Sätt upp ett Kubernetes kluster i AKS med HTTPS

By . Latest revision .

kuard i webbläsaren

kuard i webbläsaren

Nu ska vi lära oss att sätta upp ett Kubernetes kluster i Azure med deras AKS tjänst. I klustret startar vi upp en simpel demo app och kopplar på HTTPS med hjälp av en Nginx ingress och en Cert-manager.

#Förutsättning

Du har en förståelse över hur kubernetes fungerar. Du vet vad följande saker är.

 • pods
 • services
 • deployment

#Installera verktyg

Vi behöver lite verktyg för att lyckas med detta.

#az cli

Vi behöver få tillgång till Azure via terminalen, det använder vi az cli till.

Installera az cli genom att följa instruktionerna i Installera Azure CLI.

Kör sen az login och logga in på er Azure användare.

#kubectl

Vi ska använda kubectl för att jobba mot vårt kluster från terminalen.

Installera kubectl genom att följa instruktionerna i Install Tools. Jag rekommendera att göra Enabling shell autocompletion så kan ni använda tab för att autocomplete kommandon och resurser i kubectl.

#helm

Helm är en pakethanterare för kubernetes. Med helm går det att ladda ner färdiga pods och andra resurser till vårt kluster. Vi ska använda det för att installera en cert-manager för att få till HTTPS.

Installera helm genom att följ instruktionerna i Install Tools.

#Skapa ett kluster på AKS

AKS är ett “managed kubernetes kluster”, vilket betyder att Azure sätter upp kubernetes miljön. Då behöver vi bara tänka på att använda klustret. Alla stora molntjänster har sin egna version av AKS.

Jobba igenom videon nedanför och skapa ett kluster.

Skapa ett AKS kluster

När ni har skapat ett kluster ska vi göra så att vi kommer åt det med kubectl.

#Hämta config till kubectl

Börja med att kolla att vi hitta klustret med az cli. Om ni inte körde az login efter installationen behöver ni göra det nu.

az aks show --name <namnet ni gav ert kluster> --resource-group <namn på er resursgrupp>

Om ni fick en lång utskrift json data har allt gått bra. Kör nästa kommando för att ladda ner config till kubectl.

$ az aks get-credentials --name <klusternamn> --resource-group <resursgrupp>
Merged "demo" as current context in /home/zeldah/.kube/config

Kolla att det fungerade med följande kommand:

$ kubectl get nodes

NAME                STATUS   ROLES  AGE   VERSION
aks-agentpool-86164874-vmss000000  Ready   agent  11m   v1.20.9
aks-userpool-86164874-vmss000000  Ready   agent  9m46s  v1.20.9

#Felsök

Det är mycket möjligt att något går fel när ni ska göra resten av stegen. Ni kan använda följande kommandon för att försöka felsöka.

kubectl get pods

kubectl describe <pod>

kubectl describe deployment <deployment>

kubectl logs <pod>

#Ingress som load balancer

Ni ska använda Ingress-Nginx som load balancer i klustret.

Innan ni sätter upp den ska ni läsa om skillnaden mellan NodePort, load balancer och ingress.

Läs Kubernetes NodePort vs LoadBalancer vs Ingress? When should I use what?.

Nu när ni vet skillnaden på olika sätt att hantera tillgång till vårt kluster ska ni sätta upp en nginx ingress.

#Installera ingress-nginx

Använd helm för att ladda ner ingress-ngingx.

$ helm repo add ingress-nginx https://kubernetes.github.io/ingress-nginx # lägger till repot för nginx-ingress

$ helm repo update # laddar ner innehållet från repot 
Hang tight while we grab the latest from your chart repositories...
...Skip local chart repository
...Successfully got an update from the "stable" chart repository
...Successfully got an update from the "ingress-nginx" chart repository
...Successfully got an update from the "coreos" chart repository
Update Complete. ⎈ Happy Helming!⎈

