Personuppgifter

Behandling av personuppgifter Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Personuppgiftsansvarig är Webbplatsens ansvarige utgivare.

De personuppgifter du lämnar vid skapande av konto på forumet kan du själv se, konfigurera och styra över. Du kan be oss ta bort ditt konto genom att maila oss på info@dbwebb.se.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än då lagen så kräver.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller, i den mån det är möjligt, begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål info@dbwebbb.se och/eller till aktuell tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@dbwebb.se eller adressen Kaprifolvägen 1, 372 37 Ronneby om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

#Revision history

  • 2018-05-23: (A, mos) I samband med GPR.

Document source.