Kom igång med objekt i Python

By . Latest revision .

Allt i Python är på ett eller annat sätt ett objekt. Strängar, integers, listor, moduler - ja, allt. Vi ska titta på är hur man skapar egna klasser och objekt och hur man hanterar dem.

#Förutsättning

Du kan grunderna i Python och du vet vad variabler, typer och funktioner innebär.

#Terminologi

 • Klass: En användardefinierad prototyp för ett objekt som definierar en uppsättning attribut som karaktäriserar alla objekt av klassen. Attributen är klassattribut och instansattribut, som nås via “dot-notation”.

 • Klassattribut: En variabel som delas mellan alla instanser av klassen. Den definieras inuti klassen men utanför klass-metoderna. Ett klassattribut kallas även _statiskt attribut.

 • Instansattribut: En variabel som är definierad inuti en metod. Den tillhör enbart den instansen av klassen.

 • Instans: Ett individuellt objekt av en speciell klass.

 • Metod: En funktion som är definierad inuti en klass.

 • Statisk metod: En metod i klassen som fungerar oberoende av klassen och self.

#När kan/ska man använda objekt?

Objekt kommer väl till pass när ens kod börjar kräva beteenden. Är det ren data man programmerar så kommer man väldigt långt på att hålla dem i exempelvis en lista. Vill man sedan att datan ska hanteras mer än att bara visas, kanske ha egna attribut eller metoder, så skapar man en klass utav det.

#Skapa ett objekt

Låt oss gå igenom hur man skapar ett bil-objekt, “Car”. För enkelhetens skull hoppar jag över docstrings i artikeln. Ett klass-objekt skapas med:

class Car():

Vi låtsas att en bil alltid har 4 hjul. Det är något som alla instanser kommer ha. Vi lägger också till en räknare som har koll på hur många bilar vi har, två så kallade statiska attributen eller klassattribut:

class Car():
  wheels = 4
  car_count = 0

Sådär ja, vad fint det blev. De statiska attributen som ligger här ägs av bas-klassen Car. Man kan sätta resten av attributen direkt men för att göra klassen mer användningsbar sätter vi dem i konstruktorn; metoden som körs när en ny instans skapas. Alla bilar kommer ha 4 hjul men övriga attribut kan skilja sig. Konstruktormetoden heter __init__ och det första argumentet är self så objektet kan nå sina egna attribut. Vi fyller på med modell och pris. I vår __init__-metod kan vi också öka på räknaren:

class Car():
  wheels = 4
  car_count = 0

  def __init__(self, model, price):
    self.model = model
    self.price = price

    Car.car_count += 1

Som du ser så används argumentet self i klassen. Den behöver man inte skicka med som argument, utan det gör Python åt dig. Alla metoder måste dock börja med “self” i parameterlistan. Det som händer är att med den magiska första parametern vet metoden vilken instans som äger anropet.

Nu kan vi skapa en ny instans med:

>>> bmw = Car("BMW", 100000)

Nu har vi skapat en instans av klassen Car med 4 hjul, märket BMW och med ett pris på 100.000. Vi kan även skapa fler instanser från samma klass:

>>> volvo = Car("Volvo", 150000)

Vi testar att skriva ut objekten:

>>> print(bmw)
<__main__.Car object at 0x7f824cc7b4e0>

>>> print(volvo)
<__main__.Car object at 0x7f824cc7b4a8>

>>> print("Antal bilar: {antal}".format(antal=Car.car_count))
Antal bilar: 2

Det ser ju bra ut. Två instanser av “Car” som inte refererar till samma minnesplats. Vi ser också att räknaren fungerar.

För att instanserna ska äga attributen kan man flytta tex wheels till __init__-metoden. Då äger instanserna ett eget attribut och påverkas inte om man ändrar i basklassen:

class Car():
  car_count = 0

  def __init__(self, model, price):
    self.model = model
    self.price = price
    self.wheels = 4

    Car.car_count += 1

För stunden kan vi ha kvar wheels som statiskt attribut. Alla våra bilar ska ha 4 hjul.

För att komma åt attributen kan vi använda så kallad dot-notation, vi tittar på hur det kan se ut.

