Intervjuer

By . Latest revision .

I denna övning tittar vi på metoden Intervjuer, som är en lämplig metod för datainsamling när man vill komma åt individers subjektiva upplevelser, erfarenheter och åsikter.

#Metod best practices

Välj att genomföra strukturerade, semi-strukturerade eller fria intervjuer. Oftast är semi-strukturerade intervjuer att föredra då alla respondenter besvarar samma uppsättning frågor, men intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor [1, p. 83].

Använd en intervjuguide för att säkerställa att alla frågor ställs och att frågorna ställs i rätt ordning.

För ytterligare tydlighet och vetenskaplighet använd Brinkmann och Kvales [1, pp. 40-45] metod i sju steg för att säkerställa kvalitet i intervjustudier. Med metoden tydliggör vi varför studien ska göras, designar studien, genomför intervjuerna, transkriberar, analyserar, verifierar resultaten och slutligen rapporterar resultaten och slutsatser.

När ni genomför intervjuerna se till att definiera syftet med studien. Samt att definiera nyckel-begrepp i studien för att de som genomför intervjun har samma definition som de som intervjuas.

#Metod referenser

[1] Brinkmann, S. and Kvale, S., 2018. Doing Interviews. Qualitative Research Kit. Second55 City Road, London: SAGE Publications Ltd. https://methods-sagepub-com.miman.bib.bth.se/book/doing-interviews-2e

För ytterligare best practices se:

Dilley, P. (2000). Conducting Successful Interviews: Tips for Intrepid Research. Theory Into Practice, 39(3), 131–137. http://www.jstor.org/stable/1477544

#Avslutningsvis

Vi har tittat på metoden Intervjuer och hur vi kan jobba med att samla in främst kvalitativ data om individers upplevelser, erfarenheter och åsikter.

#Revision history

  • 2022-12-19: (A, efo) Första utgåvan.

Document source.