Skapa basklasser för databasdrivna modeller i Anax MVC

By . Latest revision .

I denna artikel fokuserar vi på modeller som är förberedda för att spara information i databasen. Det är trots allt en av de vanligaste aktiviteterna i ett ramverk för webben, så det finns tid att spara om vi har en bra struktur.

Det handlar om att skriva så lite kod som möjligt i kontroller och modeller. Via basklasser som återanvänds sparar vi tid och kodrader.

#Förkunskaper

Du behöver vara bekant med ramverket Anax MVC och förstå hur det fungerar.

Du behöver installera paketet mos/cdatabase som du kan läsa om i artikeln “CDatabase - PHP classes för working with SQL queries and databases”.

#Introduktion

Styrkan i ramverk är att de kan göra mer saker med mindre kodrader. I extremfallet kan du till och med automatiskt generera kod för att skapa en enkel blogg. Det är en process som kallas scaffolding. Man skapar konfigurationsfiler, eller använder ett utvecklarverktyg, ofta via kommandoraden, för att skapa mallar till klasser som löser vanligt förekommande aktiviteter.

Det handlar alltså om att skriva så lite kod som möjligt, men för att lyckas med det måste vi ha en gedigen grund.

Den kod vi vill undvika att skriva rör aktiviteter som ofta återkommer i ett ramverk. Det kan vara CRUD av användare, grupper, poster, sidor, kategorier, taggar och allt annat som kan sparas i databasen.

När man har gjort en komplett hantering av, låt säga användare, så kan man titta på de klasser och funktioner man skapat. Man ser att de har mycket gemensamt och skall man sedan skapa en hantering för fakturor eller produkter eller kategorier, så ser man att det är liknande funktioner som behövs.

Detta är kod som berör både kontroller, modeller och vyer. Det är formulärhantering och databaser. Det handlar om att lägga till, uppdatera, ta bort, visa och söka efter en viss typ av data som ofta är kopplat till en databastabell (eller flera).

I många ramverk ser vi lösningar som använder ORM, Object Relational Mapping. Det är en teknik att mappa objekt mot en relationsdatabas. Tanken är att man gör user->save() och resten hanterar ramverkets kod. Det finns egentligen inget behov av att skriva SQL-kod för hand i sådana här enkla fall.

Hur skulle en sådan hantering kunna se ut i Anax MVC? Vi pratar inte om en fullständig ORM, vi pratar mer om en ORM-liknande lösnings där modellerna är förberedda att jobba mot databasen. Det kan finnas basklasser som nya modeller kan ärva ifrån och på det viset återanvända kod. Allt för att vi skall behöva skriva mindre av denna enklare och repetitiva koden. Istället kan vi ägna vår kraft åt andra saker.

Nå, det låter som en bra tanke. Låt se hur vi kan göra detta i Anax MVC.

#Installera Anax MVC

Du behöver installera Anax MVC för att jobba igenom detta exempel.

Vill du ha en helt ny installation så kan du klona Anax MVC via GitHub.

git clone https://github.com/mosbth/Anax-MVC.git

Om du har en fungerande installation av Anax MVC så kan du fortsätta att bygga vidare på den. Se till att du har senaste uppdateringarna.

cd Anax-MVC
git pull

#Hämta hem ett paket för databashantering

Anax MVC har inte med hantering av databaser i utgångsläget. Men det finns ett passande paket på Packagist som vi kan använda för detta syfte. Paketet heter mos/cdatabase och finns även på GitHub som cdatabase.

Installera det med hjälp av composer, lägg till följande rad i din composer.json.

{
  "require": {
    "mos/cdatabase": "dev-master"
  }
}

Validera din composer-fil och installera sedan paketet mos/cdatabase på följande sätt.

cd Anax-MVC
composer validate
composer install --no-dev

Nu skall filerna från paketet mos/database ligga under katalogen vendor. Bekanta dig med paketets innehåll så skall vi snart börja använda det.

Du kan även se paketets innehåll via GitHub.

Paketet innehåller en klass Mos\Database\CDatabaseBasic som är ett lager ovanför PHP PDO. Paketet innehåller också en query builder i form av traitet Mos\Database\TSQLQueryBuilderBasic.

