Redovisa och diskutera resultat

By . Latest revision .

I denna artikeln tittar vi på hur vi redovisar resultaten från vår studie. Viktigt när vi redovisar resultat är att vi visar resultaten exakt som de är och vara tydlig med när vi gör analys och diskussion.

#Redovisa resultat och analys

I ett resultatkapitel är det viktigaste att vara tydlig med att redovisa resultaten exakt som de är. Använd gärna tabeller eller figurer för att visa upp kvantitativa resultat visuellt. För kvantitativa resultat använd lämpliga statistiska metoder för att analysera resultaten. Detta kan handla beräkning av medelvärden, varians och standard avvikelser. För att analysera om resultat mellan två olika grupper av respondenter eller resultat är statisk signifikanta bör till exempel t-test eller Mann-Whitney’s U-test användas.

För kvalitativa resultat till exempel citat eller hållningar från intervjuer eller användaretester är det viktigt att vara övertydlig med vad som är direkt från respondenterna och vilka delar som är analys.

#Diskussion

I diskussionen av resultaten handlar det om att sätta våra resultat i ett sammanhang och lyfta vilket bidrag vår studie har. Som grund för detta ligger vår litteratursökning och vår egna resultat. Diskussionen blir sedan att jämföra resultat från tidigare studier med våra egna resultat.

Se nedanstående exempel på att jämföra resultat från tidigare studier:

Undersökningen visar på att tillgänglighet inte är svårt eller mer tidskrävande att implementera om det tas i beaktande från början i projekt, förutsatt att utvecklaren har viss kunskap och erfarenhet. Däremot finns en utmaning i att lägga till i ett senare skede, vilket överensstämmer med tidigare studier [24, 25, 35, 36].

One aspect that could play a role in this is the size of the population, as a study by Hassanat et al. in 2019[27] showed that the larger the population the more reliant the GA is on crossover and mutation to reach peak performance. To note is that this study was done on a different problem (the onemax problem), but gives weight to the notion that different experimental setups could have significantly different requirements for crossover and mutation.

#Avslutningsvis

Vi har i denna artikeln tittat kort på hur vi bör redovisa, analysera och diskutera våra resultat.

#Revision history

  • 2023-02-22: (A, efo) Första utgåvan.

Document source.