Kursen python

By . Latest revision .

Kursen Programmering och Problemlösning i Python, a.k.a. python, lär ut grunderna i programmering och problemlösning med programmerinsspråket Python.

Detta är en grundkurs i programmering vilket innebär att vi startar med att skapa rutiner för problemlösning och felsökning via enkla grundkonstruktioner i Python. Vi bygger en utvecklingsmiljö som hjälper oss med utveckling och felsökning. Efterhand bygger vi mer och mer avancerade konstruktioner i Python, men fortfarande på en rimlig nivå som passar en nybörjare i programmering.

Programmeringsspråket Python är ett högnivåspråk med stöd för olika programmeringsparadigmer som objektorientering och funktionell programmering. Du använder Python för att bekanta dig med dessa olika sätt att skriva sin kod. Du använder också Pythons inbyggda standardbibliotek med bland annat filhantering, datastrukturer, kopplingar till databaser tillsammans med tekniker för att bygga grafiska användargränssnitt och för att skapa webbsidor i Python.

Via litteraturstudier och praktiska övningar får du möjlighet att via programmeringsspråket Python, lära dig grunderna i strukturerad programmering och problemlösning. I slutet av kursen får du visa dina färdigheter i ett praktiskt programmeringsprojekt.

#Förkunskaper

Det formella förkunskapskravet är:

Grundläggande behörighet.

#Innehåll

Kursen omfattar följande områden:

 • Allmän problemlösning och strukturerad programmering.
 • Grundläggande programmering i Python med variabler, loopar, funktioner, argument.
 • Felsökning, felkoder och tekniker att debugga sitt program.
 • Översikt av Pythons standardbibliotek och användande av datastrukturer och algoritmer, filhantering, koppling till databaser, grafiska gränssnitt och skapande av webbsidor.
 • Utvecklingsmiljö och verktyg för programvaruutveckling med Python samt publicera kod på en driftserver och visa resultat via webbsidor

#Mål

#Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • påvisa grundläggande kunskaper i problemlösning med strukturerad programmering i Python genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.

#Färdighet och förmåga

Efter genomförd kurs skall studenten:

 • utifrån en specifikation kunna utveckla en lösning i Python samt dokumentera och via text kunna presentera denna lösning.
 • ha god praktisk förmåga att hantera de verktyg och utvecklingsmiljöer som används vid utveckling och felsökningar med Python.

#Kursmoment

Kursen är uppdelad i kursmoment där varje kursmoment uppskattas till 20h studerande i form av programmering, undersökning, läsande, övningar, uppgifter, redovisning och eftertanke. Alla kursmoment skall redovisas och du samlar alla redovisningar i din me-sida.

#Kmom01: Kom i gång med Python

Det första vi skall göra är att skaffa oss en utvecklingsmiljö och kika i kurslitteraturen. Sedan måste vi börja skriva våra första enkla program också.

Instruktion till kursmoment 01.

#Kmom02: Villkor, funktioner och loopar

Kom i gång med grunderna i Python och öva hur du skriver kod med variabler, if-satser, loopar och hur du använder de inbyggda funktionerna. Därefter är det dags att skriva egna funktioner i ditt första lite större program där Marvin skall få lite intelligens så han kan svara på frågor.

Instruktion till kursmoment 02.

#Kmom03: Strängar och filer

Lär dig om strängar och filhantering i Python samt börja strukturera din kod i moduler genom att dela upp den i olika filer.

Instruktion till kursmoment 03.

#Kmom04: Listor

Lär dig grunderna i datastrukturen listor och vad du kan göra med den. Pröva på att skriva ett grafiskt program i terminalen men Python-modulen Curses.

Instruktion till kursmoment 04.

#Kmom05: Dictionaries och Tupler

Lär dig mer om datastrukturer i Python, nu handlar det om dictionaries och tupler. Bygg vidare på ditt curses-program och gör ett litet spel.

Instruktion till kursmoment 05.

#Kmom06: Externa moduler och webben

Lär dig att installera och använda externa moduler i Python med pip. Momentet är inriktat på en samling av moduler som hjälper dig att koppla upp dig mot webbplatser och hämta information från dem.

Instruktion till kursmoment 06.

#Kmom07/10: Projekt och examination

Avslutningsvis gör du ett projekt enligt en specifikation. Projektet är det sista som du gör och tillsammans med alla redovisningar som finns på din me-sida så används detta som underlag för att examinera dig från kursen.

