Vad är UML?

By . Latest revision .

UML står för Unified Modeling Language, det är ett visuellt modelleringsspråk för att specificera, konstruera och dokumentera artefakter i ett system.
Det brukar användas på tre sätt:

 1. Som en sketch: Informell och ofta inte fullständig, hand sketch eller på whiteboard. Används för att utforska problem.
 2. Som en ritning: Används för 1) reverse engineering, för att förstå existerande kod. 2) För att se hur ny kod ska genereras.
 3. Som ett programmeringsspråk: Det finns färdiga verktyg som genererar kod baserat på UML.

Vi kommer gå igenom två av diagrammen, Class diagram och Sequence diagram.

#Förutsättning

Du kan grunderna i objektorienterad programmering, arv, komposition och aggregation.

#Terminologi

 • UML: Unified modeling language.

 • Struktur diagram: Structure diagram på engelska. Statisk representation av strukturen i ett system.

 • Beteende diagram: Behaviour diagram på engelska. Dynamisk bild av systemet som visar vad som händer i systemet.

 • Reverse engineering: att ta fram detaljerade ritningar och specifikationer på hur en produkt fungerar.

#Struktur diagram

Struktur diagram representerar strukturen, de statiska aspekterna, i ett system och visar upp artefakter som måste existera i systemet och hur de relaterar till varandra. De statiska delarna representeras av klasser, gränssnitt, komponenter och noder. Det är ett sätt att dokumentera architekturen.
Det vanligaste struktur diagrammet är class diagram.

#Class diagram

Class diagram representerar den objektorienterade vyn av ett system. Det visar upp systemets klasser, deras attributer, metoder och relationen mellan klasserna.

En klass i ett class diagram representeras med en ruta som är indelad i tre fack:

 • I den översta rutan står klassnamnet, centrerat med stor första bokstav.
 • Mittenfacket innehåller klassens attribut.
 • Nedersta facket innehåller klassens metoder.
En klass som representerar ett bankkonto.

En klass som representerar ett bankkonto.

Attribut måste åtminstone visas med namnet men det kan även stå med vilken datatyp de har, som i bilden ovan. Bilden visar även om de är publika eller privata:

 • + Betyder publikt attribut.

 • - Betyder privat attribut.

 • variabelnamn Betyder att attributet är statiskt. Gäller även för understrukna metodnamn

För metoder måste man skriva med namnet, det är att föredra att även visa parametrar och returtyp som bilden ovan. Det funkar likadant för metoder och attribut med +- för privata/publika.

#Relationer

Klasser har relationer, t.ex. arv, komposition och aggregation, detta ska visas i diagrammet. För att visa relationer används olika sorters pilar mellan klasserna. Tillsammans med de pilarna använder man positiva tal och asterisks(*), betyder oändligt, för att visa antalet instanser av varje klass som kan vara sammankopplade. Antalet visas som en intervall [minimum..maximum].

Association
Klasserna Flight och Plane.

Klasserna Flight och Plane.

Vi har två klasser, Flight och Plane, som använder varandra. Vi ser att i Flight finns variabeln assignedPlane som är av typen Plane och i Plane finns variabeln assignedFlights som är av typen Flight. För att tydliggöra kopplingen som finns här kan vi lägga till en associations pil.

Association mellan Flight och Plane.

Association mellan Flight och Plane.

Det vi ser nu är en bi-directional association, Vi har två klasser som är medvetna om varandra. Flight är associerad med ett specifikt Plane, och Plane klassen är medveten om detta. Vi har plockat ut variabelnamnen och lagt dem på pilen. Flight använder Plane i variabeln assignedPlane och den variabel kan innehålla noll eller ett Plane (ett plan har kanske inte blivit tilldelat än). Vi kan se att Plane klassen använder Flight klassen i variabeln assignedFlights och den variabeln kan innehålla noll (nytt plan som inte har blivit tilldelad några flygningar än) till oändligt många.

Association mellan BannableAccounts och Account.

Association mellan BannableAccounts och Account.

På bilden ovanför kan vi se en till association, mellan BannableAccounts och Account. Nu har vi en Uni-directional association, alltså en association där bara en av klasserna är medveten om det. I detta fallet är BannableAccounts som använder Account i variabeln accounts och den kan innehålla en till oändligt många.

Aggregation
Aggregation mellan Car och Wheel.

Aggregation mellan Car och Wheel.

Bilden ovanför innehåller en aggregations relation mellan klassen Car och Wheel. En aggregations relation visas som en linje med en genomskinlig diamant i ena änden mellan två klasser. Diamanten sitter vid den ägande klassen. Car äger Wheel. En Car kan ha noll till fyra Wheel. Ett Wheel tillhöra en eller ingen Car. Båda kan existera utan varandra men Car förlorar mycket funktionalitet om den inte har Wheel.

Komposition
Komposition mellan Book och Chapter.

Komposition mellan Book och Chapter.

Ovanför kan vi se en kompositions relation mellan klassen Book och Chapter. En kompositions relation ser ut som en aggregations relation förutom att det är en svart ifylld diamant istället för en genomskinlig. Book äger Chapter, en Book kan innehålla noll eller oändligt med Chapters. Ett Chapter kan bara vara kopplat till en Book.

Arv
Arvs-hierarki med Species, Animal, dog och Human.

Arvs-hierarki med Species, Animal, dog och Human.

Bilden ovan visar arvs-relation med en arvshierarki. Arv visas med en pil från subklassen till basklassen. Dog ärver av Animal som i sin tur ärver av Species som även Human äver av.

