Modulen argparse

By . Latest revision .

Vi har jobbat en del med terminalen och nu är det dags att se hur vi själva kan bygga program som med fördel styrs ifrån en terminal. För att kunna tolka kommandoradsargument kan vi använda modulen argparse. Den finns i Python’s bibliotek och behöver inte laddas ner och kan hantera inkommande alternativ (options), argument och kommandon i vårt program.

Artikeln går igenom grunderna i argparse.

Kodexempel från denna övningen finns i kursrepot för python-kursen och här på dbwebb. Där finns även ett fristående exempel, extended.py, som visar lite mer funktionalitet, dock inte som egen modul.

#Options, commands och arguments

När vi skickar in parametrar till ett script så talar vi om options, commands och arguments. Parametrarna skrivs vanligtvis i ordningen [options] command [arguments].

options: Ett option (alternativ) markeras oftast med -- eller bara - som prefix. Det kallas även optional argument i Python och är som det låter, valfritt att skicka med.
commands: Man måste skicka med ett kommando till programmet. Det är det som talar om vad programmet ska göra. I Python kallas det för positional argument.
arguments: Argument kan ge information eller data till kommandot.

Ett exempel är:

$ python3 main.py --output=humans.txt get https://dbwebb.se/blogg/grillcon-2017-var-i-utokad-version

Här är --output=humans.txt ett option (alternativ) som talar om för programmet att resultatet ska skrivas till en fil, kallad humans.txt. Kommandot i detta fallet är get som talar om för programmet vad som ska utföras, nämligen hämta något. Argumentet https://dbwebb.se/blogg/grillcon-2017-var-i-utokad-version talar om var programmet ska hämta något ifrån.

#main.py

Vill du testa exempelfilerna kan du kopiera dem från exempelmappen:

# Ställ dig i kursrepot
$ cp -ri example/argparse/* me/kmom05/argparse/

Vi börjar med filen som startar programmet, main.py, och tittar på den:

import sys
import cli_parser


def main():
  """
  Main function where it all starts.
  """

  cli_parser.parse_options()

  print(cli_parser.options)

  sys.exit()


if __name__ == "__main__":
  main()

Vi importerar vår egna cli-modul (command-line-interface) från cli_parser.py, och kan då använda den. I detta fallet innehåller den en funktion, parse_options() som tar hand om allt vi skickar med in till den här start-filen. Vi skriver ut variablen options som innehåller informationen som skickats in och den nås via modulen cli_parser.options.

Den sista delen talar om hur filen ska köras. Alla moduler har en definierad __name__-variabel och om vi kör filen python3 main.py så är det __main__ som återfinns i __name__ och exekveras funktionen main(). Filen som körs har alltid __main__ som namn. Om vi hade importerat den här filen från en annan, till exempel another_module.py och kört den: python3 another_module.py, så hade inte funktionen main() exekverats då __name__ inte hade varit __main__, utan main (filens namn).

En visualisering kan se ut såhär:

if __name__ == '__main__':
  print 'This program is being run by itself'
else:
  print 'I am being imported from another module'

Inga konstigheter? Bra. Vi går vidare och tittar i filen cli_parser.py.

#cli_parser.py

cli_parser.py är filen, modulen, som importerar och använder argparse.

import argparse

VERSION = "v1.0.0 (2017-06-16)"

options = {}

# omitted code in explanation purpose

Vi importerar modulen argparse och tilldelar en global variabel, VERSION, ett versionsnummer. options är variabeln vi ämnar returnera i slutet.

# omitted code in explanation purpose

def parse_options():
  """
  Parse all command line options and arguments and return them as a dictionary.
  """
  parser = argparse.ArgumentParser()
  group = parser.add_mutually_exclusive_group()

# omitted code in explanation purpose

Vi skapar en funktion, parse_options(), som vi kallade på från main.py. Det första vi gör i funktionen är att skapa en ny variabel, parser, utifrån argparse.ArgumentParser(). Det är den variabeln som hanterar all information.

Variabeln group blir sedan tilldelad parser.add_mutually_exclusive_group() och betyder att alla kommandon eller argument som tilldelas gruppen blir ömsesidigt uteslutande. Man kan inte använda fler än ett argument från en grupp samtidigt. Övriga argument petar vi in i parser med hjälp av funktionen add_argument(). Vi hoppar raskt vidare i koden och ser hur det ser ut.

