Kom igång med objekt i Python

By . Latest revision .

Allt i Python är på ett eller annat sätt ett objekt. Strängar, integers, listor, moduler - ja, allt. Det vi ska titta på är hur man skapar egna objekt (klasser) och hur man hanterar dem.

#Förutsättning

Du kan grunderna i Python och du vet vad variabler, typer och funktioner innebär.

#Terminologi

 • Klass: En användardefinierad prototyp för ett objekt som definierar en uppsättning attribut som karaktäriserar alla objekt av klassen. Attributen är klassvariabler, instansvariabler och metoder, som nås via “dot-notation”.

 • Klassvariabel: En variabel som delas mellan alla instanser av klassen. Den definieras inuti klassen men utanför klass-metoderna. En klassvariabel kallas även statisk variabel.

 • Instansvariabel: En variabel som är definierad inuti en metod. Den tillhör enbart den instansen av klassen.

 • Instans: Ett individuellt objekt av en speciell klass.

 • Metod: En funktion som är definierad inuti en klass.

 • Attribut: De specifika egenskaperna (variablerna) för en klass.

 • Statisk metod: En metod i klassen som fungerar oberoende av klassen och self.

#När kan/ska man använda objekt?

Objekt kommer väl till pass när ens kod börjar kräva beteenden. Är det ren data man programmerar så kommer man väldigt långt på att hålla dem i exempelvis en lista. Vill man sedan att datan ska hanteras mer än att bara visas, kanske ha egna attribut eller metoder, så skapar man en klass utav det.

#Skapa ett objekt

Låt oss gå igenom hur man skapar ett bil-objekt, “Car”. För enkelhetens skull hoppar jag över docstrings i artikeln. Ett klass-objekt skapas med:

class Car():

Vi låtsas att en bil alltid har 4 hjul. Det är något som alla instanser kommer ha. Vi lägger också till en räknare som har koll på hur många bilar vi har, två så kallade statiska variabler eller klassvariabler:

class Car():
  wheels = 4
  carCount = 0

Sådär ja, vad fint det blev. De statiska variablerna som ligger här ägs av bas-klassen Car. Man kan sätta resten av attributen direkt men för att göra klassen mer användningsbar sätter vi dem i konstruktorn; metoden som körs när en ny instans skapas. Alla bilar kommer ha 4 hjul men övriga attribut kan skilja sig. Den metoden heter __init__ och det första argumentet är self så objektet kan nå sina egna attribut. Vi fyller på med modell och pris. I vår __init__-metod kan vi också öka på räknaren:

class Car():
  wheels = 4
  carCount = 0

  def __init__(self, model, price):
    self.model = model
    self.price = price

    Car.carCount += 1

Som du ser så används argumentet “self” i klassen. Den behöver man inte skicka med som parameter, utan det gör Python åt dig. Alla metoder måste dock börja med “self” i argumentlistan. Det som händer är att med det magiska första argumentet vet metoden vilken instans som äger anropet.

Nu kan vi skapa en ny instans med:

>>> bmw = Car("BMW", 100000)

Nu har vi skapat en instans av klassen Car med 4 hjul, märket BMW och med ett pris på 100.000. Vi kan även skapa fler instanser från samma klass:

>>> volvo = Car("Volvo", 150000)

Vi testar att skriva ut objekten:

>>> print(bmw)
<__main__.Car object at 0x7f824cc7b4e0>

>>> print(volvo)
<__main__.Car object at 0x7f824cc7b4a8>

>>> print("Antal bilar: {antal}".format(antal=Car.carCount))
Antal bilar: 2

Det ser ju bra ut. Två instanser av “Car” som inte refererar till samma minnesplats. Vi ser också att räknaren fungerar.

För att nå medlemsvariablerna använder man så kallad “dot-notation”. Vi provar.

>>> print(bmw.wheels)
4

>>> print(bmw.model)
BMW

>>> print(bmw.price)
100000

“bmw” är en instans av Car så om vi ändrar attributet wheels i efterhand, så ändras den för alla objekt skapade från klassen:

>>> print(bmw.wheels)
4

>>> Car.wheels = 12

>>> print(bmw.wheels)
12

För att instanserna ska äga variablerna kan man flytta tex wheels till init-metoden. Då äger instanserna ett eget attribut och påverkas inte om man ändrar i basklassen:

class Car():
  carCount = 0

  def __init__(self, model, price):
    self.model = model
    self.price = price
    self.wheels = 4

    Car.carCount += 1

För stunden kan vi ha kvar wheels som statisk variabel. Alla våra bilar ska ha 4 hjul.

#Metoder

En metod är en funktion som är definierad inuti en klass. Vi har redan skapat en i form av __init__ men vi tittar närmare på hur en sådan kan se ut. Vi skapar en metod för att skriva ut information om bilen:

class Car():
  wheels = 4
  carCount = 0

  def __init__(self, model, price):
    self.model = model
    self.price = price

    Car.carCount += 1

  def presentCar(self):
    print("Model: {m}, Price: {p}".format(m=self.model, p=self.price))

Nu kan vi använda den på följande sätt:

