Kursen exjobb

By . Latest revision .

Kursen Självständigt arbete i Webbprogrammering, a.k.a. exjobb, syftet med examensarbetet är att studenten integrerar, fördjupar och vidareutvecklar sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet.

Betoningen i examensarbetet ligger på det tekniska innehållet. Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär.

Resultatet från examensarbetet är en rapport där studenten som visar kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt som krävs av en högskoleingenjör.

Examensarbetet genomförs företrädesvis i samarbete med ett företag.

Studenten utför arbetet individuellt, eller i grupp om två.

#Litteratur

En central del i kursen handlar om att skriva en rapport utifrån arbetet man gör. Riktlinjer till hur rapporten skall skrivas finns i kurslitteraturen “Att skriva en bra uppsats”.

 • Att skriva en bra uppsats, Lotta Rienecker, Peter Stray Jörgensen. Förlag: Liber. Utgiven: 2014, antal sidor: 349. ISBN: 9789147111510.

En resurs som finns online där man kan läsa generellt om rapportskrivning är “Rapportskrivning för ingenjörer” och webbplatsen “Skrivguiden”.

#Kursmaterial

Följande generella kursmaterial finns till kursen.

#Kursrepo

Det finns ett kursrepo exjobb till kursen.

Du kan clona en kopia av kursrepot med dbwebb-cli.

dbwebb clone exjobb

#Forum och chatt

Det finns ett forum och en gitter-kanal till kursen.

#Video

De videor som finns ligger på dbwebb-kanalen under spellistan “Kursen exjobb”.

#Introduktionsföreläsning

Det finns en introföreläsning där grunderna för kursen presenteras.

Det finns slides till presentationen.

Video för introduktionsföreläsningen som hålls av Conny.

#Roller

Det finns följande viktiga roller i kursen.

 • Student
 • Kursansvarig
 • Företagskontakt
 • Handledare
 • Examinator

Se introföreläsningen för en presentation av rollerna. Du kan även läsa en översikt av rollerna och deras syften.

#Arbetsgång

Följande är stegen i kursen, grovt sett. Introduktionsföreläsningen ger detaljer om de olika stegen.

#Kund och input till arbetet

Studenten söker upp och etablerar kontakt med en kund som har ett problem och är villig att låta studenten lösa problemet inom ramen för exjobbet.

Kunden skriver ihop en enkel A4 om problemställningen de har. Om studenten är pådrivande så kan studenten och kunden gemensamt skapa dokumentet om problemställningen. Ytterst är det kunden som är ansvarig/samtycker för att inputen är relevant för arbetet.

Detta arbete sker förslagsvis innan julen, inför och innan kursen officiellt har startat. Se det som en del i kursen att vara aktiv och själv söka upp företag och tillsammans med kunden aktivt medverka i formulering av input till arbetet.

#Student och topic

Studenten tar kundens problemställning och formulerar ett topic i ett dokument.

Topicet formulerar en grov ram för arbetet.

Topicet lämnas in och utvärderas och godkänns av examinatorn. Kursansvarig deltar i utvärderingen av topic. När topic är godkänt så tilldelas (kursansvarig) en handledare.

Kunden bör samtycka till topicet. Studenter sköter detta efter bästa förmåga.

#Student, handledare och proposal

När handledaren är tilldelad så jobbar studenten vidare med sitt topic i formen av ett proposal som formas i samråd med handledaren.

Ett proposal skall lämnas in in senast sex veckor in i kursen.

Ett proposal godkänns av handledaren, eventuellt i samråd med kursansvarig och examinatorn. Kunden bör samtycka till proposalet.

#Genomförande, självständigt arbete

När proposal är godkänt så genomför studenten det självständiga arbetet och aktivt samråder löpande med handledare och kund.

I slutet av kursen lämnas rapporten in, tillsammans med en inspelad presentation av arbetet. Inför inlämningen så avger kunden en rekommendation om arbetet uppfyller förväntningarna. Likaså gör handledaren som också gör en bedömning om rapporten motsvarar kursens krav om form, innehåll och kvalitet.

Varje arbete opponeras på av andra studenter. Kunden har möjlighet att ge feedback på arbetet.

Varje student opponerar på en annan students arbete.

Studenten uppdaterar sitt arbete och lämnar in det slutliga resultatet som slutligen godkänns/underkänns.

Det finns riktlinjer om hur opponeringen skall ske.

#Publicera i DiVA

När du är klar skall du publicera din rapport i DiVA.

#Rekommenderad studieplan

Det finns en rekommenderad studieplan för kursen som ligger i studieplanen för Webbprogrammering termin 4.

För att klara 3-veckorsuppropet så måste man lämna in topic enligt tidplanen.

#Plagieringskontroll

Alla inlämnade dokument körs per automatik genom en plagieringskontroll.

#Ladok

Enligt kursplanen finns ett antal ladokmoment och de är kopplade till kursens kursmoment enligt följande.

Kursens moment Ladok moment enligt kursplan Betyg
Topic + Proposal Projektförslag á 2.5hp G-U
Rapport, presentation samt opponering Uppsats á 12hp A-F

Den sista inlämningen bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas när samtliga moment godkänts.

#Kursplan

Kursens namn är “Självständigt arbete i Webbprogrammering”. Du hittar kursplanen genom att söka på kurskoden pa1438 via BTH’s hemsida.

#Revision history

 • 2018-04-19: (H, mos) Instruktioner för opponering.
 • 2018-02-12: (G, mos) 3v i samband med topic.
 • 2017-12-18: (F, mos) In roller, bort nästan-dbwebb-kurs.
 • 2017-12-12: (E, mos) Enskilt eller 2 och 2. Aktiv i sökande efter kund.
 • 2017-11-24: (D, mos) Stycke om arbetsgången, ladok, studieplan och plagiering.
 • 2017-10-05: (C, mos) Stycke om kursmaterial.
 • 2017-09-21: (B, mos) Stycke om kurslitteratur.
 • 2017-08-11: (A, mos) Första revisionen.

Document source.