Struktur i JavaScript

By . Latest revision .

Vi har nu bra struktur på vår CSS/SASS kod och tiden har nu kommit för att ta ett steg i rätt riktning även för JavaScript koden. Sista delen av kursmoment 1 var att dela upp koden för Me-appen i olika filer för att få en bättre struktur på koden. Vi ska i denna övning titta på verktyg för att strukturera vår JavaScript kod. Målet är att vi bara importerar en JavaScript-fil i index.html och att vi använder modulerna på ett bättre sätt än vi har gjort tidigare.

Du kan med fördel strukturera upp koden från uppgiften Lager appen del 1 i den första delen av artikeln. Smidigast är isåfall att kopiera koden från kmom01 till kmom02.

# stå i me-katalogen
cp -r kmom01/lager1/* kmom02/lager2/

I den andra delen av artikeln från och med Återanvända data tittar vi ytterligare på hur vi kan strukturera vår kod. Vi delar upp hämtningen av data och renderingen av element i webbläsaren, så vi får kod som är lättare att återanvända.

Det finns ett exempelprogram i kursrepot i katalogen example/lager_caching och på GitHub. Exempelprogrammet visar upp både webpack delen och även caching.

#npm och package.json

Vi har i tidigare kurser använd npm (Node Package Manager) för att installera JavaScript moduler. Nu ska vi ta detta ett steg vidare och titta på vissa av möjligheterna med npm och konfigurationsfilen package.json. Vi börjar med att initiera att vi vill ha ett npm projekt och att vi vill installera webpack som en modul vi är beroende av (dependency).

Tillsammans med webpack installerar vi även webpack’s CLI modul och clean-webpack-plugin används för att rensa ut i våra byggda filer.

$ npm init --yes
$ npm install --save-dev webpack webpack-cli clean-webpack-plugin

Låt oss titta på filen package.json som skapades av kommandona ovan. Behöver inte vara exakt samma versionsnummer, men viktigt att webpack börjar på 5.

{
 "name": "lager2",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "keywords": [],
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "devDependencies": {
  "clean-webpack-plugin": "^3.0.0",
  "webpack": "^5.24.2",
  "webpack-cli": "^4.5.0"
 }
}

#webpack

I koden vi skrev i kmom01 avslutade vi med att dela upp JavaScript koden i ett flertal .js-filer, som vi importerade i index.html. När vi använder en modul som finns i en annan JavaScript fil förlitar vi oss då på att den har laddats i index.html. Det är aldrig bra att implicit förlita sig på att filer har laddats och för att komma bort från detta kan vi använda webpack. webpack används för att bygga JavaScript moduler/filer och gör det möjligt att dela upp vår JavaScript kod i ett flertal filer. Vi kan även hämta in externa moduler och på samma sätt som de egna modulerna kompilera ner det till en enda fil.

Vi börjar med att skapa en konfigurationsfil för webpack där vi pekar ut vilken JavaScript fil vi vill ha som ingång (entry) för vår applikation. Vi definierar även vilken fil vi vill att alla moduler ska kompileras till (output). Vi döper konfigurationsfilen till webpack.config.js.

// webpack.config.js

const path = require('path');
const { CleanWebpackPlugin } = require('clean-webpack-plugin');

module.exports = {
  mode: 'development',
  entry: './js/main.js',
  devtool: 'inline-source-map',
  plugins: [
    new CleanWebpackPlugin({ cleanStaleWebpackAssets: false }),
  ],
  output: {
    filename: 'bundle.js',
    path: path.resolve(__dirname, 'dist'),
  }
};

Vi vill alltså börja appen från entry-filen js/main.js. Vi använder sedan path modulen i nodejs för att peka ut sökvägen så den kompilerade filen hamnar i dist/bundle.js. Jag har strukturerat upp min kod lite ytterligare från kmom01 och lagt alla JavaScript filer i katalogen js.

Raden mode: 'development', berättar för webpack att vi just nu hållar på att utveckla så vi vill ha att filerna kompileras för utveckling. Vi kommer senare i artikeln se hur vi bygger produktionsfiler.

Raden devtool: 'inline-source-map', gör att i bundle.js får vi med information om vilken ursprungsfil koden kommer ifrån. Det gör det mycket lättare att felsöka under utveckling.