I katalogen webroot ligger ett antal testfiler som kan köras för att visa hur klasserna fungerar och dessa testfiler fungerar även som dokumentation som visar hur klasserna kan användas.

#Ett användarfall som exempel

För att visa hur en basklass till en modell kan se ut så behöver jag ett användarfall. Jag väljer användare, eller users, med fokus på CRUD-relaterade operationer på användare. Följande behövs för en enklare hantering av att skapa, uppdatera, visa och ta bort användare från databasen.

 1. Skapa tabell
 2. Lägg till
 3. Visa alla
 4. Visa en
 5. Uppdatera
 6. Ta bort

Det är alltså vanliga CRUD operationer som behöver utföras.

I artikeln är fokus på att bygga upp en basklass för modellen. Därför tar jag lite genvägar och skapar inga formulär eller validering av fälten. Jag håller det enkelt, bara för att visa vilka metoder som kan finnas i en basklass för modellen.

#Gör databasklassen som en tjänst $di

Vi ska använda en databas och det tänker vi göra via paketet mos/cdatabase. Det första vi gör är att lägga till paketet som en tjänst i ramverket.

$di->setShared('db', function() {
  $db = new \Mos\Database\CDatabaseBasic();
  $db->setOptions(require ANAX_APP_PATH . 'config/database_sqlite.php');
  $db->connect();
  return $db;
});

Nu kan vi komma åt databasen på samma sätt som alla andra tjänster i ramverket.

I övningen kan du använda dig av SQLite eller MySQL. Det spelar inte någon större roll. Som du ser på min tjänst så använder jag mig av SQLite.

Lägg dina config-filer i app/config, det är en passande plats.

#Skapa tabellen och lägg till användare

För att komma igång så gör jag en egen route som skapar tabellen, routen får heta setup. Den kan se ut så här.

Del av routen för setup.

$app->router->add('setup', function() use ($app) {

  //$app->db->setVerbose();

  $app->db->dropTableIfExists('user')->execute();

  $app->db->createTable(
    'user',
    [
      'id' => ['integer', 'primary key', 'not null', 'auto_increment'],
      'acronym' => ['varchar(20)', 'unique', 'not null'],
      'email' => ['varchar(80)'],
      'name' => ['varchar(80)'],
      'password' => ['varchar(255)'],
      'created' => ['datetime'],
      'updated' => ['datetime'],
      'deleted' => ['datetime'],
      'active' => ['datetime'],
    ]
  )->execute();

Varje användare har ett unikt id och en unik akronym tillsammans med ett namn och en email-address.

Jag tänker använda PHP-funktionen password_hash() för att hantera lösenordet. Det innebär att jag inte behöver en särskild kolumn för att lagra saltet.

Jag lägger till created, updated, deleted och active som tidsstämplar när saker händer med användaren. På det viset har jag koll på status på användaren. Är användaren aḱtiv eller raderad? Det syns på tidsstämplarna.

Så här ser det ut när jag lägger till två användare för att ha något i min tabell att leka med.

  $app->db->insert(
    'user',
    ['acronym', 'email', 'name', 'password', 'created', 'active']
  );

  $now = gmdate('Y-m-d H:i:s');

  $app->db->execute([
    'admin',
    'admin@dbwebb.se',
    'Administrator',
    password_hash('admin', PASSWORD_DEFAULT),
    $now,
    $now
  ]);

  $app->db->execute([
    'doe',
    'doe@dbwebb.se',
    'John/Jane Doe',
    password_hash('doe', PASSWORD_DEFAULT),
    $now,
    $now
  ]);

Jag lägger till två användare, en som heter admin och en som heter doe. Båda får datumstämplar för created och för active.

#En modell och en basklass för modeller

Jag börjar med att skapa en modell för User, en användare.

namespace Anax\Users;

/**
 * Model for Users.
 *
 */
class User extends \Anax\MVC\CDatabaseModel
{

}

Fokus i denna övning är att skapa basklassen för databasmodeller, i detta fallet \Anax\MVC\CDatabaseModel. Det är där jag vill placera alla standardmetoder som godtycklig modell kan ha nytta av.