>>> bmw.presentCar()
Model: BMW, Price: 100000

>>> volvo.presentCar()
Volvo, Price: 150000

#Statiska metoder

En metod i ett klassobjekt använder oftast parametern self och tillhör därför varje instans. Vill man ha en mer generell metod som inte behöver vara enskilt beroende utav instanserna kan man använda statiska metoder. Det är metoder som används av klassen men utför inget direkt mot dess egna variabler. Vi lägger till en metod som räknar ut priset när man kört ut från bilfirman, samt en metod som använder den:

class Car():
  wheels = 4
  carCount = 0

  def __init__(self, model, price):
    self.model = model
    self.price = price

    Car.carCount += 1

  def presentCar(self):
    print("Model: {m}, Price: {p}".format(m=self.model, p=self.price))

  @staticmethod
  def calculatePriceReduction(aPrice):
    return int(aPrice * 0.66)

  def reducePrice(self):
    self.price = self.calculatePriceReduction(self.price)
    return "Priset för {c} är nu {p}".format(c=self.model, p=self.price)

Som du ser agerar metoden oberoende av resten av klassen. @staticmethod gör att python inte behöver instansiera en bunden metod för varje instans av klassen, samt att det är enkelt att se för andra vad som händer. Vi testar att använda den:

>>> bmw = Car("BMW", 100000)

>>> print( bmw.reducePrice() )
Priset för BMW är nu 66000

#En lista som medlemsvariabel

Vi lägger till en lista som ska innehålla information om övrig utrustning. Vi initierar klassen med en tom lista och en metod som lägger till saker och en utskriftsmetod.

class Car():
  wheels = 4
  carCount = 0

  def __init__(self, model, price):
    self.model = model
    self.price = price
    self.equipment = []

    Car.carCount += 1

  def presentCar(self):
    print("Model: {m}, Price: {p}".format(m=self.model, p=self.price))

  @staticmethod
  def calculatePriceReduction(aPrice):
    return int(aPrice * 0.66)

  def reducePrice(self):
    self.price = self.calculatePriceReduction(self.price)
    return "Priset för {c} är nu {p}".format(c=self.model, p=self.price)

  def addEquipment(self, newEquipment):
    self.equipment.append(newEquipment)

  def printEquipment(self):
    for eq in self.equipment:
      print("* " + eq)

Nu kan vi lägga till utrustning:

>>> volvo = Car("Volvo", 150000)
>>> volvo.addEquipment("Bluetooth")
>>> volvo.addEquipment("7 inch display")

>>> volvo.printEquipment()
* Bluetooth
* 7 inch display

#Operatoröverlagring

Operatorer inom programmering (+, -, *, /, <, > med flera), har ett förutbestämt syfte. Om vi skulle vilja använda dem för något eget syfte istället kan vi använda oss av operatoröverlagring. Låt säga att vi vill kunna addera våra bil-objekt och få reda på det sammanlagda priset. Först testar vi rakt av:

>>> print( bmw + volvo )
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'Car' and 'Car'

Det gick inte så bra. +-operatorn vill ju ha siffror och inte objekt. Vi lägger till en metod som överlagrar operatorn i klassen:

class Car():
  wheels = 4
  carCount = 0

  def __init__(self, model, price):
    self.model = model
    self.price = price
    self.equipment = []

    Car.carCount += 1

  def presentCar(self):
    print("Model: {m}, Price: {p}".format(m=self.model, p=self.price))

  @staticmethod
  def calculatePriceReduction(aPrice):
    return int(aPrice * 0.66)

  def reducePrice(self):
    self.price = self.calculatePriceReduction(self.price)
    return "Priset för {c} är nu {p}".format(c=self.model, p=self.price)

  def addEquipment(self, newEquipment):
    self.equipment.append(newEquipment)

  def printEquipment(self):
    for eq in self.equipment:
      print("* " + eq)

  def __add__(self, other):
    return self.price + other.price

Vi använder __ före och efter metoden, __<method>__, och skickar in ett annat objekt kallat other som parameter. Vi testar igen:

>>> print( bmw + volvo )
250000

Det går även att överlagra +=, genom att göra en egen __iadd__ funktion. Vi kollar på det.

class Car():
  wheels = 4
  carCount = 0

  def __init__(self, model, price):
    self.model = model
    self.price = price
    self.equipment = []

    Car.carCount += 1

  def presentCar(self):
    print("Model: {m}, Price: {p}".format(m=self.model, p=self.price))

  @staticmethod
  def calculatePriceReduction(aPrice):
    return int(aPrice * 0.66)

  def reducePrice(self):
    self.price = self.calculatePriceReduction(self.price)
    return "Priset för {c} är nu {p}".format(c=self.model, p=self.price)

  def addEquipment(self, newEquipment):
    self.equipment.append(newEquipment)

  def printEquipment(self):
    for eq in self.equipment:
      print("* " + eq)

  def __add__(self, other):
    return self.price + other.price

  def __iadd__(self, other):
    self.price += other.price
    return self

bmw += volvo
print(bmw.price)
250000

I __iadd__ ändrar vi värder på price och returnerar self istället för värdet. bmw += volvo kan även visualiseras som bmw = bmw.__iadd__(volvo). Med andra ord tilldelar vi bmw variabeln samma objekt som den redan hade.

Nuså. Samma koncept gäller för övriga operatorer och kan vara behändigt vid hantering av objekt av olika slag.

#Avslutningsvis

Det här var en introduktion till hur man skapar egna klasser. Toppen på isberget. Vill du lära dig mer på en gång kan du läsa på lite djupare om objekt och klasser:

 1. docs.python.org
 2. tutorialspoint

#Revision history

 • 2016-04-12: (A, lew) Första versionen.

Document source.

Category: oopython.