Instruktion till kursmoment 10.

#Kurslitteratur

Måste jag skaffa kurslitteraturen?

Det finns en översikt av kurslitteratur per kurs.

#Kurslitteratur

Som kurslitteratur har jag valt följande böcker, tillsammans med ett antal artiklar som finns tillgängliga på nätet. Böckerna är väldigt lika men exemplen skiljer sig åt i dem, den ena boken fokuserar på datavetenskap och matematik medan den andra fokuserar på informatik och informationsbehandling. Det räcker att fokusera på en av böckerna och skumläsa den andra.

Det finns läsanvisningar i samband med varje kursmoment.

#Referenslitteratur

Följande böcker har jag valt som referenslitteratur. De kan vara bra att ha tillhands och ger lite extra läsmöjligheter. De behövs inte för att klara kursen men vill du bemästra kursens område så är dessa böcker bra startpunkter.

#Läsanvisningar

Här följer en sammanställning av de läsanvisningar till kurslitteraturen som ges i varje kursmoment.

Kursmoment Python for Everybody Think Python
Kmom01 Ch 1, 2 Ch 1, 2
Kmom02 Ch 3, 4, 5 Ch 3, 5, 6, 7
Kmom03 Ch 6, 7 App A, Ch 8, 9, 14
Kmom04 Ch 8 Ch 10
Kmom05 Ch 9, 10 Ch 11, 12, 13
Kmom06 Ch 12, 13, 15
Kmom10

Dessutom har varje kursmoment läsanvisningar i artiklar och videos.

#Lektionsplan och rekommenderad studieplan

Läser du kursen inom ramen för programmet Webbprogrammering (campus/distans) så finns det en rekommenderad studieplan inom programmet.

Läser du kursen som en del i ett kurspaket så finns det en studieplan som är kopplad till kurspaketet.

För dig som studerar kursen som enskild kurs finns det en rekommenderad studieplan kopplad till de kurstillfällen som erbjuds.

Vissa av kurstillfällena har även en lektionsplan som du får i samband med kursstart. Lektionsplanen visar de tillfällena som är schemalagda träffar.

Finns det en lektionsplan så finns ofta bokningar av salar gjorda i bokningsschemat.

Studieplan, eventuell lektionsplan och eventuellt schema finns tillgängligt via kurstillfället på ITs.

Läs mer om den rekommenderade studieplanen och lektionsplanen.

#Lärarstöd och handledning

Schemalagda labbtillfällen, hangouts samt forum och chatt de viktigaste källorna för handledning. Läs om handledning och hjälp-till-självhjälp.

#Ladok

Enligt kursplanen finns ett antal ladokmoment och de är kopplade till kursens kursmoment enligt följande.

Kursens moment Ladok moment enligt kursplan
Kmom01 + kmom02 Uppgift 1 á 2.5hp
Kmom03 + kmom04 Uppgift 2 á 2.5hp
Kmom05 - kmom10 Projekt á 2.5hp

Läs mer om rapportering av resultat.

#Betygsättning

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur bedömning och betygsättning sker.

#Kursutvärdering och kursutveckling

Det finns ett särskilt dokument som beskriver hur arbetet med kursutvärderingar och kursutveckling sker. Det är oerhört viktigt för mig att du säger till vad du tycker om kurs och kursmaterial, du kan alltid hojta till i både forum, chatt eller mail.

Läs om hur vi jobbar med kursutvärdering och kursutveckling.

#Kursplan

Kursplanen är kursens formella dokument som fastställts av högskolan. När kursen utvärderas görs det mot kursplanen. I kursplanen kan du läsa om kursens klassificering, syfte, innehåll, mål, generella förmågor, lärande och undervisning, bedömning och examination, litteratur, mm.

Du hittar kursplanen genom att söka på kurskoden DV1531 via BTH’s hemsida.

#Revision history

 • 2016-11-01: (D, mos) Ladokmoment och studieplan omskrivna.
 • 2015-01-09: (C, mos) Text om studieplan kurspaket.
 • 2015-01-08: (B, mos) Bort blå ruta med kursutveckling pågår.
 • 2014-06-23: (A, mos) Första revisionen inför kursstart HT2014.

Document source.