Basklassen ser ut så här till att börja med.

namespace Anax\MVC;

/**
 * Model for Users.
 *
 */
class CDatabaseModel implements \Anax\DI\IInjectionAware
{
  use \Anax\DI\TInjectable;

}

#En kontroller

Det behövs en kontroller. Jag lägger till UsersController som en kontroller i Anax MVC.

$di->set('UsersController', function() use ($di) {
  $controller = new \Anax\Users\UsersController();
  $controller->setDI($di);
  return $controller;
});

Jag skapar också en tom klass för kontrollern.

namespace Anax\Users;

/**
 * A controller for users and admin related events.
 *
 */
class UsersController implements \Anax\DI\IInjectionAware
{
  use \Anax\DI\TInjectable;

}

Här kan vi tänka oss en basklass även för kontrollern. Men jag skippar det eftersom det inte är fokus för denna övning.

Nu är jag redo för min första route i kontrollern.

#En route för att visa innehållet i tabellen

Jag börjar med att visa innehållet i tabellen, det blir en action som jag döper till listAction(). Routen för att nå denna action blir alltså users/list, allt i enlighet med Anax sätt att namnge kontroller och actions.

/**
 * List all users.
 *
 * @return void
 */
public function listAction()
{
  $this->users = new \Anax\Users\User();
  $this->users->setDI($this->di);

  $all = $this->users->findAll();

  $this->theme->setTitle("List all users");
  $this->views->add('users/list-all', [
    'users' => $all,
    'title' => "View all users",
  ]);
}

Låt oss titta på koden.

Jag börjar med att skapa ett objekt för modellen och injectar $di in i objektet.

  $this->users = new \Anax\Users\User();
  $this->users->setDI($this->di);

Därefter använder jag en tänkt metod i modellen, findAll(), som hämtar in alla users.

  $all = $this->users->findAll();

Till slut så lämnar jag över till vyn att skriva ut alla users.

  $this->theme->setTitle("List all users");
  $this->views->add('users/list-all', [
    'users' => $all,
    'title' => "View all users",
  ]);

En enkel vy users/list-all kan se ut så här.

<h1><?=$title?></h1>

<?php foreach ($users as $user) : ?>

<pre><?=var_dump($user->getProperties())?></pre>

<?php endforeach; ?>

<p><a href='<?=$this->url->create('')?>'>Home</a></p>

Jag använder en tänkt metod i modeller, getProperties() som är tänkt att hämta ut de properties i objektet user som är relevanta för databashanteringen. Det betyder att properties som $di och liknande exkluderas.

Låt oss nu titta på hur modellen kan se ut för att stödja routen users/list.

#Stöd i modellen för att visa innehållet i tabellen

Det första vi behöver är metoden findAll(). Den skall hitta alla rader i tabellen. Frågan är hur metoden får reda på tabellens namn. Det vore trevligt om det kunna automatgenereras utifrån modellens namn. Så här.

/**
 * Get the table name.
 *
 * @return string with the table name.
 */
public function getSource()
{
  return strtolower(implode('', array_slice(explode('\\', get_class($this)), -1)));
}

Detta är en metod som hämtar klassens namn och strippar bort eventuellt namespace. Kvar bli User som är modell-klassens namn och namnet på tabellen i databasen. Ser du kopplingen? Modellens namn blir samma som tabellens namn.

I metoden findAll() kan vi nu använda getSource() för att göra en SELECT *.

/**
 * Find and return all.
 *
 * @return array
 */
public function findAll()
{
  $this->db->select()
       ->from($this->getSource());

  $this->db->execute();
  $this->db->setFetchModeClass(__CLASS__);
  return $this->db->fetchAll();
}

Här väljer vi alla rader från tabellen. Vi sätter fetch mode till class vilket innebär att fetchAll() returnerar ett nytt objekt av klassen __CLASS__ för varje rad som hittas i databasen. I vårt fall blir det en array av objekt av typen Anax\Users\User, vår modell för users.

Jag skapar även metoden getProperties() som returnerar de properties som har med modellens databastabell att göra.