För att kompilera JavaScript koden använder vi oss av kommandot webpack --watch i vår package.json fil. Då vi döpt vår konfigurationsfil till default-namnet webpack.config.js vet webpack redan om vilka filer vi ska utgå ifrån och vart den kompilerade filen ska läggas. Du kan nu köra kommandot npm start i terminalen och vår applikation kompileras. Vi kan nu lägga till dist/bundle.js längst ner i index.html som den enda JavaScript filen vi importerar.

"scripts": {
 "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
 "start": "webpack --watch"
},

#import och export

Om vi öppnar upp index.html i en webbläsare stöter vi på patrull direkt. Öppnar vi upp JavaScript konsolen i webbläsaren ser vi varför.

ReferenceError: Can’t find variable: home

I och med att vi inte laddar JavaScript filerna implicit längre då vi bara har en JavaScript fil dist/bundle.js i index.html måste vi importera modulerna explicit. import och export är två nyckelord som vi kan använda för detta. För mer information om import och export se import och export dokumentationen.

Vi vill importera home-objektet från filen js/home.js och det gör vi med följande kodrad längst upp i main.js och vår fil ser nu ut på följande sett.

// js/main.js

"use strict";

import { home } from "./home.js";

(function () {
  window.rootElement = document.getElementById("root");

  window.mainContainer = document.createElement("main");
  window.mainContainer.className = "container";

  window.navigation = document.createElement("nav");
  window.navigation.className = "bottom-nav";

  home.showHome();
})();

Men för att vi kan importera en modul måste den först exporteras. Så i slutet av filen js/home.js lägger vi in export { home };. Vi passar även på att ta bort en del av koden som användes för module pattern och i filen js/home.js har vi nu bara ett objekt med två attribut och en funktion. Notera hur attributen anropas från funktionen med hjälp av home.titleText och home.description.

// js/home.js

"use strict";

var home = {
  titleText: "Infinity Warehouses",
  description: "Where products goes to disappear",

  showHome: function () {
    window.mainContainer.innerHTML = "";

    var title = document.createElement("h1");

    title.className = "title";
    title.textContent = home.titleText;

    var greeting = document.createElement("p");

    greeting.textContent = home.description;

    window.mainContainer.appendChild(title);
    window.mainContainer.appendChild(greeting);

    window.rootElement.appendChild(window.mainContainer);

    menu.showMenu("home");
  }
};

export { home };

Vi laddar om sidan och stora delar av vyn visas nu. Vi får dock fortfarande ett JavaScript fel i konsolen.

ReferenceError: Can’t find variable: menu

På samma sätt som vi importerade och exporterade js/home.js måste vi nu göra med js/menu.js och resterande filer i lager appen. I js/home.js lägger vi till import { menu } from "./menu.js"; längst upp i filen. Vi ser samtidigt till att exportera menu i filen js/menu.js som nu ser ut som följer. Notera hur de olika modulerna importeras längst upp i filen för att kunna anropa de olika modulerna för att visa sidorna.

"use strict";

import { home } from "./home.js";
import { product } from "./product.js";

var menu = {
  showMenu: function (selected) {
    window.navigation.innerHTML = "";

    var navElements = [
      { name: "Home", class: "home", nav: home.showHome },
      { name: "Products", class: "meeting_room", nav: product.showProducts },
    ];

    navElements.forEach(function (element) {
      var navElement = document.createElement("a");

      if (selected === element.class) {
        navElement.className = "active";
      }

      navElement.addEventListener("click", element.nav);

      var icon = document.createElement("i");

      icon.className = "material-icons";
      icon.textContent = element.class;
      navElement.appendChild(icon);

      var text = document.createElement("span");

      text.className = "icon-text";
      text.textContent = element.name;
      navElement.appendChild(text);

      window.navigation.appendChild(navElement);
    });

    window.rootElement.appendChild(navigation);
  }
};

export { menu };

#Produktionskod

Om vi tittar på filen dist/bundle.js är det en ganska så stor JavaScript-fil och består till stor del av saker vi inte behöver i produktion. Som exempel är dist/bundle.js i lager_caching exempelprogrammet i utvecklings-mode 16.6KB och vi kommer i detta stycket se hur vi kan få ner den storleken till en 10-del.

Vi börjar med att döpa om webpack.config.js till webpack.dev.config.js, då kan vi skilja på konfigurationen för utveckling och för produktion. Vi ändrar sedan i package.json så vårt npm start script ser ut som följande. Skillnaden nu är att vi pekar ut konfigurationsfilen istället för att förlita oss på att webpack letar upp den själv.

