Jämförelseoperatorer och booleska värden

By . Latest revision .

När det kommer till att jämföra värden av olika typer använder vi så kallade jämförelseoperatorer. Det kan definieras som kriterier i sökningar och formler. De vanligaste operatorerna (kriterierna) är: lika med, större än, mindre än, större än eller lika med, mindre än eller lika med samt inte lika med. Gemensamt för dessa kriterierna är dess returvärde som är True eller False, sant eller falskt. Dessa värden kallas boolean, booleskt värde eller kort och gott bool. Det finns i nästan alla programmeringsspråk och här tittar vi på hur man kan arbeta med det i python.

Du kan hitta exempel och mer information i kursrepot för python-kursen och här på pythons dokumentation.

Koda gärna med i Pythons interpretator. Vill du se hur det går till, kan du kika på videon som förklarar det.

#lika med

Vi tittar närmare på hur operatorn för lika med ser ut. Det är samma princip i det flesta språken.

>>> apples = 5
>>> oranges = 5
>>> apples == oranges # Här jämför vi om variablera är likadana, i.e har samma värde
True         # Returvärdet, en boolean

Det som sker i koden ovan är att båda variablerna apples och oranges får värdet 5. Raden apples == oranges kan utläsas som: apples är lika med oranges. Operatorn == jämför värdet på variablerna. Då båda har värdet 5, och är således lika, returneras det booleska värdet True. Tänk på att det hela tiden är värdet på variablerna som jämförs med operatorerna. Variablerna kan i sin tur heta (nästan) vad som helst.

Vi kan även se hur det blir om man jämför två värden som inte är likadana:

>>> apples = 5
>>> kiwis = 7
>>> apples == kiwis
False        # Returvärdet, en boolean

Om vi tittar på koden ovan har variabeln kiwis fått värdet 7. När vi nu jämför variablerna med apples är lika med kiwis returneras, inte helt oväntat, False. Anledningen är helt enkelt att 5 inte är lika med 7.

De båda resultaten, True och False, är så kallade booleans. De kan även styras med 1 respektive 0. True är detsamma som 1, och False är detsamma som 0.

>>> a = 1
>>> b = True
>>> a == b
True        # Värdena räknas som samma

#större än

Vi kan hoppa vidare till större än-operatorn. Den skrivs ut med tecknet >.

>>> apples = 5
>>> oranges = 10
>>> kiwis = 7
>>> kiwis > apples
True        # Värdet i variabeln 'kiwis' är större än värdet i variabeln 'apples'
>>> kiwis > oranges
False        # Värdet i variabeln 'kiwis' är INTE större än värdet i variabeln 'oranges'

I kodexemplet jämför vi om kiwis är större än apples (7 är större än 5) och om kiwis är större än oranges (7 är större än 10).

#mindre än

Som av en slump går vi vidare till mindre än-operatorn. Den skrivs ut med tecknet <.

>>> apples = 5
>>> oranges = 10
>>> kiwis = 7
>>> kiwis < apples
False        # Värdet i variabeln 'kiwis' är INTE mindre än värdet i variabeln 'apples'
>>> kiwis < oranges
True         # Värdet i variabeln 'kiwis' är mindre än värdet i variabeln 'oranges'

Vi kan se att resultaten blir precis omvänt från >-operatorn.

#större än eller lika med

Vi kan även slå ihop föregående operatorer. Ett exempel är operatorn större än eller lika med-operatorn. Den skrivs ut med tecknen >=.

>>> apples = 5
>>> oranges = 7
>>> kiwis = 5
>>> oranges >= apples
True          # Värdet i variabeln 'oranges' är större än eller lika med värdet i variabeln 'apples'
>>> apples >= kiwis
True          # Värdet i variabeln 'apples' är större än eller lika med värdet i variabeln 'kiwis'
>>> apples >= oranges
False          # Värdet i variabeln 'apples' är INTE större än eller lika med värdet i variabeln 'oranges'

Tittar vi på vad vi egentligen jämför med oranges >= apples är det oranges är större än ELLER lika med apples. Nu är ju variabeln oranges större än apples (7 är större än 5), så vi får resultatet True. När vi jämför apples >= kiwis läser vi det som apples är större än ELLER lika med kiwis. Variabeln apples är inte större men lika med värdet på variabeln kiwis. Det resulterar också i True. Tittar vi på sista raden apples >= oranges får vi resultatet False för att apples är inte större än eller lika med värdet på variabeln oranges.

#mindre än eller lika med

Som komplement till operatorn ovan, finns också operatorn mindre än eller lika med. Den skrivs ut med tecknen <=. Vi byter ut operatorn i föregående kodexempel och ser vad vi får för resultat.

>>> apples = 5
>>> oranges = 7
>>> kiwis = 5
>>> oranges <= apples
False         # Värdet i variabeln 'oranges' är INTE mindre än eller lika med värdet i variabeln 'apples'
>>> apples <= kiwis
True         # Värdet i variabeln 'apples' är mindre än eller lika med värdet i variabeln 'kiwis'
>>> apples <= oranges
True         # Värdet i variabeln 'apples' är mindre än eller lika med värdet i variabeln 'oranges'

#inte lika med

Det sista exemplet är operatorn inte lika med. Den skrivs ut med tecknet !=. Lägg märke till utropstecket, det vänder på jämförelsen och returnerar ett booleskt värde som matchar. Låt oss kasta oss in i ett exempel.

>>> apples = 5
>>> oranges = 10
>>> kiwis = 10
>>> oranges != apples
True          # Värdet i variabeln 'oranges' är inte samma som värdet i variabeln 'apples'
>>> oranges != kiwis
False          # Värdet i variabeln 'oranges' är samma som värdet i variabeln 'kiwis'

#Avslutningsvis

Andreas visar hur jämförelseoperatorerna exekveras.

Vi har lärt oss om booleska värden och jämförelseoperatorer. Booleska värden skrivs som True eller False. Viktigt att tänka på är att även värdena 1 och 0 kan tolkas som booleska värden. De operatorer som artikeln har tagit upp är generella och kan användas i de flesta programmeringsspråk. Jämförelseoperatorer är även en viktig del i villkorshantering, loopar och if-satser som nästa artikel handlar om.

#Revision history

 • 2020-05-11: (B, aar) La till video inför HT20.
 • 2017-05-29: (A, lew) Första utgåvan inför kursen python H17.

Document source.

Category: python.