/**
 * Get object properties.
 *
 * @return array with object properties.
 */
public function getProperties()
{
  $properties = get_object_vars($this);
  unset($properties['di']);
  unset($properties['db']);

  return $properties;
}

Jag använder metoden get_object_vars() för att hämta objektets properties. Sedan tar jag bort de properties som jag inte vill visa, i detta fallet $di och $db.

Så, nu kommer frågan, i vilken klass bör dessa metoder ligga? I modellen eller modellens basklass? Testa och se vilket du tycker blir bäst.

#En route för att visa en användare

Då gör vi om det, nu med en route users/id/:number som visar en specifik användare med id enligt :number, till exempel users/id/1.

Först behövs en action idAction(), som matchar routen.

/**
 * List user with id.
 *
 * @param int $id of user to display
 *
 * @return void
 */
public function idAction($id = null)
{
  $this->users = new \Anax\Users\User();
  $this->users->setDI($this->di);

  $user = $this->users->find($id);

  $this->theme->setTitle("View user with id");
  $this->views->add('users/view', [
    'user' => $user,
  ]);
}

Här använder jag en ny tänkt metod från modellen som hämtar en specifik användare, find().

Den metoden kan se ut så här.

/**
 * Find and return specific.
 *
 * @return this
 */
public function find($id)
{
  $this->db->select()
       ->from($this->getSource())
       ->where("id = ?");

  $this->db->execute([$id]);
  return $this->db->fetchInto($this);
}

Här använder jag en metod i databasklassen som heter fetchInto() som hämtar en rad och populerar det objektet som skickas in, i detta fallet $this. Det som returneras blir alltså ett ifyllt $this, eller överskrivet, om det redan innehåll några värden.

Grunderna för fetchInto() och setFetchModeClass() finns i PHP PDO och är dokumenterat i fetch(), fetchObject() och setFetchMode().

Nu kan jag visa alla och enskilda användare i databasen.

#En metod för att initialisera kontrollern

Som du har sett i de två actions vi skapat så börjar jag att skapa ett objekt för modellen i båda metoderna. Det kan jag göra på ett bättre sätt genom att använda metoden initialize() som anropas automatiskt av dispatchern, om den är definierad.

Jag ändrar min kod, lägger till en metod initialize() i kontrollern och utför de saker som är gemensamma för alla actions.

/**
 * Initialize the controller.
 *
 * @return void
 */
public function initialize()
{
  $this->users = new \Anax\Users\User();
  $this->users->setDI($this->di);
}

Bra, nu fick jag lite bättre struktur och färre kodrader i varje actions metod.

#En route för att skapa nya användare

Då gör vi en route för att skapa nya användare. Här används normalt ett formulär men jag förenklar och skapar en route users/add/:acronym där :acronym är användarens akronym. Till exempel så skapar routen users/add/doe2 en ny användare med akronym doe2.

Jag börjar med en matchande action för routen, createAction().

/**
 * Add new user.
 *
 * @param string $acronym of user to add.
 *
 * @return void
 */
public function addAction($acronym = null)
{
  if (!isset($acronym)) {
    die("Missing acronym");
  }

  $now = gmdate('Y-m-d H:i:s');

  $this->users->save([
    'acronym' => $acronym,
    'email' => $acronym . '@mail.se',
    'name' => 'Mr/Mrs ' . $acronym,
    'password' => password_hash($acronym, PASSWORD_DEFAULT),
    'created' => $now,
    'active' => $now,
  ]);

  $url = $this->url->create('users/id/' . $this->users->id);
  $this->response->redirect($url);
}

De två sista raderna gör en redirect till en resultatsida som visar innehållet i den nyligen tillagda användaren. Det objekt som används innehåller även det id som den nyligen tillagda raden fick.

Här används återigen en tänkt metod i modellen, nu save(). Tanken med den metoden är att den skall fungera både för nya rader och för befintliga rader. Den döljer alltså anropet till INSERT eller UPDATE, beroende på om raden finns i databasen eller ej.

Så här kan modellens save() se ut.

/**
 * Save current object/row.
 *
 * @param array $values key/values to save or empty to use object properties.
 *
 * @return boolean true or false if saving went okey.
 */
public function save($values = [])
{
  $this->setProperties($values);
  $values = $this->getProperties();

  if (isset($values['id'])) {
    return $this->update($values);
  } else {
    return $this->create($values);
  }
}

I första delen av metoden så ser jag till att hantera inkommande $values och fyller på objektet med dess innehåll. Det ger mig möjligheten att skicka en array med objektets innehåll.

