Kursen exjobb

By , . Latest revision .

Kursen Självständigt arbete i Webbprogrammering, a.k.a. exjobb, syftet med examensarbetet är att studenten integrerar, fördjupar och vidareutvecklar sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet.

Betoningen i examensarbetet ligger på det tekniska innehållet. Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär.

Resultatet från examensarbetet är en rapport där studenten som visar kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt som krävs av en högskoleingenjör.

Examensarbetet genomförs företrädesvis i samarbete med ett företag.

Studenten utför arbetet individuellt, eller i grupp om två.

#Förkunskaper

Det formella förkunskapskravet är:

60 hp avklarade på programmet Webbprogrammering.

#Innehåll

Kursen utgör ett självständigt arbete inom området Webbprogrammering. Studenten skall identifiera en relevant frågeställning, självständigt planera projektets genomförande, arbeta med den valda problemställningen samt rapportera resultatet skriftligt och i vissa fall muntligt. Arbetet utförs företrädesvis vid ett företag, organisation eller myndighet.

#Mål

Kursens mål är indelade i undergrupper.

#Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom området Webbprogrammering (huvudområde Programvaruteknik), inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund.

#Färdighet och förmåga

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom området Webbprogrammering (huvudområde Programvaruteknik)
 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med uppgifter inom området Webbprogrammering (huvudområde Programvaruteknik).

#Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • kunna utforma en projektplan inkluderande arbetsmetod och tidsplanering
 • visa förmåga att tillämpa förvärvade kunskaper och färdigheter för att lösa problemställningar inom ramen för projektet
 • självständigt inhämta de kunskaper som krävs för arbetets genomförande
 • diskutera resultaten i relation till projektets krav
 • dokumentera arbetet i form av en rapport.

#Litteratur

En central del i kursen handlar om att skriva en rapport utifrån arbetet man gör. Riktlinjer till hur rapporten skall skrivas finns i kurslitteraturen “Att skriva en bra uppsats”.

 • Att skriva en bra uppsats, Lotta Rienecker, Peter Stray Jörgensen. Förlag: Liber. Utgiven: 2014, antal sidor: 349. ISBN: 9789147111510.

Som komplement rekommenderas “Rapportskrivning för ingenjörer” och webbplatsen “Skrivguiden” vilka hjälper dig att förstå rapportens olika delar.

Som referenslitteratur och alternativ kursbok på engelska, finns följande.

 • Projects in Computing and Information Systems, Christian Dawson. Förlag: Pearson Edu Ltd. Utgiven: 2009, antal sidor: 304. ISBN-10: 0273721313. ISBN 13: 978-0273721.

#Kursmoment

Examensarbetetskursen PA1438 är uppbyggt på ett lite annorlunda sätt och över en längre tidsperiod än vanliga dbwebb-kurser. Dock återfinns kursmoment som tidigare, dock spänner de över större tidsperioder.

#Topic

Vi börjar kursen med att fundera över vilket område vi vill utforska och studera. Topic är det första dokumentet vi skriver och ger grunden för hela arbetet. Ett stort fokus är att definiera forskningsfrågor och att beskriva värdet och syftet med arbetet.

Instruktion till Topic.

#Proposal

Nästa steg är att tillsammans med din tilldelade handledare jobba vidare med att förfina din ide och skriva ett proposal. I proposal har vi ett stort fokus på att förfina val av metod och att säkerställa vetenskapligheten i arbetet.

Instruktion till Proposal.

#Rapport

Nu börjar arbetet på riktigt, en studie ska genomföras och en rapport om studien ska skrivas. Vi tittar på akademiskt språk, redovisning av metod och resultat, samt hur resultaten kan kopplas till befintlig litteratur inom ditt valda område.

Instruktion till Rapport.

#Opponeringsrapport

Som en del av kursen ska vi opponera på en annan students rapport, beskriva förbättringsområden och ge konstruktiv kritik.

Instruktion till Opponeringsrapport.

#Uppdaterad rapport

Som avslutning på kursen uppdaterar vi rapporten på bakgrund av återkopplingen från examinator och opponering. Vi förbereder även för publicering av arbetet i Diva-portal.

Instruktion till Uppdaterad rapport.

#Rekommenderad studieplan

Kursen har en rekommenderad studieplan som visar en översikt över kursens olika moment och när de i tiden bör utföras för att studenten skall ligga i fas med kursens planering.

I studieplanen visas när rättning sker av respektive inlämnat moment samt när det finns möjligheter att göra restinlämningar.

För att klara 3-veckorsuppropet så måste man lämna in topic enligt den rekommenderade studieplanen.

#Ladok

Enligt kursplanen finns ett antal ladokmoment och de är kopplade till kursens kursmoment enligt följande.

Kursens moment Ladok moment enligt kursplan Betyg
Topic + Proposal Projektförslag á 3hp G-U
Rapport, presentation samt opponering Uppsats á 12hp A-F

Den sista inlämningen bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas när samtliga moment godkänts.

#Kursplan

Kursens namn är “Självständigt arbete i Webbprogrammering” med kurskod PA1438 (kursplan).

#Revision history

 • 2022-12-13: (K, efo) Uppdaterad inför VT2023.
 • 2019-01-16: (J, mos) Uppdaterade rätt poäng för ladokmoment.
 • 2018-12-19: (I, mos) Ny struktur med guide för infon.
 • 2018-04-19: (H, mos) Instruktioner för opponering.
 • 2018-02-12: (G, mos) 3v i samband med topic.
 • 2017-12-18: (F, mos) In roller, bort nästan-dbwebb-kurs.
 • 2017-12-12: (E, mos) Enskilt eller 2 och 2. Aktiv i sökande efter kund.
 • 2017-11-24: (D, mos) Stycke om arbetsgången, ladok, studieplan och plagiering.
 • 2017-10-05: (C, mos) Stycke om kursmaterial.
 • 2017-09-21: (B, mos) Stycke om kurslitteratur.
 • 2017-08-11: (A, mos) Första revisionen.

Document source.