Struktur i JavaScript

By . Latest revision .

Vi har nu bra struktur på vår CSS/SASS kod och tiden har nu kommit för att ta ett steg i rätt riktning även för JavaScript koden. Sista delen av kursmoment 1 var att dela upp koden för Me-appen i olika filer för att få en bättre struktur på koden. Vi ska i denna övning titta på verktyg för att strukturera vår JavaScript kod. Målet är att vi bara importerar en JavaScript-fil i index.html och att vi använder modulerna på ett bättre sätt än vi har gjort tidigare.

Du kan med fördel strukturera upp koden från uppgiften Lager appen del 1 i den första delen av artikeln. Smidigast är isåfall att kopiera koden från kmom01 till kmom02.

# stå i me-katalogen
cp kmom01/lager1/* kmom02/lager2/

I den andra delen av artikeln från och med Återanvända data tittar vi ytterligare på hur vi kan strukturera vår kod. Vi delar upp hämtningen av data och renderingen av element i webbläsaren, så vi får kod som är lättare att återanvända.

#npm och package.json

Vi har i tidigare kurser använd npm (Node Package Manager) för att installera JavaScript moduler. Nu ska vi ta detta ett steg vidare och titta på vissa av möjligheterna med npm och konfigurationsfilen package.json. Vi börjar med att initiera att vi vill ha ett npm projekt och att vi vill installera webpack som en modul vi är beroende av (dependency).

$ npm init --yes
$ npm install --save-dev webpack webpack-cli

Låt oss titta på filen package.json som skapades av kommandona ovan.

{
 "name": "lager2",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "devDependencies": {
  "webpack": "^4.29.3",
  "webpack-cli": "^3.2.3"
 }
}

Vi ser att vi har två moduler som vi är beroende (devDependencies) av webpack och webpack-cli. Förutom de två beroenden är det standard värden och vi ser att vårt paket har fått namnet lager2. Om du inte får exakt samma versionsnummer spelar det inte någon större roll.

#webpack

I koden vi skrev i kmom01 avslutade vi med att dela upp JavaScript koden i ett flertal .js-filer, som vi importerade i index.html. När vi använder en modul som finns i en annan JavaScript fil förlitar vi oss på att den har laddats i index.html. Det är aldrig bra att implicit förlita sig på att filer har laddats och för att komma bort från detta kan vi använda webpack. webpack används för att kompilera JavaScript moduler och gör det möjligt att dela upp vår JavaScript kod i ett flertal moduler. Vi kan även hämta in externa moduler och på samma sätt som de egna modulerna kompilera ner det till en enda fil.

Vi börjar med att skapa en konfigurationsfil för webpack där vi pekar ut vilken JavaScript fil vi vill ha som ingång (entry) för vår applikation. Vi definierar även vilken fil vi vill att alla moduler ska kompileras till (output). Vi döper konfigurationsfilen till webpack.config.js.

// webpack.config.js

module.exports = {
  entry: './js/main.js',
  output: {
    filename: './bundle.js'
  }
};

Vi vill alltså börja appen från filen /js/main.js och den kompilerade filen hamnar i /dist/bundle.js, webpack har /dist som standard katalog. Jag har strukturerat upp min kod lite ytterligare från kmom01 och lagt alla JavaScript filer i katalogen js.

För att kompilera JavaScript koden använder vi oss av kommandot webpack -d och då vi har en konfigurationsfil webpack.config.js vet webpack redan om vilka filer vi ska utgå ifrån och vart den kompilerade filen ska läggas. Flaggan -d står för development och vi kommer köra med -d i dessa första kursmoment. För att automatisera detta ytterligare lägger vi till två skript i package.json som kör kommandot webpack -d varje gång vi sparar filer som ingår i projektet. Du kan nu köra kommandot npm start i terminalen och vår applikation kompileras.