  $this->setProperties($values);
  $values = $this->getProperties();

Metoden för setProperties()kan se ut så här.

/**
 * Set object properties.
 *
 * @param array $properties with properties to set.
 *
 * @return void
 */
public function setProperties($properties)
{
  // Update object with incoming values, if any
  if (!empty($properties)) {
    foreach ($properties as $key => $val) {
      $this->$key = $val;
    }
  }
}

I andra delen av metoden save() hanterar jag om detta är en befintlig rad ($id finns) eller om det är en ny rad ($id finns ej).

  if (isset($values['id'])) {
    return $this->update($values);
  } else {
    return $this->create($values);
  }

Då har vi kvar att titta på metoderna för create() och update().

/**
 * Create new row.
 *
 * @param array $values key/values to save.
 *
 * @return boolean true or false if saving went okey.
 */
public function create($values)
{
  $keys  = array_keys($values);
  $values = array_values($values);

  $this->db->insert(
    $this->getSource(),
    $keys
  );

  $res = $this->db->execute($values);

  $this->id = $this->db->lastInsertId();

  return $res;
}

De två första raderna omvandlar inkommande $values till två arrayer, en för $keys och en för $values. Det är för att anropet till databasen blir enklare med två separata arrayer och vi utnyttjar skyddet för SQL injections via PDOs prepared statement och sätt att skicka in parametrar.

När raden är tillagd så uppdaterar vi objektet och lägger till $this->id som det id som genererats som nyckel till senast tillagda rad.

Nästa gång man gör save så blir det alltså en update() istället för en insert().

/**
 * Update row.
 *
 * @param array $values key/values to save.
 *
 * @return boolean true or false if saving went okey.
 */
public function update($values)
{
  $keys  = array_keys($values);
  $values = array_values($values);

  // Its update, remove id and use as where-clause
  unset($keys['id']);
  $values[] = $this->id;

  $this->db->update(
    $this->getSource(),
    $keys,
    "id = ?"
  );

  return $this->db->execute($values);
}

I UPDATE-satsen plockar vi bort id:et från arrayen och lägger det sist i where-satsen för att bestämma vilken rad som skall uppdateras.

Som du kan se så är ingen metod särskilt stor så här långt. Försök att hålla dina metoder små och tydliga. Det blir enklare i längden.

Än så länge har vi inte skrivit en rad SQL-kod. Är det bra eller inte?

Hur ser det ut så här långt med placeringen av metoderna? Lägger du dem i modellen User eller i den generella basklassen?

#En route för att radera användare

Du börjar se ett mönster för hur vi jobbar? Ska vi ta och lägga till en route för att ta bort en användare? Så här kan den se ut users/delete/:number. Det innebär att routen users/delete/2 tar bort en användare med id 2.

Vi behövern en action deleteAction() som matchar routen.

/**
 * Delete user.
 *
 * @param integer $id of user to delete.
 *
 * @return void
 */
public function deleteAction($id = null)
{
  if (!isset($id)) {
    die("Missing id");
  }

  $res = $this->users->delete($id);

  $url = $this->url->create('users');
  $this->response->redirect($url);
}

Här blir det en ny tänkt metod i modellen som används för att radera ett objekt.

/**
 * Delete row.
 *
 * @param integer $id to delete.
 *
 * @return boolean true or false if deleting went okey.
 */
public function delete($id)
{
  $this->db->delete(
    $this->getSource(),
    'id = ?'
  );

  return $this->db->execute([$id]);
}

Man skulle kunna tänka sig ett alternativ där metoden använder objektets egen $this->id för att radera nuvarande objekt. Du kan välja hur du vill göra, eller gör stöd för båda varianterna.

#Uppdatera ett objekt

Låt se hur vi kan uppdatera ett objekt. Vi gör detta genom att flytta ett objekt till papperskorgen, wastebasket. Det handlar inte om att radera objektet från databasen. Istället sätter jag en tidsstämpel för kolumnen deleted och låter det representera en soft delete. På detta sättet får jag en typ av papperskorg där en användare kan raderas, soft delete, och sedan plockas tillbaka.

