Frontend ramverk

By . Latest revision .

Vi ska i denna artikel titta på ett antal koncept, som används för att bygga webbapplikationer med hjälp av JavaScript. I artikeln går vi igenom koncepten med hjälp av tre exempel program, som är implementerad i JavaScript ramverken Angular, Mithril, React och Vue, samt i vanilla JavaScript ES5.

#Förutsättning

Du har bra kunskap om JavaScript och vilka möjligheter som finns i programmeringsspråket.

#Introduktion

Anledningen till att ovanstående tekniker har valts ut är att Angular, React och Vue i 2018 har setts som “The Big Three”. Dessa tre ramverk är de tre mest nerladdade JavaScript ramverken under året enligt npm trends. För att jämföra med tidigare kända tekniker har vi även valt att inkludera JavaScript ramverket mithril som användes i kursen webapp och JavaScript ES5, som vi har använt tidigare i bland annat kursen javascript 1.

#Exempelprogram

I kursrepots exempel katalog finns två olika exempel program skrivna med hjälp av de fem ovannämnda teknikerna. I example/tic-tac-toe finns ett luffarschack implementerad med möjlighet att hoppa tillbaka i spelets historik. I example/calculator är en simpel miniräknare implementerad.

Dessutom finns det samma Me-sida som konsumerar me-api:t från tidigare kursmoment implementerad i de 5 olika teknikerna. GitHub repon för dessa 5 Me-sidor samt me-api:t finns tillgängligt. Dessa är även driftsatta på me-{angular,mithril,react,vanilla,vue}.jsramverk.me.

Först tar vi en titt på antal rader som utvecklaren behöver skriva i dessa små exempelprogram och hur stora produktionsfilerna för dessa exempelprogram är.

#Rader skriven kod i exempelprogrammen

I nedanstående tabell listas de rader kod som utvecklaren har skrivit för att implementera exempelprogrammen. De rader som är räknade är enbart de rader som innehåller källkod, så rader med kommentarer och tomma rader är borttagna.

Angular Mithril React Vue Vanilla JS
calculator 112 103 133 98 118
me 166 107 117 134 92
tic-tac-toe 196 136 146 172 126

#Storlek produktionsfil(er)

I nedanstående tabell listas storleken på produktionsfilerna som skapas av antingen bygg verktyget i ramverket, webpack eller uglify. Filstorlekar är utskrivna med hjälp av kommandot ls -lh i ett bash-skal.

Angular Mithril React Vue Vanilla JS
calculator 217K 30K 115K 83K 2.6K
me 329K 29K 134K 106K 2.2K
tic-tac-toe 222K 29K 37K 87K 2.8K

#Tekniska koncept

Vi tittar i denna del av artikeln på några tekniska koncept som används i de olika ramverken. Vi tittar på hur man har vald att implementera dessa koncept i de olika ramverken och utvärderar vilka fördelar och nackdelar som finns med att göra på det viset.

#Komponenter

De fyra ramverk som har valts ut i denna artikel är alla byggda runt komponenter. Komponenter är återanvändbara delar av koden, som i bästa fall inte har några externa beroenden.

I mithril och React är allt JavaScript och komponenterna definieras i JavaScript filer. I mithril är enda kravet att det ska finnas en view funktion som returnerar noder. I React heter funktionen render och funktionen returnerar JSX. I Vue finns varje komponent i en fil men är uppdelade i tre delar template, script och style, som motsvarar de tre lagren vi känner till från tidigare med struktur (HTML), stil (CSS) och dynamik (JavaScript). I angular har man tagit det ett steg längre med tre olika filer för dessa tre lager.

#Länkning av data

Vi vill i många applikationer och speciellt i applikationer där data uppdateras ofta länka data i våra modeller till representationen i en vy. I vanilla JavaScript hade vi gjort det genom att varje gång data uppdateras sätta ett nytt värde för ett specifikt element i DOM’en.

var data = 42;

document.getElementById("element").textContent = data;

I många ramverk är detta nått man försöker förenkla genom att uppdatera vyn direkt varje gång data ändras. Detta är en av de magiska sakerna med JavaScript ramverk och vi ska nedan se exempel på hur detta kan göras. I de flesta ramverken definierar vi medlemsvariabler i komponenter och vi kan sedan använda dessa medlemsvariabler i templates. I nedanstående exempel ser vi hur vi använder medlemsvariabler i Vue.