Ett exempel på arv och komposition:

Arv och komposition med Customer och Order

Arv och komposition med Customer och Order

En Customer kan ha noll till oändligt många Orders. En Order kan bara tillhöra en Customer. Order är en basklass för specialOrder och NormalOrder.

Association vs Aggregation vs Komposition
Association vs Aggregation vs Komposition.

Association vs Aggregation vs Komposition.

När ska man använda vilket? Denna fråga uppstår lätt när man ska välja mellan association och aggregation.
Aggregation är omtalat inom UML då det är väldigt vagt vad aggregation är jämfört med association.
Association är den mest generella relation, den visar mängd och riktning mellan klasser.
Komposition visar en relation där klasserna måste existera tillsammans, en av klasserna äger den andra och den ägda slutar existera när den ägande gör det. Det får bara finnas ett ägande objekt.
Aggregation visar också ägande mellan två klasser men där den ägda klassen har en egen livscykel och är inte beroende av den ägande. Distinktionen mellan association och aggregation görs på ägande och vad innebär ägande? Vi kikar på ett exempel.

Association vs Aggregation vs Komposition exempel.

Association vs Aggregation vs Komposition exempel.

Exemplet visar ett Universitet som har Departments som i sin tur har Professors som har Students. University äger Department, om University slutat existera gör även Department det och Department kan bara tillhöra ett University. Department äger Professor, ett Department kan ha flera Professor och Professor kan tillhöra flera Department men där finns fortfarande ett slags ägande en Professor jobbar på ett Department och Department förlorar stor del av sin funktionalitet om det inte finns några Professors. Båda kan dock existera utan varandra.
Sist ser vi att Professor har flera Student och Student har flera Professor. Båda är medvetna och använder varandra men där är inget ägande i relationen, de bara använder varanda och därför är det assocation istället för aggregation.

När man ritar klassdiagram är det bra att börja med assocations pilar och sedan specificera dem till aggregation eller komposition när man ser att det behövs.

#Beteende diagram

Beteende diagram visar det dynamiska beteendet ett system har och beskriver systemets funktionalitet.

#Sequence diagram

Simpelt sequence diagram av en restaurang

Simpelt sequence diagram av en restaurang

Sequence diagram visar hur olika processer kommunicerar med varandra inom en tidssekvens och i vilken ordning. Med process syftar man oftast på objekt som kommunicerar via metoder. Det är viktigt med ordningen av kommunikationen mellan objekten och när det händer på tidslinjen.

Med sequence diagram kan vi visa vilka klasser som finns/behövs i ett system och vilka metoder de använder för att kommunicera med varandra för att uppfylla ett scenario.
Om vi tittar på bilden ovanför, sequence diagrammet med restaurangen. Den visar vilka människor(klasser/objekt) som behövs och hur de kommunicerar för att en kund ska kunna äta mat hos dem.

Actor lifeline och Objekt lifeline

Actor lifeline och Objekt lifeline

Här ser vi två stycken lifelines en som representerar en Actor och en som representerar ett anonymt objekt av klassen Object. Objekt lifelines består av en rektangel i toppen som innehåller klassens namn, med “:” framför, och en vertikal linje, linjen representerar objektets livstid.
För att specificera vilken instans av en klass som ska användas lägger man till instansens namn framför “:”, t.ex. “Andreas:Person”. Det visar att objektet Andreas, som är en instans av klassen Person, ska användas specifikt.

Ett funktionsanrop

Ett funktionsanrop

Så här ser ett funktionsanrop ut. Den svarta ifyllda pilen motsvarar ett synkront funktionsanrop, t.ex. en klass X anropar klass Y’s funktion doA, som startat exekveringen av funktionen doA hos klass Y. Tiden det tar för Y att exekvera doA representeras av den vertikala stången. När doA är klar returnerar den ett resultat tillbaka till X, det representeras med den streckade pilen.

Ett simpelt sequence diagram för att registrera en bok. Klassen Handler anropar BookRegister’s funktion registerBook(), som tar ett ISBN nummer som argument. Funktionen exekveras och returnerar true

Sequence diagram med loop

Sequence diagram med loop

Bilden ovan visar en kassörska som använder affärens sälj-system för att behandla en ny kund. Hon börjar med att starta en ny transaktion. Hon registrerar alla produkter som kunde ska köpa, detta sker i loop. För varje produkt kunden vill köpa kommer kassörskan slå in produkten och systemet kommer returnera summan av vad kunden har handlat än så länge. När alla produkter är inslagna i systemet slår kassörskan in betalningen och sista avslutar hon transaktionen.
Det som händer inuti loop rutan kommer upprepas X antal gånger. Om man vill specificera att det ska upprepas t.ex. 10 gånger ersätter man “loop” uppe i vänstra hörnet med “loop(10)”.

Sequence diagram med if-sats

Sequence diagram med if-sats

Vi har lagt till en if-sats som kollar att kunden har tillräckligt med pengar för att köpa alla produkter. Om det var tillräckligt med pengar avlsutas transaktionen som den ska annars avbryts transaktionen och alla produkter återlämnas.

#Avslutningsvis

Det finns bra verktyg online för att rita uml diagram, kolla in draw.io och websequencediagrams.

För att läsa mer om class diagram kolla här: class diagrams.

För att läsa mer om sequence diagram och vad man mer kan göra med dem kolla här: sequence diagrams.

#Revision history

 • 2017-01-16: (B, aar) La till association.
 • 2016-04-19: (A, aar) Första versionen.

Document source.

Category: oopython.