$ helm install ingress-nginx ingress-nginx/ingress-nginx \
 --version 4.8.4 \
 --set controller.service.annotations."service\.beta\.kubernetes\.io/azure-load-balancer-health-probe-request-path"=/healthz # installerar ingressen i vårt kluster, sätter upp resurserna.
NAME: nginx
LAST DEPLOYED: Wed Dec 1 14:23:02 2021
NAMESPACE: default
STATUS: deployed
REVISION: 1
TEST SUITE: None
NOTES:
The ingress-nginx controller has been installed.
It may take a few minutes for the LoadBalancer IP to be available.
You can watch the status by running 'kubectl --namespace default get services -o wide -w nginx-ingress-nginx-controller'

An example Ingress that makes use of the controller:
 apiVersion: networking.k8s.io/v1
 kind: Ingress
 metadata:
  name: example
  namespace: foo
 spec:
  ingressClassName: nginx
  rules:
   - host: www.example.com
    http:
     paths:
      - backend:
        service:
         name: exampleService
         port:
          number: 80
       path: /
  # This section is only required if TLS is to be enabled for the Ingress
  tls:
   - hosts:
    - www.example.com
    secretName: example-tls

If TLS is enabled for the Ingress, a Secret containing the certificate and key must also be provided:

 apiVersion: v1
 kind: Secret
 metadata:
  name: example-tls
  namespace: foo
 data:
  tls.crt: <base64 encoded cert>
  tls.key: <base64 encoded key>
 type: kubernetes.io/tls

Ni borde fått en liknande utskrift som ovanför. Vi kan kolla att det fungerade.

$ kubectl get svc
NAME                    TYPE      CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)           AGE
kubernetes                 ClusterIP   10.0.0.1    <none>     443/TCP           12m
nginx-ingress-nginx-controller       LoadBalancer  10.0.110.154  20.105.99.40  80:31787/TCP,443:30269/TCP  43s
nginx-ingress-nginx-controller-admission  ClusterIP   10.0.190.63  <none>     443/TCP           43s

Noter vilken ip ni har under EXTERNAL-IP, om det står “pending” håller AKS på att skapa en IP åt er. Det kan ta ett par minuter. Kör kommandot igen tills ni har en EXTERNAL-IP.

Öppna den IP i er webbläsare, då ska ni få upp en Nginx 404 sida.

Nginx 404 i webbläsaren

Nginx 404 i webbläsaren

#Koppla er domän till IP

Gå in på Azure och DNS zone, uppdatera era A records till att peka på er externa IP.

#Driftsätt demo appen

Vi kommer använda oss av demo appen kuard för att testa få igång allt. Jag förväntar mig att hi har koll på hur yml filerna ser ut för kubernetes och kommer därför inte förklara innehåller nedanför jätte mycket.

Vi börjar med en deployment för själva appen. Lägg följande innehåll i filen 01-deployment.yml

# 01-deployment.yml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: kuard
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: kuard
 replicas: 1
 template:
  metadata:
   labels:
    app: kuard
  spec:
   containers:
   - image: gcr.io/kuar-demo/kuard-amd64:1
    imagePullPolicy: Always
    name: kuard
    ports:
    - containerPort: 8080

Aktivera den med:

$ kubectl apply -f 01-deployment.yml
deployment.apps/kuard created

$ kubectl get deployment
NAME               READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
kuard              1/1   1      1      75s
nginx-ingress-nginx-controller  1/1   1      1      9m28s

Nu ska vi lägga till en service så vi kan komma åt poden. Lägg följande i 02-service.yml.

# 02-service.yml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: kuard
spec:
 ports:
 - port: 80
  targetPort: 8080
  protocol: TCP
 selector:
  app: kuard

Aktivera det med:

$ kubectl apply -f 002-service.yaml 
service/kuard created

$ kubectl get svc
NAME                    TYPE      CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP   PORT(S)           AGE
kuard                   ClusterIP   10.0.92.208  <none>     80/TCP            67s
kubernetes                 ClusterIP   10.0.0.1    <none>     443/TCP           31m
nginx-ingress-nginx-controller       LoadBalancer  10.0.194.219  20.105.99.40  80:30710/TCP,443:32004/TCP  10m
nginx-ingress-nginx-controller-admission  ClusterIP   10.0.189.69  <none>     443/TCP           10m

Nu ska vi skapa vår ingress som exponerar vår service utanför klustret. Lägg följande i filen 03-ingress.yml, byt ut <ditt domännamn> till ditt domännamn.

