Testramverket Jest

By . Latest revision .

Vi tar en titt på Jest som är en “test-runner” för JavaScript. Jest låter oss köra alla våra tester med ett enkelt kommando. Vi kommer sedan använda React Native Testing Library för att underlätta vissa funktioner som till exempel att rendera olika komponenter.

#Enhetstester

I tidigare kurser har vi introducerats till enhetstester. Enhetstester är ett sätt att säkerställa att varje enskild del av koden fungerar som den ska. I många sammanhang räcker det inte hela vägen då vi även vill säkerställa att olika delar “samverkar” på rätt sätt.

Ett sätt att testa detta är integrationstestning där vi testar om enheter fungerar tillsammans på rätt sätt.

Ett annat sätt är att utgå från funktionen i applikationen och testa utifrån hur det är tanken att applikationen ska användas. Vi ska testa på detta sättet i denna övningen.

#Installation

Det mesta av detta bör ha gjorts innan, men säkerställ gärna att det stämmer genom att gå igenom stegen ändå.

Först installerar vi Jest och React Native Testing Library.

expo install jest-expo jest @testing-library/react-native

Sedan lägger vi till ett script i package.json under scripts-delen där vi vill att npm test utför jest kommandot. Dessutom lägger vi till en del till package.json där vi talar om att vi vill använda jest-expo.

Nedan visas den relevanta delen av package.json.

"scripts": {
 "start": "expo start",
 "android": "expo start --android",
 "ios": "expo start --ios",
 "web": "expo start --web",
 "eject": "expo eject",
 "test": "jest"
},
"jest": {
 "preset": "jest-expo"
},

#Vårt första test

För att vår testkod ska knytas till funktionen av våra app väljer vi att skriva ett use-case för varje test vi implementerar. Vi kan sedan använda denna texten direkt i våra test så vi kopplar detta hårt. Ett use-case är ett avgränsat och tydligt definierat sätt att beskriva hur appen används. Det kan till exempel vara vad som förväntas finnas på skärmen eller vad som händer när man trycker på en knapp. Use-cases kan skrivas av både tekniskt kunniga personer, men även av kravställare eller beställare och ska vara formulerat med ett icke-tekniskt språk.

Vi tar ett väldigt enkelt exempel som vi kommer testa mot längre ner i denna artikel.

I appen ska det finnas en Lagerförteckning med en rubrik Lagerförteckning.

Så låt oss först skapa lite struktur, sedan börjar vi skriva vår test-kod.

#Struktur och testkod

För att vi ska få lite struktur på testerna och inte blanda test filer med komponenter och modeller skapar vi en katalog __test__ i roten av vårt repo. I den katalogen väljer jag att skapa en fil Stock.test.js då jag vill börja med att testa Stock-komponenten vi skrev i kmom01.

Vi kommer döpa test-filerna på samma sätt som våra komponenter men med filändelsen .test.js.

Vi börjar med att skriva vårt test där vi vill kolla om det finns en rubrik med “Lagerförteckning” som en del av den renderade komponenten. Vi börjar med att importera funktionen render från testing-library och komponenten Stock, som vi vill testa. Vi skriver sedan en förklarande text till testet. Denna texten kommer synas i terminalen när vi kör våra tester med npm test, så ett bra tips är att skriva tydliga beskrivningar gärna kopplat till specifika use-cases.

import { render } from '@testing-library/react-native';
import Stock from '../components/Stock';

test('header should exist containing text Lagerförteckning', async () => {
  const { getByText } = render(<Stock />);
  const header = await getByText('Lagerförteckning');

  expect(header).toBeDefined();
});

Vi går nu till terminalen och kör kommandot npm test i katalogen lager. Detta kommandot kör alla våra tester som finns för vår app.

Vi ska då gärna stöta på patrull direkt och får att testen inte går igenom på grund av ett fel i StockList komponenten. Den viktiga delen av felmeddelandet ser ut på följande sätt.

BTHMAC0169:lager efo$ npm test

> lager@1.0.0 test
> jest

 FAIL __tests__/Stock.test.js
 ✕ header should exists containing Lagerförteckning (382 ms)

 ● header should exists containing Lagerförteckning

  TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')

   12 |  }, []);
   13 |
  > 14 |  const list = products.map((product, index) => {
     |             ^
   15 |   return <Text
   16 |       key={index}
   17 |       style={{ ...Typography.normal }}

   at StockList (components/Stock.tsx:14:25)

#Testa varje komponent för sig

Då vi vill kunna testa varje komponent oberoende av andra komponenten väljer vi i detta fallet att skapa en “mock” av StockList komponenten. Ni har i tidigare kurser stött på konceptet “mock” till exempel i artikeln “Mer om enhetstester”.

Jag börjar med att flytta StockList komponenten till en egen fil då jag hade Stock och StockList i samma fil. Har du de redan i olika filer behöver du inte göra detta. Se till att alla imports som behövs i StockList hänger med in till filen. Säkerställ att din app fungerar som vanligt innan du går vidare.