"scripts": {
 "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
 "start": "webpack -d",
 "watch": "webpack -d --watch"
},

I andra skriptet watch använder vi flaggan --watch, som håller koll på vilka filer som uppdateras och kompilerar om de som behövs. Genom att köra kommandot npm run watch i terminalen kompileras alla filer som används från ingångspunkten, i detta fallet /js/main.js, till en fil /dist/bundle.js. Vi kan nu lägga till /dist/bundle.js längst ner i index.html som den enda JavaScript filen vi importerar.

#import och export

Om vi öppnar upp index.html i en webbläsare stöter vi på patrull direkt. Öppnar vi upp JavaScript konsolen i webbläsaren ser vi varför.

ReferenceError: Can’t find variable: home

I och med att vi inte laddar JavaScript filerna implicit längre då vi bara har en JavaScript fil /dist/bundle.js i index.html måste vi importera modulerna explicit. import och export är två nyckelord som vi kan använda för detta. För mer information om import och export se import och export dokumentationen.

Vi vill importera home-objektet från filen /js/home.js och det gör vi med följande kodrad längst upp i main.js och vår fil ser nu ut på följande sett.

// js/main.js

"use strict";

import { home } from "./home.js";

(function () {
  window.rootElement = document.getElementById("root");

  window.mainContainer = document.createElement("main");
  window.mainContainer.className = "container";

  window.navigation = document.createElement("nav");
  window.navigation.className = "bottom-nav";

  home.showHome();
})();

Men för att vi kan importera en modul måste den först exporteras. Så i slutet av filen /js/home.js lägger vi in export { home };. Vi passar även på att ta bort en del av koden som användes för module pattern och i filen js/home.js har vi nu bara ett objekt med två attribut och en funktion. Notera hur attributen anropas från funktionen med hjälp av home.titleText och home.description.

// js/home.js

"use strict";

var home = {
  titleText: "Infinity Warehouses",
  description: "Where products goes to disappear",

  showHome: function () {
    window.mainContainer.innerHTML = "";

    var title = document.createElement("h1");

    title.className = "title";
    title.textContent = home.titleText;

    var greeting = document.createElement("p");

    greeting.textContent = home.description;

    window.mainContainer.appendChild(title);
    window.mainContainer.appendChild(greeting);

    window.rootElement.appendChild(window.mainContainer);

    menu.showMenu("home");
  }
};

export { home };

Vi laddar om sidan och stora delar av vyn visas nu. Vi får dock fortfarande ett JavaScript fel i konsolen.

ReferenceError: Can’t find variable: menu

På samma sätt som vi importerade och exporterade /js/home.js måste vi nu göra med /js/menu.js och resterande filer i lager appen. I /js/home.js lägger vi till import { home } from "./home.js"; längst upp i filen. Vi ser samtidigt till att exportera menu i filen /js/menu.js som nu ser ut som följer. Notera hur de olika modulerna importeras längst upp i filen för att kunna anropa de olika modulerna för att visa sidorna.

"use strict";

import { home } from "./home.js";
import { product } from "./product.js";

var menu = {
  showMenu: function (selected) {
    window.navigation.innerHTML = "";

    var navElements = [
      { name: "Home", class: "home", nav: home.showHome },
      { name: "Products", class: "meeting_room", nav: product.showProducts },
    ];

    navElements.forEach(function (element) {
      var navElement = document.createElement("a");

      if (selected === element.class) {
        navElement.className = "active";
      }

      navElement.addEventListener("click", element.nav);

      var icon = document.createElement("i");

      icon.className = "material-icons";
      icon.textContent = element.class;
      navElement.appendChild(icon);

      var text = document.createElement("span");

      text.className = "icon-text";
      text.textContent = element.name;
      navElement.appendChild(text);

      window.navigation.appendChild(navElement);
    });

    window.rootElement.appendChild(navigation);
  }
};

export { menu };

#Återanvända data

Vid en del tillfällen är data tillgången för mobila enheter dålig, bristfällig eller till med helt saknad. Därför vill vi ibland försöka minska mängden förfrågningar till en backend och istället försöka återanvända den data vi redan har tillgänglig. Som ett exempel kan vi ta produktlistningen från uppgiften Lager appen del 1. Där hämtar vi alla produkter för listningen och den data kan vi återanvända sedan i produktvyn.