# 03-ingress.yml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: kuard
 annotations:
  # cert-manager.io/issuer: "letsencrypt-staging"

spec:
 ingressClassName: nginx # kopplar vår ingress till den installerade nginx-ingress
 tls: # sätter att vi ska bara acceptera https trafik till er domän
 - hosts:
  - <ditt domännamn>
  secretName: demo-tls # det kommer senare skapas en secret med detta namnet som innehåller certificatet för vårt domännamn.
 rules:
 - host: <ditt domännamn>
  http:
   paths:
   - path: /
    pathType: Prefix
    backend:
     service:
      name: kuard
      port:
       number: 80

Kör nu följande för att aktivera den:

$ kubectl apply -f 003-ingress.yaml 
ingress.networking.k8s.io/kuard created

$ kubectl get ingress
NAME  CLASS  HOSTS        ADDRESS  PORTS   AGE
kuard  <none>  <domännamn>          80, 443  16s

Det kan ta några minuter att skapa den. Ni kan köra kubectl get ingress -w för att se när ingressen är klar. När den får en ip under ADDRESS är den redo. Tryck då ctrl+c för att avbryta att kolla på er ingress.

$ kubectl get ingress -w
NAME  CLASS  HOSTS     ADDRESS     PORTS   AGE
kuard  <none>  <domännamn>          80, 443  16s
kuard  <none>  <domännamn>  20.105.99.40  80, 443  58s

För att kolla att det fungerar, gå till webbläsaren och gå till ert domännamn. Använd http:// framför, vi har inte skaffat certifikat för HTTPS än. I webbläsaren borde ni få upp en säkerhetsvarning, då funkar det.

Ni kan också testa det från terminalen med curl -kivL http://<domän> eller http://<ip>. Då ska ni få en av två följande ut utskrifter:

...
 <html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body>
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
</html>

alternativt

<!doctype html>

<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">

 <title>KUAR Demo</title>

 <link rel="stylesheet" href="/static/css/bootstrap.min.css">
 <link rel="stylesheet" href="/static/css/styles.css">

 <script>
var pageContext = {"hostname":"kuard-5cd5556bc9-mml79","addrs":["10.244.0.10"],"version":"v0.8.1-1","versionColor":"hsl(18,100%,50%)","requestDump":"GET / HTTP/1.1\r\nHost: arnesson.tech\r\nAccept: */*\r\nUser-Agent: curl/7.74.0\r\nX-Forwarded-For: 10.244.0.1\r\nX-Forwarded-Host: arnesson.tech\r\nX-Forwarded-Port: 443\r\nX-Forwarded-Proto: https\r\nX-Forwarded-Scheme: https\r\nX-Real-Ip: 10.244.0.1\r\nX-Request-Id: 8d31add9483d046f572171216e7f01b7\r\nX-Scheme: https","requestProto":"HTTP/1.1","requestAddr":"10.244.0.8:48746"}
 </script>
</head>


<svg style="position: absolute; width: 0; height: 0; overflow: hidden;" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<defs>
<symbol id="icon-power" viewBox="0 0 32 32">
<title>power</title>
<path class="path1" d="M12 0l-12 16h12l-8 16 28-20h-16l12-12z"></path>
</symbol>
<symbol id="icon-notification" viewBox="0 0 32 32">
<title>notification</title>
<path class="path1" d="M16 3c-3.472 0-6.737 1.352-9.192 3.808s-3.808 5.72-3.808 9.192c0 3.472 1.352 6.737 3.808 9.192s5.72 3.808 9.192 3.808c3.472 0 6.737-1.352 9.192-3.808s3.808-5.72 3.808-9.192c0-3.472-1.352-6.737-3.808-9.192s-5.72-3.808-9.192-3.808zM16 0v0c8.837 0 16 7.163 16 16s-7.163 16-16 16c-8.837 0-16-7.163-16-16s7.163-16 16-16zM14 22h4v4h-4zM14 6h4v12h-4z"></path>
</symbol>
</defs>
</svg>

<body>
 <div id="root"></div>
 <script src="/built/bundle.js" type="text/javascript"></script>
</body>
</html>
* Connection #1 to host arnesson.tech left intact

Nu är ni redo att skaffa certifikat för HTTPS.