>>> print(bmw.wheels)
 4

>>> print(bmw.model)
BMW

>>> print(volvo.model)
Volvo

Vi ska dock inte använda oss av dot-notation utanför klasserna i kursen utan i nästa sektion visar vi hur man jobbar med attributen via metoder istället.

“bmw” är en instans av Car så om vi ändrar attributet wheels i efterhand, så ändras den för alla objekt skapade från klassen:

>>> print(bmw.wheels)
4

>>> Car.wheels = 12

>>> print(bmw.wheels)
12

>>> print(volvo.wheels)
12

#Metoder

En metod är en funktion som är definierad inuti en klass. Vi har redan skapat en i form av __init__ men vi tittar närmare på hur en sådan kan se ut.

Som sagt ska vi inte använda dot-notation för att jobba med attributen utan istället ska vi skapa “get” och “set” metoder för varje attribut. En “get” metod för ett attribut brukar oftast enbart returnerar attributets värde. Vi provar skapa get-metoder för våra instansattribut:

class Car():
  wheels = 4
  car_count = 0

  def __init__(self, model, price):
    self.model = model
    self.price = price

    Car.car_count += 1

  def get_model(self):
    return self.model

  def get_price(self):
    return self.price

Vi skapade två get metoder, en för varje attribut. I och med att de enbart ska returnera ett attributs värde behövs bara self som parameter, så vi kommer åt rätt instans värde.

Vi testar att använda metoderna.

>>> print(bmw.get_model())
BMW

>>> print(bmw.get_price())
100000

Då tittar vi på “set” och precis som ni gissar så används oftasts “set” metoder för att ändra värdet på attribut. En “set” metod brukar enbart tilldela ett argument till ett attribut.

class Car():
  wheels = 4
  car_count = 0

  def __init__(self, model, price):
    self.model = model
    self.price = price

    Car.car_count += 1

  def get_model(self):
    return self.model

  def get_price(self):
    return self.price

  def set_model(self, model):
    self.model = model

  def set_price(self, price):
    self.price = price

Att skapa set metoder var inte svårare än så. Låt oss testa använda dem också.

>>> print(bmw.set_model("BMW X2"))
>>> print(bmw.get_model())
BMW X2

>>> print(bmw.set_price(500000))
>>> print(bmw.get_price())
500000

Vi skapar en metod för att skriva ut information om bilen:

class Car():
  wheels = 4
  car_count = 0

  def __init__(self, model, price):
    self.model = model
    self.price = price

    Car.car_count += 1

  def present_car(self):
    print("Model: {m}, Price: {p}".format(m=self.model, p=self.price))

Nu kan vi använda den på följande sätt:

>>> bmw.present_car()
Model: BMW X2, Price: 500000

>>> volvo.present_car()
Volvo, Price: 150000

#Statiska metoder

En metod i ett klassobjekt använder oftast parametern self och tillhör därför varje instans. Vill man ha en mer generell metod som inte behöver vara enskilt beroende utav instanserna kan man använda statiska metoder. Det är metoder som används av klassen men utför inget direkt mot dess egna attribut. Vi lägger till en metod som räknar ut priset när man kört ut från bilfirman, samt en metod som använder den:

class Car():
  wheels = 4
  car_count = 0

  def __init__(self, model, price):
    self.model = model
    self.price = price

    Car.car_count += 1

  def present_car(self):
    print("Model: {m}, Price: {p}".format(m=self.model, p=self.price))

  @staticmethod
  def calculate_price_reduction(aPrice):
    return int(aPrice * 0.66)

  def reduce_price(self):
    self.price = self.calculate_price_reduction(self.price)
    return "Priset för {c} är nu {p}".format(c=self.model, p=self.price)

Som du ser agerar metoden oberoende av resten av klassen. @staticmethod gör att python inte behöver instansiera en bunden metod för varje instans av klassen, samt att det är enkelt att se för andra vad som händer. Vi testar att använda den:

>>> bmw = Car("BMW", 100000)

>>> print( bmw.reduce_price() )
Priset för BMW är nu 66000

#En lista som instansattribut

Vi lägger till en lista som ska innehålla information om övrig utrustning. Vi initierar klassen med en tom lista och en metod som lägger till saker och en utskriftsmetod.