Det finns ett exempelprogram i kursrepot i katalogen example/lager_caching och på GitHub. Följ gärna med i exempelprogrammet i följande stycken.

Jag har strukturerat koden i olika moduler med hjälp av webpack enligt ovan och har delat upp strukturen ytterligare för att ge ett exempel på hur man kan strukturera sin kod på ytterligare sätt.

Vi börjar i den modul som hanterar att vi hämtar data om produkterna från API:t. Vi hämtar data från API:t i funktionen getAllProducts och sparar det i variabeln allProducts i samma modul. Nu kan vi alltså från andra JavaScript moduler anropa funktionen och sedan fylls variabeln allProducts med alla produkterna.

var products = {
  allProducts: [],

  getAllProducts: function() {
    fetch("https://lager.emilfolino.se/v2/products?api_key=[API_KEY]")
      .then(function(response) {
        return response.json();
      })
      .then(function(result) {
        products.allProducts = result.data;
      });
  }
};

export { products };

Ett problem vi får är att då hämtningen av data från API:t är asynkront vet inte den andra modulen om när hämtningen av data är klar och när modulen kan rita upp de elementen som hämtas från API:t. Vi tar en titt på hur vi kan lösa detta med hjälp av funktioner i JavaScript. I vår modul product_list.js, som ska rendera elementen anropar vi först products modulen och funktionen getAllProducts som hämtar data. Vi skickar med en funktion som argument till getAllProducts som vi sedan anropar när data är hämtad.

import { products } from "./products.js";
import { productDetails } from "./product_details.js";

let productList = {
  show: function() {
    products.getAllProducts(productList.renderProducts);
  },

  renderProducts: function() {
    let root = document.getElementById("root");

    root.innerHTML = "<h2>Produkter</h2>";

    products.allProducts.map(function (product) {
      let productElement = document.createElement("p");

      productElement.textContent = product.name;

      productElement.addEventListener("click", function() {
        productDetails.showProduct(product.id);
      });

      root.appendChild(productElement);
    });
  }
};

export { productList };

Funktionen show ovan anropas från en index.js fil som är ingångspunkten för vårt webpack projekt. I show anropar vi funktionen getAllProducts och vi skickar med callback-funktionen renderProducts, som sen i sin tur kommer rendera produkt-elementen. För att iterera över de hämtade produkterna används funktionen Array.prototype.map (Dokumentation för map) på raden products.allProducts.map(function (product) {. Array.prototype.map är en ‘higher-order function’ som tar en funktion som argument. Att använda map och andra ‘higher-order functions’ är en del av programmeringsparadigmen funktionell programmering. Vi kommer i kursen ha inslag av funktionell programmering och detta var en första liten introduktion.

Vi måste göra en liten ändring i getAllProducts för att callback-funktionen anropas och den funktionen ser nu ut som nedan.

var products = {
  allProducts: [],

  getAllProducts: function(callback) {
    fetch("https://lager.emilfolino.se/v2/products?api_key=[API_KEY]")
      .then(function(response) {
        return response.json();
      })
      .then(function(result) {
        products.allProducts = result.data;

        return callback();
      });
  }
};

export { products };

Än så länge har vi inte cachad någon data men med en liten ändring kan vi återanvända data istället för att hämta data varje gång. Nedan lägger vi till en if-sats, som kollar om det finns produkter i allProducts-arrayen. Om det finns anropar vi callback(). Anledningen till att vi har return innan funktions anropet är att vi vill avsluta exekveringen av getAllProducts-funktionen.