<template>
  <div class="calculator">
    <div class="display">{{ current || 0 }}</div>
    ...
  </div>
</template>

<script>
export default {
  data() {
    return {
      current: 0,
    }
  },
  ...

Om medlemsvariabeln current får ett nytt värde ändras den direkt i den kopplade template. I vanilla JavaScript gör vi en explicit koppling och uppdatering av data och i de ramverk som har valts ut är det en implicit koppling och uppdatering.

#Routing

I de flesta applikationer vi vill kunna gå mellan olika sidor och då är en router ett bra sätt att delegera och strukturera detta förfarande. I många fall av klient-sida routing använder man hashbang (#!) routing där de två tecknen #! används för att markera att detta är en route. Me-applikationer som har redovisats ovan använder alla någon form av routing.

I angular och mithril finns det inbyggda routers, i Angular importerar man ett paket och i mithril används funktionen m.route(). I react och vue installeras ytterligare paket react-router-dom och vue-router.

I angular (app.module.ts), mithril (index.js) och vue (router/index.js) definieras alla router i en JavaScript kontext och man använder sedan ett element för att visa de olika komponenter kopplat till routen. Filerna inom parentes är de filer där routerna är difinierat i Me-applikationerna. I react anges router och vad som ska visas på de olika router i filen App.js med hjälp av JSX.

Ett exempel på en enkel router i vanilla JavaScript kan ses i me-vanilla exemplet där funktioner används för att skriva ut de enskilda vyerna.

#Eventhantering och delegering

JavaScript tillför det dynamiska lagret till webben och en stor del av detta är att hantera användarens klick, skrivande osv. I vanilla JavaScript sköter vi detta med EventListeners till exempel.

document.getElementById("my-btn").addEventListener("click", function (event) {
  // do the thing needed when a button is clicked.
});

Ramverken försöker förenkla detta förfarandet genom att förkorta ner syntaxen för EventListeners. tic-tac-toc exempelprogrammen är bra exempel både på Eventhantering och delegering och vi kan titta på hur detta lösas i de olika ramverk.

// angular
<div class="square" (click)="click()">
 {{ squareValue }}
</div>

// mithril
return m("div.square",
  {
    onclick: function () {
      game.handleClick(index);
    }
  },
  game.history[game.stepNumber].squares[index]
);

// react
<button className="square" onClick={props.onClick}>
{props.value}
</button>

// vue
<div class="square" @click="onClick(index)">
 {{ current }}
</div>

I react och vue har vi skickat med en click-callback funktion från en annan komponent och när den sen klickas anropas den ursprungliga funktionen. I mithril används en funktion i modellen game som får hantera click-callbacken. I angular använder vi oss istället av en EventEmitter, som i sin tur skickar eventet upp i trädet av komponenter istället för att man som i react och vue skickar med en funktion ner i trädet.

#HTTP-anrop

För att vi ska kunna prata med en backend behöver vi kunna kommunicera över HTTP. Jag har valt att i react, vanilla och vue exemplen använda fetch, som vi känner igen från tidigare. I mithril används den inbyggda funktionen m.request(), som introducerades tillsammans med mithril i webapp.

I angular använder vi oss av den inbyggda modulen HttpClient och en så kallad service. Exempel på detta kan ses i me-angular applikationen i katalogerna src/app/report och src/app/me.

#RealWorld

För att ytterligare utvärdera våra valda ramverk tar vi en titt i GitHub repot RealWorld Example. RealWorld Example repon är både backend och frontend som uppfyller vissa specifikationer och därför kan sättas ihop villkorligt. Använd dessa repon för att skapa dig en uppfattning om hur frontend ramverken samspelar med backends.

#John Papa’s Heroes

Under dotJS konferensen pratade John Papa om att välja ett frontend ramverk. Som förberedelse för presentationen hade han skapat samma app i “The Big Three” och de tre apparna ligger som open source kod på GitHub. heroes-angular, heroes-react och heroes-vue är de tre repon som innehåller koden och det finns länkar till en publik driftsatt version från GitHub.

Titta igenom repon och se hur John Papa har strukturerat apparna i de olika ramverken.

#Driftsättning

I denna del av artikeln ska vi titta på hur vi driftsätter appar vi har skapat med hjälp av dessa ramverk på vår server.