#Installera cert-manager

Vi ska nu installer en cert-manager den lägger till två nya egenskapade resurs typer i vårt kluster, Issuer och Certificate.

Kör följande kommando för att installera:

$ kubectl apply -f https://github.com/jetstack/cert-manager/releases/download/v1.8.0/cert-manager.yaml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/certificaterequests.cert-manager.io created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/certificates.cert-manager.io created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/challenges.acme.cert-manager.io created
...

$ kubectl get pods -n cert-manager
NAME                   READY  STATUS  RESTARTS  AGE
cert-manager-55658cdf68-gxt9d       1/1   Running  0     4m58s
cert-manager-cainjector-967788869-d82vt  1/1   Running  0     4m58s
cert-manager-webhook-7b86bc6578-b2vsf   1/1   Running  0     4m58s

Vänta tills att de är redo innan ni går vidare till nästa steg.

#Let’s Encrypt Issuer

Nästa steg är att sätta upp en Issuer, det är den som genererar certifikaten. Det finns två typer av issuers, Issuer och ClusterIssuer. En Issuer är begränsad till ett namespace, medans en CluserIssuer kan jobba i alla namespace. Vi använder Issuer för att vi jobbar bara i ett namespace, default.

Vi kommer sätta upp två issuers då Let’s Encrypt har en begränsning på antalet gånger man får fråga efter nya certifikat till produktion. Det blir lätt fel i början så då testar vi först med en staging issuer.

Skapa 04-issuer-staging.yml och lägg till följande konfiguration. Byt ut <din email> mot din email.

# 04-issuer-staging.yml
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Issuer
metadata:
 name: letsencrypt-staging
spec:
 acme:
  # The ACME server URL
  server: https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/directory
  # Email address used for ACME registration
  email: <din email>
  # Name of a secret used to store the ACME account private key
  privateKeySecretRef:
   name: letsencrypt-staging
  # Enable the HTTP-01 challenge provider
  solvers:
  - http01:
    ingress:
     class: nginx

Aktivera den med kubectl apply -f 04-issuer-staging.yml. Kör sen kubectl describe Issuer letsencrypt-staging för att se att allt gick bra.

Name:     letsencrypt-staging
Namespace:  default
Labels:    <none>
Annotations: <none>
API Version: cert-manager.io/v1
Kind:     Issuer
Metadata:
 Creation Timestamp: 2021-12-01T14:58:15Z
 Generation:     1
 Managed Fields:
  API Version: cert-manager.io/v1
  Fields Type: FieldsV1
  fieldsV1:
   f:metadata:
    f:annotations:
     .:
     f:kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration:
   f:spec:
    .:
    f:acme:
     .:
     f:email:
     f:privateKeySecretRef:
      .:
      f:name:
     f:server:
     f:solvers:
  Manager:   kubectl-client-side-apply
  Operation:  Update
  Time:     2021-12-01T14:58:15Z
  API Version: cert-manager.io/v1
  Fields Type: FieldsV1
  fieldsV1:
   f:status:
    .:
    f:acme:
     .:
     f:lastRegisteredEmail:
     f:uri:
    f:conditions:
  Manager:     controller
  Operation:    Update
  Time:      2021-12-01T14:58:16Z
 Resource Version: 11689
 UID:        584f8f36-4526-4432-9913-fab095dd6725
Spec:
 Acme:
  Email:      aar@bth.se
  Preferred Chain: 
  Private Key Secret Ref:
   Name: letsencrypt-staging
  Server: https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/directory
  Solvers:
   http01:
    Ingress:
     Class: nginx
Status:
 Acme:
  Last Registered Email: aar@bth.se
  Uri:          https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct/35545288
 Conditions:
  Last Transition Time: 2021-12-01T14:58:16Z
  Message:        The ACME account was registered with the ACME server
  Observed Generation:  1
  Reason:        ACMEAccountRegistered
  Status:        True
  Type:         Ready
Events:          <none>

Kolla att Status är True. Vi använder HTTP01 challenge providers för att få certifikaten, det finns också DNS01.