# omitted code in explanation purpose

  group.add_argument("-v", "--verbose", dest="verbose", help="increase output verbosity", action="store_true")
  group.add_argument("-s", "--silent", dest="silent", help="decrease output verbosity", action="store_true")  

  parser.add_argument("-V", "--version", action="version", version=VERSION)

  subparsers = parser.add_subparsers(title="commands (positional arguments)", help='Available commands', dest="command")
  subparsers.add_parser("command1", help="information on command1")
  subparsers.add_parser("command2", help="information on command2")



# omitted code in explanation purpose

Om silent/verbose.

Här ser vi att man ska inte kunna använda –silent samtidigt som –verbose, så python3 main.py --silent --verbose kommer resultera i ett felmeddelande. Vi börjar med att lägga till tre stycken options (börjar med - eller --). När vi lägger till options eller argument som ska kännas till finns det en uppsättning parametrar vi kan använda. I fallet ovan har vi: dest, default, help, action och version samt nargs.
Parametern dest är namnet på attributet i resultatet. När vi tolkar argumenten sen så returneras ett objekt som innehåller de attributen vi skickat in.
Parametern help är en kortfattad beskrivning av vad argumentet gör. Den skrivs ut i den automatiskta hjälpen (-h, –help).
Parametern action talar om vad som ska hända med argumentet. store_true talar om att vi vill spara ner värdet som en boolean (True) i objektet om argumentet skickats med. Parametern version är kopplat till action="version" och skriver ut variabeln VERSION.
Parametern default är värdet om argumentet inte skickas med från kommandoraden.
Parametern nargs talar om hur många argument som kommer följa kommandot i resultatet. ? betyder noll eller ett argument. Vill man specifiera ett okänt antal, använder man *. Man kan även sätta siffran direkt.

För att hantera kommandon kan vi använda oss av en subparser. Den grupperar kommandon och sparar ner de som är kända, i detta fallet command1 och command2 i objektet under namnet command som sätts i dest="command". En styrka ser vi om vi tittar på hjälptexten:

$ python3 main.py -h
usage: main.py [-h] [-v | -s] [-V] {command1,command2} ...

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 -v, --verbose    increase output verbosity
 -s, --silent     decrease output verbosity
 -V, --version    show program's version number and exit

commands (positional arguments):
 {command1,command2} Available commands
  command1      information on command1
  command2      information on command2

Vi har inte lagt till -h, --help utan de genereras automatiskt.

Nu vill vi kunna använda argumenten vi skickat in så vi tittar på den sista delen i filen cli_parser.py:

# omitted code in explanation purpose

  args, unknownargs = parser.parse_known_args()

  options["known_args"] = vars(args)
  options["unknown_args"] = unknownargs

  return options

# omitted code in explanation purpose

Med hjälp av parser.parse_known_args() får vi tag på alla inskickade argument. De som är kända av programmet returneras i args och de argument som vi inte definierat hamnar i unknownargs. Variabeln args är av typen <class 'argparse.Namespace'>, vilket fungerar som en dictionary. Vi kan använda vars() för att omvandla den till en ren dictionary. Alla okända argument hamnar i en vanlig lista. Det är varabeln options som skrivs ut i startfilen main.py.

Nu kan vi antingen hantera de inskickade parametrarna direkt i cli_parser.py eller ifrån vår main-fil. Resultatet ligger i dictionaryn “options” och lägger vi till en rad i main.py: print(cli_parser.options["known_args"]["command"]) når vi det inskickade kommandot. (tips: kika i options och se hur du kan nå de okända argumenten)

#Körbart program

Här kan du se ett litet program som hanterar --output=humans.txt.

Som du ser så behöver vi inte ändra något för att få = att fungera. Det kan däremot bli mer läsbart och överskådligt om man använder = vid argument till options.

#Avslutningsvis

Vi har nu sett hur modulen argparse fungerar. Eller i alla fall grunderna i den. För den som vill veta mer, finns det både översiktlig information i pydocs dokumentation och ett API / tutorial

#Revision history

 • 2017-06-14: (A, lew) Första utgåvan inför kursen python H17.

Document source.

Category: python.