#Domän

Vi vill i de flesta fall lägga våra alster på en domän eller subdomän. Vi har redan pekat al trafik från registratorn namecheap till vårt Cloud i Digital Ocean. Vi behöver därför bara skapa en subdomän i Digital Ocean. Vi gör det på samma sätt som i “Node.js API med Express”. Gå till Networking och välj din domän skriv sedan in din subdomän välj din droplet och skapa subdomänen.

Digital Ocean subdomän

Digital Ocean subdomän

Ibland kan det ta en liten stund innan subdomäner kommer på plats, så avvakta lite grann om det inte syns direkt.

#Angular

För att driftsätta en Angular app krävs att vi har en statisk fil webbserver (static file web server) till exempel nginx. Om appen är skapat med hjälp av ng kan vi skapa produktionsfilerna med hjälp av kommandot ng build --prod. Vi har då en dist/ katalog som innehåller en katalog med applikationens namn och där finns filerna som ska användas när vi vill driftsätta.

Vi skapar en site i nginx med följande konfiguration, där du byter ut [SERVER_NAME] med det server namn du vill använda. Vi skapar även root katalogen /var/www/[SERVER_NAME]/html med kommandot sudo mkdir -p /var/www/[SERVER_NAME]/html.

server {

    root /var/www/[SERVER_NAME]/html;

    # Add index.php to the list if you are using PHP
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name [SERVER_NAME];

    charset utf-8;

    error_page 404 /index.html;

    location / {
    }
}

Skapa en symbolisk länk från /etc/nginx/sites-enabled katalogen till din konfigurations-fil i sites-available. Kör sedan kommandot sudo nginx -t för att testa konfigurationen och sudo service nginx restart för att starta om nginx.

Då jag inte vill installera och bygga applikationer på servern väljer jag att använda rsync för att överföra filer till servern. Först behöver dock deploy-användaren äga och få skriva till katalogen /var/www/[SERVER_NAME]/html. Det gör vi med följande kommandon.

sudo chown deploy:deploy /var/www/[SERVER_NAME]/html
sudo chmod 775 /var/www/[SERVER_NAME]/html

Jag väljer att använda möjligheten för att skapa npm-scripts i package.json och skapar ett deploy script på följande sätt. I nedanstående är [SERVER] din domän och [SERVER_NAME] samma som tidigare, [APP_NAME] är namnet på din applikation.

"scripts": {
  "ng": "ng",
  "start": "ng serve",
  "build": "ng build",
  "test": "ng test",
  "lint": "ng lint",
  "e2e": "ng e2e",
  "deploy": "ng build --prod && rsync -av dist/[APP_NAME]/* deploy@[SERVER]:/var/www/[SERVER_NAME]/html/"
},

Vi kan nu köra kommandot npm run deploy och applikationen byggas för produktion samt överföras till rätt katalog på servern.

#Mithril

Då vi i mithril använder webpack för att bygga våra JavaScript fil skapar vi ytterligare ett npm script för att göra en produktionsfil.

"scripts": {
 "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
 "start": "webpack -d",
 "production": "webpack -p"
},

Vi kan nu köra kommandot med npm run production och då skapas en ny bundle.js fil, som är redo för produktion. På samma sätt som för vanilla JavaScript appen använder vi rsync för att föra över de tre filerna till servern. Jag utgår från fil och katalog strukturen som finns exempel katalogen.

rsync -av index.html ../style.css dist/bundle.js deploy@[SERVER]:/var/www/[SERVER_NAME]/html/

På servern skapar vi en likadan nginx konfigurationsfil, som för ramverken.

#React

För att driftsätta en React app krävs att vi har en statisk fil webbserver (static file web server) till exempel nginx. Om appen är skapat med hjälp av create.react-app kan vi skapa produktionsfilerna med hjälp av kommandot npm run build. Vi har då en build/ katalog som är de filerna som ska användas när vi vill driftsätta.

Vi skapar en site i nginx med följande konfiguration, där du byter ut [SERVER_NAME] med det server namn du vill använda. Vi skapar även root katalogen /var/www/[SERVER_NAME]/html med kommandot sudo mkdir -p /var/www/[SERVER_NAME]/html.

server {

    root /var/www/[SERVER_NAME]/html;

    # Add index.php to the list if you are using PHP
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name [SERVER_NAME];

    charset utf-8;

    error_page 404 /index.html;

    location / {
    }
}

Skapa en symbolisk länk från /etc/nginx/sites-enabled katalogen till din konfigurations-fil i sites-available. Kör sedan kommandot sudo nginx -t för att testa konfigurationen och sudo service nginx restart för att starta om nginx.

