCallback(property, oldValue, newValue) {
    if (oldValue === newValue) {
      return;
    }

    this[property] = newValue;
  }

  // connect component
  connectedCallback() {
    this.innerHTML = `<h1>${this.name}'s Lager-app</h1>`;
  }
}

Laddar vi om sidan ser vi att det nu står “Andreas’s Lager-app” längst upp i vår webbläsare. Dock utnyttjar vi fortfarande inte attributen på vår komponent så vi ser till att ändra i index.html.

<body>
  <header class="header">
    <lager-title name="Emil"></lager-title>
  </header>
</body>

Laddar vi om sidan nu ser vi att titeln på sidan har ändrats från “Andreas’s Lager-app” till “Emil’s Lager-app”.

#En mer fullständig komponent

Än så länge har vi inte riktigt sett några större fördelar med detta sättet att strukturera vår kod förutom att vi kan lägga logik för en tagg på en specifik plats på ett specifikt sätt. Så låt oss ta ytterligare ett steg och börja med att bygga en lista på de produkter som finns i lagret.

Låt oss börja genom att lägga till en main-del i vår index.html och i den lägg nya taggen product-list.

<body>
  <header class="header">
    <lager-title name="Emil"></lager-title>
  </header>

  <main class="main">
    <product-list></product-list>
  </main>
</body>

Vi behöver då i main.js skapa ytterligare ett customElements.define() anrop. Vilket då gör att filen ser ut på följande sätt och gör att vi även behöver skapa komponenten components/product-list.js-filen.

import LagerTitle from "./components/lager-title.js";
import ProductList from "./components/product-list.js";

customElements.define('lager-title', LagerTitle);
customElements.define('product-list', ProductList);

I filen components/product-list.js skapar vi sedan klassen och till en början har vi med konstruktorn och connectedCallback-metoden.

import { apiKey, baseURL } from "../utils.js";

export default class ProductList extends HTMLElement {
  constructor() {
    super();

    this.products = [];
  }

  // connect component
  async connectedCallback() {
    this.innerHTML = `<h2>Produktlista</h2>`;
  }
}

Laddar vi om sidan i webbläsaren bör vi nu se ytterligare en rubrik under “Emil’s Lager-app” (Vid det här laget det kanske är rimligt att ändra till ditt egna namn). Låt oss då fylla på vår instansvariabel products med de produkter som bör finnas i lagret efter att du gjort övningen “Introduktion till Lager-API:t”.

Då vi i ganska många filer och komponenter kommer behöva anropa Lager-API:t lägger vi URL’n och API-nyckeln i en gemensam fil för att på ett enkelt sätt kunna återanvända den informationen. Jag skapar filen me/lager/utils.js och lägger följande i den, se till att byta ut så din API-nyckel finns i filen, annars fungerar det inte.

const apiKey = "[DIN API NYCKEL]";
const baseURL = "https://lager.emilfolino.se/v2";

export { apiKey, baseURL };

Vi kan då i klassen importera värdena och använda de. Vi ser till att definiera connectedCallback-metoden som en async metod för att kunna använda await när vi hämtar data från Lager-API:t. I ett första skede skriver vi bara ut de hämtade produkterna till konsollen.

import { apiKey, baseURL } from "../utils.js";

export default class ProductList extends HTMLElement {
  constructor() {
    super();

    this.products = [];
  }

  // connect component
  async connectedCallback() {
    const response = await fetch(`${baseURL}/products?api_key=${apiKey}`);
    const result = await response.json();

    this.products = result.data;

    console.log(this.products);

    this.innerHTML = `<h2>Produktlista</h2>`;
  }
}

#Enskilda produkter

Nu vill vi skriva ut en lista på de enskilda produkterna som finns i ditt egna lager. Det att visa upp detaljer om en enskild produkt känns som något vi vill kunna göra mer än en gång i vår applikation. Med tanke på DRY väljer vi därför att lägga denna funktionalitet i en egen komponent. I product-list.js skriver vi därför ut en lång sträng med taggarna <single-product></single-product> och använder attribut för att skicka med den specifika produkten. Då de enskilda produkterna är komplexa objekt väljer vi att göra om objekten till en JSON-sträng innan vi skickar med som attribut till single-product komponenten.

Jag väljer även att extrahera själva ritandet av listan till en egen metod render() då det kan finnas tillfällen där vi bara vill rendera ut listan utan att hämta data på nytt.

import { apiKey, baseURL } from "../utils.js";

export default class ProductList extends HTMLElement {
  constructor() {
    super();

    this.products = [];
  }

  // connect component
  async connectedCallback() {
    const response = await fetch(`${baseURL}/products?api_key=${apiKey}`);
    const result = await response.json();

    this.products = result.data;

    this.render();
  }

  render() {
    const list = this.products.map((product) => {
      return `<single-product product='${JSON.stringify(product)}'>
            </single-product>`;
    }).join("");

    this.innerHTML = `<h2>Produktlista</h2>${list}`;
  }
}

Nu behöver vi då skapa komponenten components/single-product.js och definiera den som ett customElement i main.js.

import LagerTitle from "./components/lager-title.js";
import ProductList from "./components/product-list.js";
import SingleProduct from "./components/single-product.js";

customElements.define('lager-title', LagerTitle);
customElements.define('product-list', ProductList);
customElements.define('single-product', SingleProduct);

I klassen SingleProduct definierar vi först de attribut vi vill kunna “observera” och sedan en getter-funktion som använder sig av HTMLElement’s getAttribute funktion som vi sedan gör om från en JSON-sträng till original objektet.

I connectedCallback ser det ut som tidigare när vi använt en instansvariabel, men det som egentligen händer är att getter-funktionen anrops och från det objektet som returneras hämtar vi ut name i detta fallet.

export default class SingleProduct extends HTMLElement {
  // component attributes
  static get observedAttributes() {
    return ['product'];
  }

  get product() {
    return JSON.parse(this.getAttribute("product"));
  }

  // connect component
  connectedCallback() {
    this.innerHTML = `<p>${this.product.name}</p>`;
  }
}

Laddar du om sidan bör du få en lista på produkterna som finns i lagret.

I ovanstående kod (och på andra ställen i koden) använder vi en getter-funktion. En getter-funktion binder ett objekt till ett attribut i ett objekt eller klass i JavaScript. När vi efterfrågar attributet anrops funktionen som sedan returnerar ett värde. Detta är anledningen till att vi kan skriva this.product.name istället för this.product() och sedan hämta ut name från det objektet som returneras.

#Avslutningsvis

Vi har i denna övningen tittat på hur vi kan använda web components för att kapsla in kod till egna komponenter. Vi har dessutom tittat på anledningar till varför vi vill använda web components och hur vi kan använda oss av attribut för att dynamiskt ändra innehåll i komponenter.

#Referenser

[1] Thomas, D., & Hunt, A. (2019). The pragmatic programmer. Addison-Wesley Professional.

[2] Martin, R. C. (2009). Clean code: a handbook of agile software craftsmanship. Pearson Education.

[3] Snyder, A. (1986, June). Encapsulation and inheritance in object-oriented programming languages. In Conference proceedings on Object-oriented programming systems, languages and applications (pp. 38-45).

#Revision history

 • 2023-03-01: (A, efo) Första utgåvan.

Document source.