#Mysql i Kubernetes

By , . Latest revision .

Vi läste tidigare att det inte är så bra att köra en databas i K8s, men vi gör det ändå för att öva på stateful applikationer. Vi ska använda PersistentVolumeClaim för att få stateful data åt databasen. Det är inte säkert egentligen då vi förlorar all data om noden går ner. Om vi har gjort detta i verkligheten hade vi också kopplat vår data till en molntjänst eller server.

#Skydda lösenord med Secrets

Vi börjar med att skapa en secret file då vi kommer sätta lösenord i deployments filerna. Vi behöver ett root lösenord och en lösenord åt Microblogen.

echo -n "my-super-secret-root-password" | base64
<password-string>

echo -n "micropassw" | base64
<password-string>

Skapa en fil, mysql-secrets.yml.

---
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
 name: mysql-secrets
type: Opaque
data:
 ROOT_PASSWORD: <password-string>
 DB_PASSWORD: <password-string>

Aktivera dem i kubectl.

kubectl apply -f mysql-secrets.yml

kubectl get secret
NAME         TYPE                 DATA  AGE
default-token-8ld8g  kubernetes.io/service-account-token  3   37m
mysql-secrets     Opaque                2   36s

kubectl describe secret mysql-secrets
Name:     mysql-secrets
Namespace:  default
Labels:    <none>
Annotations:
Type:     Opaque

Data
====
DB_PASSWORD:  34 bytes
ROOT_PASSWORD: 29 bytes

#Persisten data med PersistentVolumeClaim

Skapa filen mysql-pv.yml.

apiVersion: v1
kind: PersistentVolume
metadata:
 name: mysql-pv-volume
 labels:
  type: local
spec:
 storageClassName: manual
 capacity:
  storage: 5Gi
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 hostPath:
  path: "/mnt/data"
---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
 name: mysql-pv-claim
spec:
 storageClassName: manual
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 5Gi

Vi skapar en Volym med 5 gig och ReadWriteOnce så at bara en nod skall kunna använda volymen.

kubectl apply -f mysql-pv.yml

kubectl get persistentvolumeclaim mysql-pv-claim
NAME       STATUS  VOLUME      CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
mysql-pv-claim  Bound  mysql-pv-volume  5Gi    RWO      manual     66s

#Mysql deployment

Skapa filen mysql-deployment.yml. I den skapar vi en Service, så att Microblogen sen kan koppla upp sig mot databasen.

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: mysql
spec:
 ports:
 - port: 3306
 selector:
  app: mysql
 clusterIP: None

Vi sätter clusterIP: None så att Servicens IP kopplas direkt mot POD:en. Det är att föredra om man bara ska ha en POD bakom en service, vilket vi ska.

Lägg till följande i slutet av filen.

---
apiVersion: apps/v1 # for versions before 1.9.0 use apps/v1beta2
kind: Deployment
metadata:
 name: mysql
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: mysql
 strategy:
  type: Recreate
 template:
  metadata:
   labels:
    app: mysql
  spec:
   containers:
   - image: mysql:5.7
    name: mysql
    env:
     # Use secret in real usage
    - name: MYSQL_USER
     value: <user>
    - name: MYSQL_DATABASE
     value: <db_name>
    - name: MYSQL_PASSWORD
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       name: mysql-secrets
       key: DB_PASSWORD
    - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD
     valueFrom:
      secretKeyRef:
       name: mysql-secrets
       key: ROOT_PASSWORD
    ports:
    - containerPort: 3306
     name: mysql
    volumeMounts:
    - name: mysql-persistent-storage
     mountPath: /var/lib/mysql
   volumes:
   - name: mysql-persistent-storage
    persistentVolumeClaim:
     claimName: mysql-pv-claim

Vi läser lösenorden från secrets och mountar PV:n vi skapade tidigare. Notera strategy: type: Recreate, det gör att K8s inte gör rolling updates. Vi vill inte använda det för databasen i och med att vi bara vill ha en igång åt gången. Nu kommer POD:en först soppas och en startas en ny med uppdaterade konfiguration.

Nu kan vi starta mysql.

kubectl apply -f mysql-deployment.yml

kubectl get pods -l app=mysql
NAME           READY  STATUS  RESTARTS  AGE
mysql-647b4cc668-nwmnm  1/1   Running  0     22s

Ni kan testa koppla upp er till databasen.

kubectl run -it --rm --image=mysql:5.7 --restart=Never mysql-client -- mysql -h mysql -pmy-super-secret-root-password

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| microblog     |
| mysql       |
| performance_schema |
| sys        |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>

Nu har vi en databas i Kubernetes vi kan koppla Microbloggen till.

#Revision history

 • 2020-12-03: (A, moc) Skapad inför HT2020.

Document source.

Category: devops, kubernetes, mysql.