Vi kan sedan i filen __tests__/Stock.test.js skapa en “mock” av StockList. Vi kommer sedan testa StockList och därför spelar det inte så stor roll vad som egentligen finns i vår “mock”. Vi använder funktionen jest.mock och från den returnerar vi en tom komponent som vi döper till StockList, då kan vi om vi vill i ett annat test kolla om Stock ritar upp en StockList komponent.

I jest.mock funktionen anger vi vilken fil vi vill ersätta med vår mock och sedan vad vi vill ersätta den med som returvärde till den callback-funktion vi har som argument två till komponenten.

jest.mock("../components/StockList", () => "StockList");

Detta ledar till att hela koden i Stock.test.js ser ut på följande sätt.

import { render } from '@testing-library/react-native';
import Stock from '../components/Stock';

jest.mock("../components/StockList", () => "StockList");

test('header should exist containing text Lagerförteckning', async () => {
  const { getByText } = render(<Stock />);
  const header = await getByText('Lagerförteckning');

  expect(header).toBeDefined();
});

Vi kan nu testa och köra npm test igen och vi bör nu få att testet går igenom och vi får en trevlig liten grön utskrift.

#Mock av hämta data

Nu när vi ändå håller på tar vi och testar StockList med. Jag skapar därför filen __tests__/StockList.test.js.

Vi skriver i detta fallet vår use-case:

I Lagerförteckningen ska det finnas en lista med produkter. Listan ska innehålla produktens namn och lagersaldo.

Utmaningen med detta testet är att vi vill “mocka” state i våra komponenter vilket inte är rekommenderat i React/React Native. Vi bör i den bästa av världar testa att hämtningen av data går till på rätt sätt i vår modell, men det är överkurs just nu.

Lösningen blir att vi skickar med en produktlista (products) och en tom funktion (setProducts) med som props till den komponent vi renderar från testet.

Vi kan sedan se att komponenten ritar upp listan på rätt sätt genom att kolla vad som finns på sidan. Först definierar jag en lista på produkter med namn och lagersaldo. Sedan definieras även en funktion som enbart returnerar false, för att den inte ska skriva över listan vi skickar.

Vi renderar sedan vår komponent med hjälp av render funktionen och från den returnerar vi getByText funktionen. Vi använder sedan funktionen för att kolla om alla produkter ritats ut i komponenten. Vi använder möjligheten för att skicka med ett option där vi berättar att vi endast vill söka efter delsträngar och alltså inte exakta matchningar.

import { render } from '@testing-library/react-native';
import StockList from '../components/StockList';

const products = [
  { name: "Shampoo", stock: 2 },
  { name: "Balsam", stock: 3 },
  { name: "Tvål", stock: 15 },
];

const setProducts = () => false;

test('List should contain three items', async () => {
  const { getByText } = render(<StockList products={products} setProducts={setProducts} />);

  const shampoo = await getByText('Shampoo', { exact: false });
  const balsam = await getByText('Balsam', { exact: false });
  const soap = await getByText('Tvål', { exact: false });

  expect(shampoo).toBeDefined();
  expect(balsam).toBeDefined();
  expect(soap).toBeDefined();
});

#Fler render funktioner

Vi har i denna övning enbart tittat på funktionen getByText som returneras av render från React Native Testing Library. render kan returnera många andra funktioner och alla är dokumenterade.

Vi kommer under föreläsningen titta på hur vi kan använda Jest och React Native Testing Library för att till exempel simulera klick på knappar eller att fylla i data i formulärfält.

#Debug

Ibland kan det vara svårt att veta exakt vad som renderas ut på skärmen när vi testar. Då kan det vara bra att använda debug funktionen. debug returneras på samma sätt som getByText och de andra funktioner från render. Vi kan sedan använda debug-funktionen med ett meddelanden för att tydligt se vilket test vi anropar det i från.

const { getByText, debug } = render(<StockList products={products} setProducts={setProducts} />);

debug("Stocklist component");

Ovanstående kod ger följande utskrift när vi kör npm test i terminalen.

● Console

 console.log
  Stocklist component

   <View>
   <Text
    style={
     Object {
      "fontSize": 20,
      "marginBottom": 28,
     }
    }
   >
    Shampoo
     -
    2
   </Text>
   <Text
    style={
     Object {
      "fontSize": 20,
      "marginBottom": 28,
     }
    }
   >
    Balsam
     -
    3
   </Text>
   <Text
    style={
     Object {
      "fontSize": 20,
      "marginBottom": 28,
     }
    }
   >
    Tvål
     -
    15
   </Text>
  </View>

  at debugDeep (node_modules/@testing-library/react-native/build/helpers/debugDeep.js:17:13)

#Avslutningsvis

Vi har i denna artikel tittat på hur vi kan använda tester för att säkerställa att vår kod fungerar som vi vill. Tester är ett oändligt stort område, men detta var en liten aptitretare för hur det kan gå till med en frontend i JavaScript.

#Revision history

 • 2022-04-25: (A, efo) Första utgåvan inför kursen webapp v4.

Document source.

Category: javascript.