"start": "webpack --watch --config webpack.dev.config.js",

Vi skapar nu filen webpack.prod.config.js och där har vi konfigurationen för produktionskoden. Den stora skillnaden är att vi har valt mode: production och tagit bort att vi vill skapa source-maps.

const path = require('path');
const { CleanWebpackPlugin } = require('clean-webpack-plugin');

module.exports = {
  mode: 'production',
  entry: './js/index.js',
  plugins: [
    new CleanWebpackPlugin({ cleanStaleWebpackAssets: false }),
  ],
  output: {
    filename: 'bundle.js',
    path: path.resolve(__dirname, 'dist'),
  }
};

Vi lägger även till ett script i vår package.json så vi kan bygga produktionsfilerna:

"start": "webpack --watch --config webpack.dev.config.js",
"build": "webpack --config webpack.prod.config.js"

Vi kan nu köra script build med kommandot npm run build. Vi ser alltså att vi kan lägga till vilket script som helst och använda run framför scriptets namn för att köra det.

#Återanvända data

Nedanstående är ett exempel på hur man kan använda caching och hur man kan strukturera sin applikation. Det är inget krav att använda varken caching eller den nedanstående strukturen i uppgiften i detta kmom.

Vid en del tillfällen är data tillgången för mobila enheter dålig, bristfällig eller till med helt saknad. Därför vill vi ibland försöka minska mängden förfrågningar till en backend och istället försöka återanvända den data vi redan har tillgänglig. Som ett exempel kan vi ta produktlistningen från uppgiften Lager appen del 1. Där hämtar vi alla produkter för listningen och den data kan vi återanvända sedan i produktvyn.

Det finns ett exempelprogram i kursrepot i katalogen example/lager_caching och på GitHub. Följ gärna med i exempelprogrammet i följande stycken.

Jag har strukturerat koden i olika moduler med hjälp av webpack enligt ovan och har delat upp strukturen ytterligare för att ge ett exempel på hur man kan strukturera sin kod på ytterligare sätt.

Vi börjar i den modul som hanterar att vi hämtar data om produkterna från API:t. Vi hämtar data från API:t i funktionen getAllProducts och sparar det i variabeln allProducts i samma modul. Nu kan vi alltså från andra JavaScript moduler anropa funktionen och sedan fylls variabeln allProducts med alla produkterna.

var products = {
  allProducts: [],

  getAllProducts: function() {
    fetch("https://lager.emilfolino.se/v2/products?api_key=[API_KEY]")
      .then(function(response) {
        return response.json();
      })
      .then(function(result) {
        products.allProducts = result.data;
      });
  }
};

export { products };

Ett problem vi får är att då hämtningen av data från API:t är asynkront vet inte den andra modulen om när hämtningen av data är klar och när modulen kan rita upp de elementen som hämtas från API:t. Vi tar en titt på hur vi kan lösa detta med hjälp av funktioner i JavaScript. I vår modul product_list.js, som ska rendera elementen anropar vi först products modulen och funktionen getAllProducts som hämtar data. Vi skickar med en funktion som argument till getAllProducts som vi sedan anropar när data är hämtad.

import { products } from "./products.js";
import { productDetails } from "./product_details.js";

let productList = {
  show: function() {
    products.getAllProducts(productList.renderProducts);
  },

  renderProducts: function() {
    let root = document.getElementById("root");

    root.innerHTML = "<h2>Produkter</h2>";

    products.allProducts.map(function (product) {
      let productElement = document.createElement("p");

      productElement.textContent = product.name;

      productElement.addEventListener("click", function() {
        productDetails.showProduct(product.id);
      });

      root.appendChild(productElement);
    });
  }
};

export { productList };

Funktionen show ovan anropas från en index.js fil som är ingångspunkten för vårt webpack projekt. I show anropar vi funktionen getAllProducts och vi skickar med callback-funktionen renderProducts, som sen i sin tur kommer rendera produkt-elementen. För att iterera över de hämtade produkterna används funktionen Array.prototype.map (Dokumentation för map) på raden products.allProducts.map(function (product) {. Array.prototype.map är en ‘higher-order function’ som tar en funktion som argument. Att använda map och andra ‘higher-order functions’ är en del av programmeringsparadigmen funktionell programmering. Vi kommer i kursen ha inslag av funktionell programmering och detta var en första liten introduktion.