Nu ska vi skapa en likadan för prod istället för staging. Skapa 05-issuer-prod.yml och lägg till följande konfiguration. Byt ut <din email> mot din email.

# 05-issuer-prod.yml
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Issuer
metadata:
 name: letsencrypt-prod
spec:
 acme:
  # The ACME server URL
  server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
  # Email address used for ACME registration
  email: <din email>
  # Name of a secret used to store the ACME account private key
  privateKeySecretRef:
   name: letsencrypt-prod
  # Enable the HTTP-01 challenge provider
  solvers:
  - http01:
    ingress:
     class: nginx

Aktivera den med kubectl apply -f 05-issuer-prod.yml. Kör sen kubectl describe Issuer letsencrypt-prod och kolla att ni får liknande utskrift som för staging.

#Aktivera HTTPS (TLS)

Nu borde vi ha grunden för att få igång HTTPS för klustret.

#Staging

Öppna 03-ingress.yml och avkommentera raden # cert-manager.io/issuer: "letsencrypt-staging". Aktivera sen er uppdaterade Ingress, cert-manager kommer då se annotationen för staging och aktivera er staging Issuer. Det kommer skapa ett fejk certifikat som läggs i er secret.

$ kubectl apply -f 003-ingress.yaml 
ingress.networking.k8s.io/kuard configured

$ kubectl get certificate
NAME    READY  SECRE   AGE
demo-tls  False  demo-tls  4m

Vänta på att den blir redo, ni kan köra kubectl get certificate -w för att övervaka den tills den blir redo. Det kan ta någon minut innan den blir redo. Om det tar med än 3-5 min kan ni kolla loggarna för cert-managern och kolla om något är fel:

$ kubectl get po -n cert-manager
NAME                    READY  STATUS  RESTARTS  AGE
cert-manager-5b54dc9c97-wrj8w       1/1   Running  0     179m
cert-manager-cainjector-84565c968b-797x4  1/1   Running  0     179m
cert-manager-webhook-d9d886b4c-rjql5    1/1   Running  0     179m

$ kubectl logs cert-manager-5b54dc9c97-wrj8w -n cert-manager

Vi kan få en mer detaljerad vy över certifikatet.

$ kubectl describe certificate demo-tls
Name:     demo-tls
Namespace:  default
Labels:    <none>
Annotations: <none>
API Version: cert-manager.io/v1
Kind:     Certificate
Metadata:
 Creation Timestamp: 2021-12-01T15:00:59Z
 Generation:     1
 Managed Fields:
  API Version: cert-manager.io/v1
  Fields Type: FieldsV1
  fieldsV1:
   f:metadata:
    f:ownerReferences:
     .:
     k:{"uid":"91034500-dd3b-4a05-b53f-341b25600cd2"}:
      .:
      f:apiVersion:
      f:blockOwnerDeletion:
      f:controller:
      f:kind:
      f:name:
      f:uid:
   f:spec:
    .:
    f:dnsNames:
    f:issuerRef:
     .:
     f:group:
     f:kind:
     f:name:
    f:privateKey:
    f:secretName:
    f:usages:
   f:status:
    .:
    f:conditions:
    f:notAfter:
    f:notBefore:
    f:renewalTime:
    f:revision:
  Manager:  controller
  Operation: Update
  Time:    2021-12-01T15:01:25Z
 Owner References:
  API Version:      networking.k8s.io/v1
  Block Owner Deletion: true
  Controller:      true
  Kind:         Ingress
  Name:         kuard
  UID:          91034500-dd3b-4a05-b53f-341b25600cd2
 Resource Version:    12085
 UID:           102284a3-0cdb-43b0-8182-86ea7a76246f
Spec:
 Dns Names:
  arnesson.tech
 Issuer Ref:
  Group:   cert-manager.io
  Kind:    Issuer
  Name:    letsencrypt-staging
 Secret Name: demo-tls
 Usages:
  digital signature
  key encipherment
Status:
 Conditions:
  Last Transition Time: 2021-12-01T15:01:25Z
  Message:        Certificate is up to date and has not expired
  Observed Generation:  1
  Reason:        Ready
  Status:        True
  Type:         Ready
 Not After:        2022-03-01T14:01:24Z
 Not Before:       2021-12-01T14:01:25Z
 Renewal Time:      2022-01-30T14:01:24Z
 Revision:        1
Events:
 Type  Reason   Age  From     Message
 ----  ------   ----  ----     -------
 Normal Issuing  5m27s cert-manager Issuing certificate as Secret was previously issued by Issuer.cert-manager.io/letsencrypt-prod
 Normal Reused   5m27s cert-manager Reusing private key stored in existing Secret resource "demo-tls"
 Normal Requested 5m27s cert-manager Created new CertificateRequest resource "demo-tls-llqhg"
 Normal Issuing  5m1s  cert-manager The certificate has been successfully issued