var products = {
  allProducts: [],

  getAllProducts: function(callback) {
    if (products.allProducts.length > 0) {
      return callback();
    }

    fetch("https://lager.emilfolino.se/v2/products?api_key=[API_KEY]")
      .then(function(response) {
        return response.json();
      })
      .then(function(result) {
        products.allProducts = result.data;

        return callback();
      });
  },

  getProduct: function(productId) {
    return products.allProducts.filter(function(product) {
      return product.id == productId;
    })[0];
  }
};

export { products };

I kodexemplet ovan finns även en funktion getProduct för att hämta en enskild produkt från allProducts-arrayen. Här använder vi ytterligare en ‘higher-order function’ Array.prototype.filter (Dokumentation), den gör som väntad en filtrering av en array. Filtreringen görs baserad på de element som returneras inuti funktionen som skickas med som argument. I detta fallet jämför vi produkternas id’n och returnerar om de matchar. Funktionen getProduct använder vi från modulen productDetails, som den uppmärksamma redan har upptäckt innehåller den funktionen som anropas när man klickar på en produkt.

import { products } from "./products.js";
import { productList } from "./product_list.js";

import utils from "./utils.js";

let productDetails = {
  showProduct: function (productId) {
    let product = products.getProduct(productId);

    utils.removeNodes("root");

    root.appendChild(utils.createElement({
      type: "a",
      textContent: "<- Tillbaka",
      href: "#",
      onclick: productList.show
    }));

    root.appendChild(utils.createElement({
      type: "h2",
      textContent: product.name
    }));

    root.appendChild(utils.createElement({
      type: "p",
      textContent: product.description
    }));
  }
};

export { productDetails };

I ovanstående kodexempel ser vi ytterligare exempel på strukturen i koden och att vi nu återanvänder både products och productList modulerna som vi har tittat på tidigare. Vi anropar först funktionen getProduct för att hämta den cachade data om just denna produkten och sedan ritar vi upp vyn med hjälp av ytterligare modul utils.js som hjälper till med att rensa bort element och att skapa nya. Ofta upprepas dessa två saker oerhört ofta och därför flyttade jag de två funktioner till en egen modul. I kommande kursmoment ska vi titta på hur vi kan använda ett ramverk för att underlätta vissa av dessa saker. Modulen utils.js är ett exempel på ett mikro-ramverk / bibliotek och hur ett sådant kan underlätta vid utveckling. I nedanstående kodexempel finns koden för utils.js.

const utils = {
  createElement: function(options) {
    let element = document.createElement(options.type || "div");

    for (let property in options) {
      if (options.hasOwnProperty(property)) {
        element[property] = options[property];
      }
    }

    return element;
  },

  removeNodes: function(id) {
    let element = document.getElementById(id);

    if (element) {
      while (element.firstChild) {
        element.removeChild(element.firstChild);
      }
    }
  }
};

export default utils;

Titta gärna igenom exempelprogrammet i kursrepot under example/lager_caching för att se alla ingående delar som samverkar. Fundera gärna över hur du hade valt att strukturera ditt program från tidigare uppgifter med hjälp av webpack.

Vi kommer längre fram i kursen titta ytterligare på cachning av data och till och med hur vi kan bygga ett offline-läge i våra appar.

#Avslutningsvis

Vi har i denna övning tittat på hur vi kan skapa en bättre struktur för vår JavaScript och hur vi explicit definierar vilka JavaScript moduler vi vill använda. Webpack kan konfigureras till att ta hand om alla våra assets: JavaScript, CSS/SASS och bilder, men i denna övning får det räcka med att vi kompilerar vår JavaScript till en enda fil. För mer information om webpack se deras utmärkta hemsida med bra dokumentation och guides.

Om du har frågor eller tips så finns det en särskild tråd i forumet om denna artikeln.

#Revision history

 • 2018-01-18: (A, efo) Första utgåvan inför kursen linux V18.

Document source.

Category: javascript.