class Car():
  wheels = 4
  car_count = 0

  def __init__(self, model, price):
    self.model = model
    self.price = price
    self.equipment = []

    Car.car_count += 1

  def present_car(self):
    print("Model: {m}, Price: {p}".format(m=self.model, p=self.price))

  @staticmethod
  def calculate_price_reduction(aPrice):
    return int(aPrice * 0.66)

  def reduce_price(self):
    self.price = self.calculate_price_reduction(self.price)
    return "Priset för {c} är nu {p}".format(c=self.model, p=self.price)

  def add_equipment(self, new_equipment):
    self.equipment.append(new_equipment)

  def print_equipment(self):
    for eq in self.equipment:
      print("* " + eq)

Nu kan vi lägga till utrustning:

>>> volvo = Car("Volvo", 150000)
>>> volvo.add_equipment("Bluetooth")
>>> volvo.add_equipment("7 inch display")

>>> volvo.print_equipment()
* Bluetooth
* 7 inch display

#Operatoröverlagring

Operatorer inom programmering (+, -, *, /, <, > med flera), har ett förutbestämt syfte. Om vi skulle vilja använda dem för något eget syfte istället kan vi använda oss av operatoröverlagring. Låt säga att vi vill kunna addera våra bil-objekt och få reda på det sammanlagda priset. Först testar vi rakt av:

>>> print( bmw + volvo )
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'Car' and 'Car'

Det gick inte så bra. +-operatorn vill ju ha siffror och inte objekt. Vi lägger till en metod som överlagrar operatorn i klassen:

class Car():
  wheels = 4
  car_count = 0

  def __init__(self, model, price):
    self.model = model
    self.price = price
    self.equipment = []

    Car.car_count += 1

  def present_car(self):
    print("Model: {m}, Price: {p}".format(m=self.model, p=self.price))

  @staticmethod
  def calculate_price_reduction(aPrice):
    return int(aPrice * 0.66)

  def reduce_price(self):
    self.price = self.calculate_price_reduction(self.price)
    return "Priset för {c} är nu {p}".format(c=self.model, p=self.price)

  def add_equipment(self, new_equipment):
    self.equipment.append(new_equipment)

  def print_equipment(self):
    for eq in self.equipment:
      print("* " + eq)

  def __add__(self, other):
    return self.price + other.get_price()

Vi använder __ före och efter metoden, __<method>__, och skickar in ett annat objekt kallat other som parameter. Vi testar igen:

>>> print( bmw + volvo )
250000

Det går även att överlagra +=, genom att göra en egen __iadd__ funktion. Vi kollar på det.

class Car():
  wheels = 4
  car_count = 0

  def __init__(self, model, price):
    self.model = model
    self.price = price
    self.equipment = []

    Car.car_count += 1

  def present_car(self):
    print("Model: {m}, Price: {p}".format(m=self.model, p=self.price))

  @staticmethod
  def calculate_price_reduction(aPrice):
    return int(aPrice * 0.66)

  def reduce_price(self):
    self.price = self.calculate_price_reduction(self.price)
    return "Priset för {c} är nu {p}".format(c=self.model, p=self.price)

  def add_equipment(self, new_equipment):
    self.equipment.append(new_equipment)

  def print_equipment(self):
    for eq in self.equipment:
      print("* " + eq)

  def __add__(self, other):
    return self.price + other.get_price()

  def __iadd__(self, other):
    self.price += other.get_price()
    return self

bmw += volvo
print(bmw.get_price())
250000

I __iadd__ ändrar vi värder på price och returnerar self istället för värdet. bmw += volvo kan även visualiseras som bmw = bmw.__iadd__(volvo). Med andra ord tilldelar vi bmw attributet samma objekt som den redan hade.

Nuså. Samma koncept gäller för övriga operatorer och kan vara behändigt vid hantering av objekt av olika slag.

#Avslutningsvis

Det här var en introduktion till hur man skapar egna klasser. Toppen på isberget. Vill du lära dig mer på en gång kan du läsa på lite djupare om objekt och klasser:

 1. docs.python.org
 2. tutorialspoint

#Revision history

 • 2017-12-01: (B, aar) Bytte namn från variabel till attribut.
 • 2016-04-12: (A, lew) Första versionen.

Document source.

Category: oopython.