En route för en soft delete kan vara users/soft-delete/:number.

En matchande action blir då softDeleteaction().

/**
 * Delete (soft) user.
 *
 * @param integer $id of user to delete.
 *
 * @return void
 */
public function softDeleteAction($id = null)
{
  if (!isset($id)) {
    die("Missing id");
  }

  $now = gmdate('Y-m-d H:i:s');

  $user = $this->users->find($id);

  $user->deleted = $now;
  $user->save();

  $url = $this->url->create('users/id/' . $id);
  $this->response->redirect($url);
}

Principen för en soft delete är en uppdatering av objektet där $this->deleted får en tidsstämpel som säger när objektet raderades. Själva uppdateringen sker genom att objektet först hämtas med en find(), därefter uppdateras $this->deleted och till slut sparas objektet med save().

Kan du själv klura ut hur en route och action skulle se ut för att göra undo på en soft delete?

#Lista aktiva och icke raderade användare

Säg att vi vill visa de användare som är aktiverade och inte raderade. Det kan vi göra med tidsstämplarna men det blir en lite mer anpassad fråga. Kan vi lösa det utan att blanda in SQL?

Klart vi kan, vi börjar med routen users/active och matchar den med an action activeAction().

/**
 * List all active and not deleted users.
 *
 * @return void
 */
public function activeAction()
{
  $all = $this->users->query()
    ->where('active IS NOT NULL')
    ->andWhere('deleted is NULL')
    ->execute();

  $this->theme->setTitle("Users that are active");
  $this->views->add('users/list-all', [
    'users' => $all,
    'title' => "Users that are active",
  ]);
}

Här ser du en variant på den query buildern som fanns med i paketet mos/cdatabase. Men den mappas i modellen istället. Det betyder att modellen behöver metoder som skuggar de metoder som ligger i databasen.

Modellen behöver alltså metoder för query(), where(), andWhere() och execute() för att konstruera frågan.

Först query().

/**
 * Build a select-query.
 *
 * @param string $columns which columns to select.
 *
 * @return $this
 */
public function query($columns = '*')
{
  $this->db->select($columns)
       ->from($this->getSource());

  return $this;
}

Metoden förbereder databasens query builder och börjar skapa själva frågan.

Sedan lägger vi till where() och andWhere().

/**
 * Build the where part.
 *
 * @param string $condition for building the where part of the query.
 *
 * @return $this
 */
public function where($condition)
{
  $this->db->where($condition);

  return $this;
}
/**
 * Build the where part.
 *
 * @param string $condition for building the where part of the query.
 *
 * @return $this
 */
public function andWhere($condition)
{
  $this->db->andWhere($condition);

  return $this;
}

Som du ser, modellens metoder är bara ett skal framför databasens query builder.

Till slut så exekverar vi frågan med execute() och returnerar svaret i form av en array av objekt av modellens klass.

/**
 * Execute the query built.
 *
 * @param string $query custom query.
 *
 * @return $this
 */
public function execute($params = [])
{
  $this->db->execute($this->db->getSQL(), $params);
  $this->db->setFetchModeClass(__CLASS__);

  return $this->db->fetchAll();
}

Behöver du fler konstruktioner, kanske orderBy(), så ser du nu hur du kan lägga till dem också.

Nu kan du säkert se hur du kan göra en route och action för att visa alla objekt som ligger i papperskorgen, eller?

#Avslutningsvis

Var hamnade dina metoder i modellen? För min del hamnade alla metoder i basklassen. Modellen User är helt tom och återanvänder alla metoder från basklassen.

Du har nu fått en basklass för modeller som lagras i databasen. Nästa modell du kommer att skriva kommer inte att kräva så mycket kod i modellen, eller hur?

Du kan diskutera denna artikel i dess egna tråd i forumet.

#Revision history

 • 2014-11-26: (B, mos) Uppdaterade formatet för datum så att MySQL stöds (inte bara SQLite).
 • 2014-04-21: (A, mos) Första utgåvan för phpmvc version 2.

Document source.

Category: php.