På slutet vill vi att det ska stå typ Normal Issuing 45s cert-manager The certificate has been successfully issued.

Vi kan också kolla att vi har fått en secret.

$ kubectl describe secret demo-tls
Name:     demo-tls
Namespace:  default
Labels:    <none>
Annotations: cert-manager.io/alt-names: arnesson.tech
       cert-manager.io/certificate-name: demo-tls
       cert-manager.io/common-name: arnesson.tech
       cert-manager.io/ip-sans: 
       cert-manager.io/issuer-group: cert-manager.io
       cert-manager.io/issuer-kind: Issuer
       cert-manager.io/issuer-name: letsencrypt-prod
       cert-manager.io/uri-sans: 

Type: kubernetes.io/tls

Data
====
tls.crt: 5595 bytes
tls.key: 1679 bytes

Nu är ni redo att skapa certifikatet på riktigt och aktivera HTTPS.

#prod

Öppna 03-ingress.yaml igen, på raden vi avkommenterade, byt ut staging mot prod. Aktivera er Ingress igen.

$ kubectl apply -f 003-ingress.yaml 
ingress.networking.k8s.io/kuard configured

Nu har vi dock redan en secret med samma namn. Det gör att det inte skapas ett nytt certifikat. För att det ska ske måste vi ta bort den gamla.

$ kubectl delete secret demo-tls
secret "demo-tls" deleted

Nu kan ni köra samma kommandon för att kolla att det gick bra som ni gjorde för staging.

$ kubectl describe certificate demo-tls
...

$ kubectl describe secret demo-tls
...

$ kubectl get certificate
...

Om det tar tid kan ni kolla om kubectl describe order och kubectl describe challenge finns och om de har någon info.

That’s it! Nu kan ni gå till er domän i webbläsaren och ni borde mötas av en liknande vy. Om ni får fel kan det vara så att Microsoft’s DNS inte har uppdaterats. Gå till https://www.nslookup.io/website-to-ip-lookup/ och skriva in er domän. Kolla att den är kopplad till rätt IP. Om den inte är det dubbelkolla att ni har sparat ändringen i Azure annars är det bara att vänta. Ni kan också testa en annan webbläsare eller wget <er domän> && cat index.html.

kuard i webbläsaren

kuard i webbläsaren

#Städa upp

Gå in på Azure och radera ert kluster eller kör kubectl delete all --all och kubectl delete ingress <name> -n <namespace> för att radera alla resurser i klustret. Använd helm uninstall ingress-nginx för att ta bort den från helm också.

#Avslut

Då har ni satt upp ett kluster i AKS och aktiverat HTTPS till det. Många nya begrepp och kommandon då blir det rätt lite rörigt. Ta en liten paus innan ni fortsätter med resen av kursmomentet.

#Revision history

 • 2021-12-03: (A, aar) Första revisionen.

Document source.

Category: devops, kubernetes.