Vi måste göra en liten ändring i getAllProducts för att callback-funktionen anropas och den funktionen ser nu ut som nedan.

var products = {
  allProducts: [],

  getAllProducts: function(callback) {
    fetch("https://lager.emilfolino.se/v2/products?api_key=[API_KEY]")
      .then(function(response) {
        return response.json();
      })
      .then(function(result) {
        products.allProducts = result.data;

        return callback();
      });
  }
};

export { products };

Än så länge har vi inte cachad någon data men med en liten ändring kan vi återanvända data istället för att hämta data varje gång. Nedan lägger vi till en if-sats, som kollar om det finns produkter i allProducts-arrayen. Om det finns anropar vi callback(). Anledningen till att vi har return innan funktions anropet är att vi vill avsluta exekveringen av getAllProducts-funktionen.

var products = {
  allProducts: [],

  getAllProducts: function(callback) {
    if (products.allProducts.length > 0) {
      return callback();
    }

    fetch("https://lager.emilfolino.se/v2/products?api_key=[API_KEY]")
      .then(function(response) {
        return response.json();
      })
      .then(function(result) {
        products.allProducts = result.data;

        return callback();
      });
  },

  getProduct: function(productId) {
    return products.allProducts.filter(function(product) {
      return product.id == productId;
    })[0];
  }
};

export { products };

I kodexemplet ovan finns även en funktion getProduct för att hämta en enskild produkt från allProducts-arrayen. Här använder vi ytterligare en ‘higher-order function’ Array.prototype.filter (Dokumentation), den gör som väntad en filtrering av en array. Filtreringen görs baserad på de element som returneras inuti funktionen som skickas med som argument. I detta fallet jämför vi produkternas id’n och returnerar om de matchar. Funktionen getProduct använder vi från modulen productDetails, som den uppmärksamma redan har upptäckt innehåller den funktionen som anropas när man klickar på en produkt.

import { products } from "./products.js";
import { productList } from "./product_list.js";

import utils from "./utils.js";

let productDetails = {
  showProduct: function (productId) {
    let root = document.getElementById("root");
    let product = products.getProduct(productId);

    utils.removeNodes("root");

    root.appendChild(utils.createElement({
      type: "a",
      textContent: "<- Tillbaka",
      href: "#",
      onclick: productList.show
    }));

    root.appendChild(utils.createElement({
      type: "h2",
      textContent: product.name
    }));

    root.appendChild(utils.createElement({
      type: "p",
      textContent: product.description
    }));
  }
};

export { productDetails };

I ovanstående kodexempel ser vi ytterligare exempel på strukturen i koden och att vi nu återanvänder både products och productList modulerna som vi har tittat på tidigare. Vi anropar först funktionen getProduct för att hämta den cachade data om just denna produkten och sedan ritar vi upp vyn med hjälp av ytterligare modul utils.js som hjälper till med att rensa bort element och att skapa nya. Ofta upprepas dessa två saker oerhört ofta och därför flyttade jag de två funktioner till en egen modul. I kommande kursmoment ska vi titta på hur vi kan använda ett ramverk för att underlätta vissa av dessa saker. Modulen utils.js är ett exempel på ett mikro-ramverk / bibliotek och hur ett sådant kan underlätta vid utveckling. I nedanstående kodexempel finns koden för utils.js.

const utils = {
  createElement: function(options) {
    let element = document.createElement(options.type || "div");

    for (let property in options) {
      if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(options, property)) {
        element[property] = options[property];
      }
    }

    return element;
  },

  removeNodes: function(id) {
    let element = document.getElementById(id);

    if (element) {
      while (element.firstChild) {
        element.removeChild(element.firstChild);
      }
    }
  }
};

export default utils;

Titta gärna igenom exempelprogrammet i kursrepot under example/lager_caching för att se alla ingående delar som samverkar. Fundera gärna över hur du hade valt att strukturera ditt program från tidigare uppgifter med hjälp av webpack.

Vi kommer längre fram i kursen titta ytterligare på cachning av data och till och med hur vi kan bygga ett offline-läge i våra appar.

#Avslutningsvis

Vi har i denna övning tittat på hur vi kan skapa en bättre struktur för vår JavaScript och hur vi explicit definierar vilka JavaScript moduler vi vill använda. Webpack kan konfigureras till att ta hand om alla våra assets: JavaScript, CSS/SASS och bilder, men i denna övning får det räcka med att vi kompilerar vår JavaScript till en enda fil. För mer information om webpack se deras utmärkta hemsida med bra dokumentation och guides.

#Revision history

 • 2018-01-18: (A, efo) Första utgåvan inför kursen linux V18.

Document source.

Category: javascript.