Kursen exjobb (kandidat)

By . Latest revision .

Kursen Kandidatarbete i Programvaruteknik, a.k.a. exjobb (kandidat), syftar till att studenten skall integrera, vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom utbildningen. Kandidatarbetet syftar till att ge kunskaper och färdigheter i att tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt. Detta inkluderar att självständigt identifiera ett problem och formulera relevanta forskningsfrågor i programvaruteknik.

Syftet är vidare att planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete på kandidatnivå inom området programvaruteknik. Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär och ska innefatta litteraturstudier och rapportskrivning.

#Kursplan

Kursens namn är “Kandidatarbete i Programvaruteknik”. Du hittar kursplanen genom att söka på kurskoden PA1445 via BTH’s hemsida.

#Icke dbwebb-kurs

Kursen är inte en dbwebb-kurs och ges av ett annat lärarteam.

#Revision history

  • 2018-02-27: (A, mos) Första revisionen.

Document source.