Då jag inte vill installera och bygga applikationer på servern väljer jag att använda rsync för att överföra filer till servern. Först behöver dock deploy-användaren äga och få skriva till katalogen /var/www/[SERVER_NAME]/html. Det gör vi med följande kommandon.

sudo chown deploy:deploy /var/www/[SERVER_NAME]/html
sudo chmod 775 /var/www/[SERVER_NAME]/html

Jag väljer att använda möjligheten för att skapa npm-scripts i package.json och skapar ett deploy script på följande sätt. I nedanstående är [SERVER] din domän och [SERVER_NAME] samma som tidigare.

"scripts": {
 "start": "react-scripts start",
 "build": "react-scripts build",
 "test": "react-scripts test",
 "eject": "react-scripts eject",
 "deploy": "npm run build && rsync -av build/* deploy@[SERVER]:/var/www/[SERVER_NAME]/html/"
},

Vi kan nu köra kommandot npm run deploy och applikationen byggas för produktion samt överföras till rätt katalog på servern.

#Vanilla JavaScript

För att driftsätta vanilla JavaScript applikationen använde jag uglifyjs för att minifiera koden. Sedan är det ett liknande rsync kommando som för de andra apparna. Jag utgår från fil och katalog strukturen som finns exempel katalogen.

uglifyjs main.js -o bundle.min.js
rsync -av index.html ../style.css bundle.min.js deploy@[SERVER]:/var/www/[SERVER_NAME]/html/

På servern skapar vi en likadan nginx konfigurationsfil, som för ramverken.

#Vue

För att driftsätta en Vue app krävs att vi har en statisk fil webbserver (static file web server) till exempel nginx. Om appen är skapat med hjälp av vue-cli kan vi skapa produktionsfilerna med hjälp av kommandot npm run build. Vi har då en dist/ katalog som är de filerna som ska användas när vi vill driftsätta.

Vi skapar en site i nginx med följande konfiguration, där du byter ut [SERVER_NAME] med det server namn du vill använda. Vi skapar även root katalogen /var/www/[SERVER_NAME]/html med kommandot sudo mkdir -p /var/www/[SERVER_NAME]/html.

server {

    root /var/www/[SERVER_NAME]/html;

    # Add index.php to the list if you are using PHP
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name [SERVER_NAME];

    charset utf-8;

    error_page 404 /index.html;

    location / {
    }
}

Skapa en symbolisk länk från /etc/nginx/sites-enabled katalogen till din konfigurations-fil i sites-available. Kör sedan kommandot sudo nginx -t för att testa konfigurationen och sudo service nginx restart för att starta om nginx.

Då jag inte vill installera och bygga applikationer på servern väljer jag att använda rsync för att överföra filer till servern. Först behöver dock deploy-användaren äga och få skriva till katalogen /var/www/[SERVER_NAME]/html. Det gör vi med följande kommandon.

sudo chown deploy:deploy /var/www/[SERVER_NAME]/html
sudo chmod 775 /var/www/[SERVER_NAME]/html

Jag väljer att använda möjligheten för att skapa npm-scripts i package.json och skapar ett deploy script på följande sätt. I nedanstående är [SERVER] din domän och [SERVER_NAME] samma som tidigare.

"scripts": {
 "serve": "vue-cli-service serve",
 "build": "vue-cli-service build",
 "lint": "vue-cli-service lint",
 "deploy": "npm run build && rsync -av dist/* deploy@[SERVER]:/var/www/[SERVER_NAME]/html/"
},

Vi kan nu köra kommandot npm run deploy och applikationen byggas för produktion samt överföras till rätt katalog på servern.

#Avslutningsvis

Vi har i denna artikel skrapat ytan på JavaScript ramverken Angular, Mithril, React och Vue, samt jämfört ramverken med vanilla JavaScript. Vi har även tittat på hur vi kan driftsätta en applikation skapat i det valda ramverket på vår cloud-server.

Vi avslutar denna artikel med en video där den tidigare BDFL för django pratar om hur vi inte alltid behöver ett JavaScript ramverk.

A Framework Author’s Case Against Frameworks - Adrian Holovaty - dotJS

#Revision history

 • 2018-12-03: (A, efo) Första utgåvan för ramverk2 version 2 av kursen.

Document source.

Category: ramverk2, verktyg.